8 November 2011
in Kosten

De werkgever of werknemer?

De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te stellen. Want wie betaalt - de werkgever of de werknemer?

Jaarlijks worden rond de tien miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Het merendeel daarvan voor een ‘geringe’ snelheidsovertreding tussen de vier en tien kilometer per uur. Vooral dat laatste is voor de ondernemer van belang, omdat het bij kleinere overtredingen met een auto van de zaak niet vanzelfsprekend is dat de werknemer die zelf betaalt.

Het is met name van belang goede afspraken te maken over verkeersboetes. Leg ze bij voorkeur vast in de arbeidsovereenkomst.

Wie betaalt de boete?
Enkele jaren geleden zorgde een uitspraak van het Haags gerechtshof voor nogal wat onrust bij werkgevers met personeel dat regelmatig met een auto van het bedrijf op de weg zit. In een zaak die was aangespannen door een werknemer van TPG Post Transport, vorderde deze van zijn werkgever een aantal door hem betaalde en onder werktijd opgelopen ‘geringe’ snelheidsboetes (4, 6 en 11 kilometer per uur te snel) terug. Volgens de werknemer betrof het hier – vrij vertaald – nu eenmaal een niet te voorkomen risico van zijn werk.

Tot op zekere hoogte volgde het hof die redenering en kwam tot de uitspraak dat bekeuringen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor rekening van de werkgever komen, tenzij de boetes een gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.

Omdat het in het dagelijkse verkeer nu eenmaal kan voorkomen dat de verkeerssituatie vereist dat er over korte afstand iets te hard wordt gereden, bepaalde het hof dat de beide kleinste snelheidsovertredingen inderdaad voor rekening van de werkgever moesten komen.

De derde (van 11 kilometer te snel) niet, omdat bij een overtreding van meer dan 10 kilometer per uur wél sprake zou zijn van een zekere mate van opzet of roekeloosheid.

Afspraken vastleggen in arbeidsovereenkomst
Juristen hebben de schrik bij werkgevers nadien enigszins kunnen wegnemen met de vaststelling dat de uitspraak minder verstrekkende gevolgen heeft dan op het eerste gezicht leek. De situatie ligt bijvoorbeeld anders wanneer de boete direct bij de bestuurder terechtkomt omdat die is aangehouden en een bekeuring op eigen naam heeft gekregen. Ook wanneer er in de arbeidsovereenkomst afspraken op dit vlak zijn gemaakt, geeft dat de werkgever een zekere bescherming.

Zo meent het hof – wederom vrij vertaald – dat niet langer sprake is van ‘goed werknemerschap’ wanneer in een bepaalde periode meer dan drie overtredingen worden gemaakt.

Vervoersbedrijven leggen in arbeidsovereenkomsten vaak vast dat een beperkt aantal snelheidsbekeuringen wordt betaald – drie tot vijf – en waar de grens dan ligt, bijvoorbeeld bij vijf tot acht kilometer per uur te hard. Rijdt een werknemer véél te hard, dan is opzet of roekeloos rijgedrag vrij eenvoudig aannemelijk maken. Tenzij jij, of de omstandigheden, hem geen andere keus lieten.

Ook bij het negeren van een parkeer- of inrijverbod of het rijden door rood licht kan de werkgever eenvoudig bewijzen dat de werknemer dat met opzet deed. Een simpele ogentest volstaat.

Leasemaatschappijen sturen de bekeuring ook door naar de bestuurder. Veelal zal de werknemer die gewoon betalen.

Boetes meestal niet aftrekbaar
In essentie zijn boetes voor de ondernemer fiscaal niet aftrekbaar. Structurele betaling van boetes voor werknemers wordt dan ook als loon gezien, met de bijbehorende loonheffingen.

Wie van een robbertje stoeien met de fiscus houdt, heeft echter wel aanknopingspunten. Jurisprudentie wijst uit dat een en ander afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden. Er zijn voorbeelden van zaken die tot de Hoge Raad werden uitgevochten en waarbij het afzien van verhaal van verkeersboetes op de werknemer uiteindelijk níét werd beoordeeld als het ‘voldoen van persoonlijke schulden’ van de werknemer. Lees: loon.

Parkeerboetes
Een aantal boetes kan fiscaal overigens wél worden afgetrokken, zoals bijvoorbeeld gangbare parkeerboetes. Die worden immers niet door de Rijksoverheid opgelegd, maar betreffen een gemeentelijke naheffing. Let wel: de kosten voor het opleggen van een dergelijke naheffingsaanslag zijn weer niet aftrekbaar. Deze kosten staan afzonderlijk op het aanslagbiljet.

Parkeerboetes echter die door justitie worden opgelegd – bijvoorbeeld voor het parkeren op een fiets- of zebrapad – vallen weer wél onder de gangbare aftrekbeperking, ofwel: ze zijn niet aftrekbaar.

Bezwaar aantekenen
Wilt jij of jouw werknemer bezwaar maken tegen een opgelegde bekeuring? Op de beschikking kun je zien hoe dat in zijn werk gaat en waar je jouw bezwaarschrift heen moet sturen. Veelal is dat naar de Officier van Justitie.

Betreft het echter een parkeerboete, dan komt die in de meeste gevallen van een gemeente. In feite is dan geen sprake van een verkeersboete, maar van een belastingnaheffing die is vastgelegd in de gemeentewet. In dat geval maak je doorgaans bezwaar bij de betreffende gemeente. Ook alle informatie daarover vind je op de beschikking. Je dient overigens wel eerst te betalen.

Let in alle gevallen goed op aan welke eisen jouw bezwaar dient te voldoen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Tankpas
De bestelbus met grijs kenteken
Bijtellingsregels 2016: Blijf de zware klap voor!
Zo werkt een ritregistratie

Lees ook…