Categorieën

Voor ondernemers die een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebben, geldt de gebruikelijkloonregeling. De regeling wordt met ingang van 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd.

Het gaat om  de volgende veranderingen:

  • De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25%.
  • Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ wordt geïntroduceerd.
  • Het gebruikelijk loon wordt op een andere manier berekend.
  • De definitie van het begrip ‘verbonden lichamen’ verandert.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ vervangt bij de berekening van het gebruikelijk loon het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’.
Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking speelt een aanmerkelijk belang geen rol. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn ook vergelijkingen mogelijk met ondernemers die niet hetzelfde werk doen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst. Dit is geen ‘soortgelijke dienstbetrekking’, maar kan wel een ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zijn.

Andere berekening gebruikelijk loon

Het loon van de aanmerkelijkbelanghouder wordt vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende ‘werknemer’ van u of van een ‘verbonden lichaam’
  • € 44.000 (bedrag voor 2014)

In de volgende situaties mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld:

  • U kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000 en lager is dan het loon van de meestverdienende ‘werknemer’ van de onderneming of van een ‘verbonden lichaam’. U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • U kunt aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende ‘werknemer’ van de onderneming of van een verbonden lichaam. Het loon is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 44.000.

Let op:

de Belastingdienst kan in deze situaties eventueel tegenbewijs leveren als zij een hoger loon aannemelijk acht.

Voorbeeld

Het loon van de meestverdienende ‘werknemer’ is € 50.000. Volgens u is een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar met de dienstbetrekking van de aanmerkelijkbelanghouder en is € 50.000 hoger dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 40.000. 75% hiervan is € 30.000.
Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 44.000. U mag het loon van de aanmerkelijkbelanghouder daarom vaststellen op € 40.000.

Gebruikelijk loon € 5.000 of lager
Voor situaties waarin het gebruikelijk loon lager is dan € 5.000, blijven de regels ongewijzigd.

Afspraken over de gebruikelijkloonregeling
Heeft u een afspraak gemaakt met de Belastingdienst over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling? Die afspraak vervalt per 1 januari 2015, als u een afspraak heeft gemaakt over een loon van meer dan € 44.000.

De afspraak blijft geldig, als u het te genieten loon verhoogt tot 75/70 % van het loon dat volgens afspraak is berekend. Die toezegging geldt tot het moment waarop de afspraak normaliter zou aflopen of als de Belastingdienst eerder laat weten dat de afsraak niet meer geldt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de Belastingdienst een nieuwe afspraak met u willen maken. U kunt ook besluiten om de nieuwe regels toe te passen of om zelf de Belastingdienst te benaderen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.Dit komt neer op ongeveer € 20.000

Lees ook…
Een jaarplan kan een perfect hulpmiddel zijn om je bedrijfsdoelstellingen voor komend jaar te formuleren en concreet en haalbaar te maken. In dit…
In een procesbeschrijving leg je vast hoe belangrijke bedrijfsprocessen dienen te verlopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar processen…
Ga je een bedrijf starten? Heb je een innovatief idee? Of verandert de markt waarin je actief bent? Dan kun je gebruikmaken van het Business Model…