Categorieën

Bangladesh groeit hard. Investeringen in landbouw en waterbeheer helpen het land zich weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bangladesh in een notendop

Bangladesh is een van de dichtsbevolkte landen ter wereld: 156 miljoen mensen op 148.460 vierkante kilometer, dat ook nog eens voor 12% uit water bestaat. Het Aziatische land ligt ingeklemd in de oostelijke ‘oksel’ van India en grenst voor een klein stukje aan Myanmar. Het heeft een tropisch klimaat en een jonge bevolking. De meerderheid (90%) is moslim, 8,5% hangt het Hindugeloof aan, 1% is Buddhist en 0,3% Christen. Bengali en Engels zijn de meest gesproken talen. Sinds 1950 is de bevolking verdriedubbeld. De hoofdstad Dhaka met circa 14,5 miljoen inwoners is hard op weg een megastad te worden.

Economie

Textiel, goed voor 80% van de export met een waarde van 25 mrd USD, is de ruggengraat van de Bengaalse economie. Het nationale inkomen komt voor ruim de helft uit diensten en 30% industrie. De helft van de Bengalen werkt in de landbouw dat voor 15% van het BNP (nationaal inkomen) zorgt. Bangladesh exporteert vooral textiel en garnalen naar de VS en Europa. Maleisië en de Arabische wereld nemen veel arbeid af.

De economie heeft het afgelopen decennium een gestage jaarlijkse groei van 6/7% laten zien, met een inflatiegraad van 6%. Kredietinstanties als S&P en Moody’s beoordelen Bangladesh als ‘stabiel’. Zakenbank Goldman Sachs noemde het land een van de ‘Volgende Elf’, een opkomende economie, naast landen als Egypte, Indonesie, Mexico en Nigeria.

Op zijn vijftigste verjaardag, in 2021, wil het Aziatische land een middeninkomensland zijn. Om dat te bereiken is een groei van 7,5% tot 8% nodig, die dankzij een groeiende export en geld dat migranten vanuit het buitenland terugsturen naar verwachting haalbaar is. Buitenlandse investeringen (FDI), met een waarde van 13 mrd USD (2016), zien een gestage groei, met name in de Bengaalse maakindustrie.

Het land heeft drie grote havens, twee internationale vliegvelden en een serie lokale vliegvelden. De Bengaalse regering investeert veel in infrastructuur, met name in energieopwekking en de haven. Het land werkt daarbij samen met ondernemers en investeerders uit China en India, waarmee het sterke handelsrelaties heeft (vooral import). De nationale energievraag stijgt jaarlijks met zo’n 8%.

De overheid probeert investeringen aan te trekken door een fiscaal gunstig klimaat te creëren. Het land heeft wetten die buitenlandse investeerders moeten beschermen tegen nationalisatie en onteigening en die gelijke behandeling propageren tussen buitenlandse versus lokale investeerders.

Armoede

Bangladesh groeit hard maar behoort met plaats 142 (van de 188 landen) op de VN Human Development Index nog altijd tot de armere landen van de wereld. Tussen 1991 en 2010 is armoede, gedefinieerd als een inkomen van minder dan 2 USD per dag, ruim gehalveerd tot 18,5%. In die periode zijn 20 miljoen mensen uit de armoede geholpen, is de gemiddelde levensverwachting flink gestegen en gaan steeds meer kinderen, inclusief meisjes, naar school.

Tegelijkertijd leggen bevolkingsgroei, verstedelijking en de gevolgen van klimaatverandering grote druk op land, waterbronnen, voorzieningen, infrastructuur en energie. Forse investeringen zijn nodig om alle monden te kunnen blijven voeden, werkgelegenheid te verbeteren en welvaartspeil vast te houden/laten stijgen. Nog steeds leven 28 miljoen mensen in armoede (bron: Wereldbank). Veel armoede bestaat juist in de kustgebieden, waar mensen dagelijks met onzekerheid kampen als het gaat om voedsel, drinkwater, gezondheid, inkomen en veiligheid.

Waterbeheer: investeringskansen

En er zijn talrijke mogelijkheden om met investeringen bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Bangladesh. Behalve diensten en industrie, waar al veel in geïnvesteerd wordt, liggen er ook grote kansen in water en landbouw. Er is een groeiende behoefte aan goederen, adviesdiensten, kennis, capaciteitsversterking en samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van joint-ventures in deze sectoren. De publieke sector, dat altijd een hoofdrol in waterbeheer heeft gespeeld, besteedt steeds meer taken uit aan private partijen (Bron: Nyenrode Universiteit 2014). Hierbij een overzicht. Drinkwater is hierin niet meegenomen.

Infrastructuur en irrigatiemanagement

 • Het vernieuwen, versterken en repareren, ontwikkeling en onderhoud van dijken, dammen, kanalen en sluizen, wateringangen en drainagekanalen, perimeter embankments om de polders te beschermen.
 • Nieuwe technieken voor water harvesting en het behandelen en hergebruik van afvalwater, alsook het efficiënter gebruik van oppervlaktewater om gebruik van grondwater voor irrigatie te beperken.
 • Technieken voor waterzuivering en ontzilting van oppervlakte – en grondwater om gewassen te beschermen.

Early warning systemen: mobile services

Waarschuwingssystemen kunnen mensen in kwetsbare en moeilijk bereikbare gebieden waarschuwen als er overstromingen en stormen worden voorspeld. Het Flood Forecasting and Warning Center (FFWC) in de hoofdstad Dhaka beschikt over een goed systeem voor de collectie en productie van hydrologische data. Investeringen in mobiele telefonie kunnen zorgen voor de verspreiding daarvan.

Goed bestuur, management en toezicht

Op het gebied van planning, management en monitoring is behoefte aan samenwerking met bedrijfsleven om advies, training en andere vormen van kennisoverdracht te stimuleren, gericht op beleidsmakers, aannemers, managers, (lokale) operators en toezichthouders.

Actoren

Belangrijke actoren zijn, gerelateerd aan de Bengaalse overheid, de Bangladesh Water Development Board (BWDB) en het ministerie van Water Resources, dat verantwoordelijk is voor water- en landbeheer, in samenwerking met private partijen en de lokale bevolking. Op dorpsniveau zijn er waterbeheerscomités om lokaal eigenaarschap te vergroten en prioriteiten te bepalen in ontwikkeling.

Landbouw investeringskansen

Landbouw is altijd een belangrijke bestaansbron voor Bangladesh geweest. Driekwart van het land wordt gebruikt voor agrarische productie, waarin nog altijd ruim de helft van de Bengalen zijn brood verdient. De afgelopen twintig jaar is de landbouwproductiviteit met jaarlijks 2,7% gestegen (na China de snelste groei ter wereld) en er is grote vooruitgang geboekt in het bereiken van voedselzekerheid. Zo behoort Bangladesh behoort tot de grootste producenten van rijst en jute ter wereld. Andere belangrijke gewassen zijn onder meer thee, suikerriet, tabak, graan en groenten.

Maar er is ook stagnatie merkbaar. Klimaatverandering en bevolkingsgroei vergroten de druk op vruchtbare grond. Steeds meer mensen zoeken alternatieve inkomstenbronnen en kleine economische activiteiten om te overleven en werkloosheid tegen te gaan. Modernisering, intensivering en diversificatie van de landbouw kunnen deze sector weer aantrekkelijk maken en andere investeringen stimuleren.

Productiviteit

 • Het introduceren van nieuwe gewassen en nieuwe variëteiten, met hogere productiviteit en bestand tegen zilte gronden en hoge waterstanden.
 • Nieuwe teelttechnieken, zoals teelt op zilte gronden en hydroponics (waterteelt)
 • Technieken die de kwaliteit van gewassen verbeteren en het gebruik van pesticiden beperken
 • Toegang tot kredieten en betaalbare nieuwe inputs zoals zaden, kunstmest. Zorgen dat zoutresistente gewassen toegankelijk zijn voor de kleinere boeren in moeilijk bereikbare gebieden.
 • Toegang tot de lokale en regionale markt en agrarische dienstverleners. Betaalare diensten.
 • Verwerking van agrarische producten voor waardevermeerdering
 • Stimuleren en verbeteren van omstandigheden in de veeteelt

Management en organisatie

 • Trainen van boeren, boerenorganisatie om gezamenlijke inkoop en verkoop te stimuleren en de kosten voor o.m. dienstverlening te beperken. Dat vergroot hun competitiviteit.
 • Bengaalse agrarische bedrijven hebben interesse in samenwerking met private partners om management, organisatie, vaardigheden en kennis te verbeteren.

Infrastructuur

 • Nieuwe technieken voor irrigatie
 • Landbouwmachines
 • Markten
 • Transport

Data en informatie

Satellieten kunnen waardevolle informatie verzamelen over weersomstandigheden en landbouwproductie, mits goed verwerkt en toegepast. Investeringen in een goed MIS-systeem kunnen helpen die informatie te verwerken en gebruiksvriendelijk / nuttig te maken voor boeren en beleidsmakers, die dan kunnen bepalen welke inputs en steun nodig zijn.

Investeringen maken het meest kans als ze aansluiten op de lokale behoeften en belangen, de lokale bevolking betrekken in de planning, rekening houden met de rol en positie van vrouwen en streven naar zelfstandigheid en duurzame ontwikkeling. Wereldbank en de Asian Development Bank (ADB) hebben financieringsmogelijkheden.

Wil jij jouw expertise ook voortzetten in Bangladesh en de bevolking een zetje in de rug geven? Schrijf je in voor de minicursus en kom alles te weten over ‘Ondernemen in Bangladesh’. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als franchisenemer stap je in een beproefd concept. Je maakt gebruik van de naamsbekendheid, marketing en inkoop van een bestaande formule. Mooi…
Het starten van een eigen handelsonderneming is de laatste jaren erg in trek. De handelssector is namelijk zeer toegankelijk en biedt diverse…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….