Per 1 juni 2013 geldt weer een aantal nieuwe wetten en regels. Zo worden bijvoorbeeld de dagloonregels gewijzigd, wordt de Wet modern migratiebeleid ingevoerd en kunnen seizoenswerkers sneller een werkvergunning krijgen. Maar ook is voortaan luchtfotografie zonder vergunning mogelijk.

1. Bedrijf naar buitenland: later afrekenen met Belastingdienst
(ingegaan: 30 mei 2013, met terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011)

Vertrekt uw bedrijf naar een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan mag u kiezen wanneer u met de Nederlandse Belastingdienst afrekent (exitheffing). Het kan meteen, maar uitstel van betaling is ook mogelijk. Wel moet u dan een bankgarantie afgeven en krijgt u met invorderingsrente te maken. U kunt het bedrag in 10 termijnen betalen.
Bron: Antwoord voor bedrijven

2. Wijziging dagloonregels
De dagloonregels wijzigen voor Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Indirect is dit ook van toepassing voor de vaststelling van het dagloon op grond van die wet.

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen.

Een aantal aanpassingen:
– Het dagloon WW en ZW wordt gebaseerd op het loon, dat de werknemer in het refertejaar  kreeg in de dienstbetrekking, waaruit hij werkloos of ziek is geworden;
– Het dagloon Wet WIA en WAO wordt gebaseerd op loon dat de werknemer in het refertejaar uit alle dienstbetrekkingen gedurende dat jaar heeft genoten;
– De bijzondere regeling voor starters/herintreders bij de ZW en WW is niet meer noodzakelijk. Voor het WAO- en het WIA-dagloon blijft de regeling voor starters/herintreders wel bestaan.
Bron: Rijksoverheid

3. Uitzondering WW artiesten afgeschaft
Onderdeel van de bovenstaande wijziging van de dagloonregels, is dat voor nieuwe gevallen de uitzonderingsregels op de ww voor musici en artiesten zijn afgeschaft. Voor musici en artiesten die per 1 juni al een WW- of WIA-uitkering ontvangen, geldt tot 31 december 2013 een tijdelijke compensatieregeling »

De volgende uitzonderingen vervallen:
– De WW voor musici en artiesten was gelijk aan het gemiddeld verdiende loon, terwijl dat normaal gesproken 70% is.
– Minder strenge ‘wekeneis’: musici en artiesten moesten 16 uit 39 weken hebben gewerkt om een WW- of WIA-uitkering te kunnen krijgen, in plaats van 26 uit 36 weken.

Reden van het afschaffen is dat de arbeidsmarkt flexibeler is, en een groeiende groep, zoals zzp’ers, onregelmatig werk heeft, maar niet dezelfde gunstige behandeling krijgt als musici en artiesten.
Bron: Rijksoverheid

4. Kortere wachtperiode werkvergunning seizoenswerkers
Seizoenswerkers van buiten de Europese Unie kunnen een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) krijgen indien zij minimaal 14 weken niet in Nederland hebben gewerkt. De wachtperiode is nu nog 28 weken.
Bron: Pleinplus

5. Wet Modern Migratiebeleid (MoMi)
Deze nieuwe wet maakt het onder meer mogelijk dat de aanvraagprocedure voor de machtiging tot voorlopig verblijf wordt samengevoegd met de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning.

Daarnaast wordt een bestuurlijke boete ingevoerd en krijgen referenten verplichtingen opgelegd. Een werkgever bijvoorbeeld, die de vereiste documenten van een arbeidsmigrant niet of niet goed in zijn administratie opneemt, kan een boete krijgen van maximaal € 3000,-.
Bron: Rijksoverheid

6. Luchtfotografie zonder vergunning
Het Besluit Luchtfotografie is vervallen. Dat betekent dat voor fotografie vanuit de lucht boven heel Nederland geen vergunning meer nodig is. Ook is luchtfotografie van militaire objecten niet meer strafbaar. Het fotograferen van militaire objecten vanaf de grond blijft overigens verboden, tenzij het gaat om objecten die vanaf de openbare weg te zien zijn.
Bron: Rijksoverheid

7. Gratis berekening ziektewetuitkering door UWV
Werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers en deze zelf moeten berekenen, kunnen dit tijdelijk voor maximaal drie maanden kosteloos overlaten aan het UWV.Bron: Rijksoverheid
Bron: Rijksoverheid
 

Lees ook:
Veranderingen per 1 januari 2013 »

 

Alle cijfers voor 2013
De pocket ‘Alle cijfers voor 2013’ is een uitgave voor echte cijferliefhebbers. Hoewel… eigenlijk kan elke ondernemer er zijn voordeel mee doen. Want alle relevante tarieven, premies en normbedragen voor 2013 staan er in. Waaronder bijvoorbeeld de aftrekposten die u kunt toepassen, de tarieven van de inkomstenbelasting, alle heffingskortingen en de normdragen voor de werkkostenregeling.

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…