De Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is de waakhond van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat heeft u aan de Inspectie en wat heeft u van ze te duchten?
De Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie:

 • handhaaft de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen en het besluit Risico Zware Ongevallen;
 • onderzoekt de toedracht van alle ernstige arbeidsongevallen;
 • onderzoekt klachten over arbeidsomstandigheden;
 • beslist over ontheffing of vrijstelling van:
  • de bepalingen over nachtarbeid en maximale arbeidsduur in de Arbeidstijdenwet
  • de bepalingen over het gebruik van radioactieve stoffen en toestellen in de Kernenergiewet,
  • de plicht om vluchtige organische stoffen te vervangen,
  • het verbod asbest te verwerken, dan wel de voorschriften die gelden bij de sloop van asbesthoudende materialen;
  • de bepalingen in het Liftenbesluit;
  • monitort de arbeidsomstandigheden in bedrijven en verzamelt en analyseert die gegevens in de jaarlijkse Arbomonitor;
  • monitort de arbeidsvoorwaarden, vooral de loonontwikkeling.

N.B.: De Arbowet verplicht werkgevers om dodelijke ongevallen en ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname of blijvend letsel te melden aan de Arbeidsinspectie. Wanneer wordt geconstateerd dat een werkgever dit heeft verzuimd, zal de AI vrijwel altijd een boeterapport opmaken (boetenormbedrag  € 4.500,-).

De risico-inventarisatie & -evaluatie (ri&e)
Ieder ondernemer (met uitzondering van zzp'ers) is verplicht een risico-inventarisatie & evaluatie (ri&e) te maken, waarin duidelijk staat beschreven of en zo ja, op welke manier het werk binnen het bedrijf gevaar kan opleveren of de gezondheid van werknemers kan schaden.

Bij de ri&e hoort een plan van aanpak. Daarin staan concrete maatregelen die het bedrijf gaat nemen om de beschreven risico's te bestrijden.

Komt een Arbeidsinspecteur op bedrijfsbezoek, dan controleert hij niet standaard de ri&e. Alleen als er iets mis is op het bedrijf, bekijkt hij de ri&e op dat zwakke punt.

Overtredingen en sancties
Als tijdens een bedrijfsbezoek blijkt dat de Arbowet of de Arbeidstijdenwet wordt overtreden, kan de Arbeidsinspecteur ter plekke een boete opleggen. In het geval van de Arbowet geldt dat lik-op-stuk-beleid niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers die zich niet aan de regels houden.

Wanneer de Arbeidsinspecteur een overtreding constateert, krijgt de werkgever doorgaans de gelegenheid om zijn zaken binnen bepaalde tijd op orde te brengen. De inspecteur geeft dan een waarschuwing of 'stelt een eis', zoals dat heet.

Na afloop van de gestelde termijn controleert de inspecteur of de werkgever nu aan de regels voldoet. Is dat niet of maar deels zo, dan zal de inspecteur direct beboeten.

Wanneer overtredingen zwaarder worden beoordeeld, zal de Arbeidsinspecteur direct beboeten of onmiddellijke maatregelen eisen. Denk aan het ontbreken van toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, aan een asbestsloop die niet van te voren bij de Inspectie is gemeld of aan kinderen onder de 16 die langer werken dan is toegestaan.

Als een inspecteur van mening is dat de veiligheid of gezondheid van werknemers ernstig gevaar loopt, kan hij al het werk ter plekke onmiddellijk laten stilleggen. Voorbeelden zijn: elektrocutie-, val- of knelgevaar. Hij zal daarbij tegelijkertijd een boete opleggen.

Is er sprake van een ernstige overtreding of zelfs misdrijf, ook dan wordt het werk onmiddellijk stilgelegd en maakt de inspecteur proces-verbaal op. Als werknemers opzettelijk worden blootgesteld aan direct gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld, of aan andere omstandigheden die de gezondheid acuut bedreigen.

Doorgaans zal de inspecteur er zelf op toezien dat het werk inderdaad blijft stilliggen totdat de overtreding is opgeheven.

Hoogte van de boetes en bezwaarmogelijkheden
Eén bijlage van de Arbowet is de tarieflijst. Daarin worden alle mogelijke overtredingen gekoppeld aan een bedrag. Dat bedrag dient als uitgangspunt voor berekening van de hoogte van een boete. Het wordt dus niet per se 1 op 1 opgelegd. Kleine bedrijven kunnen doorgaans rekenen op lagere boetes dan de groten. De boetenormbedragen gelden niet voor arbeidsongevallen.

Nadat er een boete is opgelegd, komt de Arbeidsinspecteur opnieuw controleren. Als blijkt dat er niets is veranderd, volgt een nieuwe boete. Die is vaak anderhalf keer het bedrag van de eerste boete. Als er na vier jaar nog niets is veranderd, wordt proces-verbaal opgemaakt en gaat de zaak naar de Officier van Justitie.
U kunt bezwaar aantekenen tegen de (hoogte van de) boete die u wordt opgelegd. De procedure vindt u hier».

Centraal adres
De Arbeidsinspectie heeft diverse regiokantoren, maar één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. U kunt gebruik maken van het gratis telefoonnummer en een centraal e-mailadres.

Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV  UTRECHT
arbeidsinspectie@minszw.nl
T: 0800 - 270 00 00
F: 070 - 333 61 61 

Op de website www.arbeidsinspectie.nl vindt u tevens digitale formulieren voor alle meldingen, kennisgevingen en aanvragen.

 

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming