Automatische vervaldatum voor subsidies

Vanaf 1 juli 2012 kennen subsidies een automatische vervaldatum van 5 jaar, met uitzondering van subsidies die al lopen. Lees hier wat er nog meer verandert.
Automatische vervaldatum voor subsidies

Wettelijke horizonbepaling voor subsidies
Er wordt op 1 juli 2012 een 'wettelijke horizonbepaling'* geïntroduceerd. Dat betekent dat nieuwe subsidieregelingen vanaf die datum automatisch na maximaal 5 jaar vervallen.

Een langere termijn dan 5 jaar blijft echter mogelijk, als het maar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Bij een bestaande subsidieregeling moet dat vóór de vervaldatum, bij een nieuwe vóórdat deze wordt ingevoerd. Ook een nieuwe regeling die 'in belangrijke mate overeenkomt' met een vervallen regeling, moet eerst door de Tweede Kamer.

Deze verplichte einddatum voor subsidies moet de Tweede Kamer beter inzicht geven in welke middelen wanneer vrij vallen. Hoewel de uitvoeringslasten hierdoor stijgen, blijft dit naar verwachting zeer beperkt omdat naar schatting 80% van de subsidieregelingen al een einddatum heeft.

Ingangsdatum
De regeling gaat in op 1 juli 2012, maar geldt niet voor subsidies die vóór die datum al liepen en vóór 1 juli 2014 eindigen. Regelingen die op of na 1 juli 2014 eindigen, of geen einddatum hebben als de wettelijke horizonbepaling ingaat, krijgen vóór 1 juli 2014 een vervaldatum die niet later ligt dan 1 juli 2017.

Hier kan in beide gevallen van worden afgeweken als een ontwerpregeling met een langere geldingsduur aan de Tweede Kamer is overlegd.

Niet voor alle subsidies
De regeling geldt voor alle subsidies in de vorm van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling op grond waarvan concrete subsidieverlening mogelijk is.

Dat betekent dat de regeling niet geldt voor:
- Regelingen inzake bekostiging van onderwijs en onderzoek, publiekrechtelijke rechtspersonen, en toeslagen;
- Algemene regelingen met uitsluitend voorschriften van procedurele aard;
- Subsidies die niet op een subsidieregeling zijn gebaseerd, zoals subsidies die ingevolge de Awb in de begroting staan (worden elk jaar al heroverwogen bij de behandeling van de begroting) en incidentele subsidies (worden niet langer dan voor maximaal vier jaar verstrekt).

* De horizonbepaling is bedoeld als onderdeel van de Comptabiliteitswet, waarin de regels staan omtrent de Nederlandse Rijksbegroting en de Algemene Rekenkamer. Omdat een voorstel voor een herziene versie van die wet pas voor volgend jaar op de rol, wordt de horizonbepaling opgenomen in de 'Aanwijzingen voor subsidieverstrekking'.

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming