Een pakket aan financiële maatregelen, waaronder een zogenoemd Toekomstfonds, moet de financiering van mkb-ondernemingen en startups lostrekken. De speelruimte voor dga's om het eigen loon laag te houden wordt beperkt. Een overzicht van deze en andere maatregelen die de kleinzakelijke ondernemer raken.

Kortingpercentage gebruikelijk loon dga omlaag
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u gebonden aan het zogenoemde gebruikelijk loon. In sommige gevallen mag u als dga voor de vaststelling van het loon voor de loonheffing een korting van 30 procent toepassen op uw gebruikelijk loon. Dit percentage gaat omlaag naar 25 procent.

Wat een passende beloning is voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet altijd eenvoudig te zeggen. De Belastingdienst gaat daarom uit van het begrip ‘gebruikelijk loon’ (2016: € 44.000). Dit minimumbedrag wordt als uitgangspunt gehanteerd, tenzij u als dga aannemelijk kunt maken dat lager salaris op zijn plaats is. Dit gebeurt aan de hand van de doelmatigheidsmarge. Deze marge bedraagt momenteel 30%. Een loon van 70% van het hogere gebruikelijke loon bij soortgelijke dienstbetrekkingen (maar ten minste het minimumbedrag aan het gebruikelijk loon in dat jaar) is dan voldoende.

In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat deze doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 30% naar 25%. Dit levert de schatkist vanaf 2015 150 miljoen euro per jaar op. Bij de gebruikelijkloonregeling staat de vergelijking met de “gewone werknemer” die loon geniet op de voorgrond, maar er is tevens een relatie tot de ondernemer in de inkomstenbelasting (IB-ondernemer). Door de verlaging van het percentage wordt het verschil tussen dga’s en ‘gewone’ werknemers kleiner wat betreft de hoogte van de te belasten arbeidsbeloning en de gevolgen daarvan voor de inkomensafhankelijke premies en bijdragen en andere inkomensafhankelijke regelingen, aldus het kabinet in een toelichting.

Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.Dit komt neer op ongeveer € 20.000.

Ongewenste voordelen
Het kabinet is ook van plan om andere ‘ongewenste voordelen’ van dga’s ten opzichte van gewone werknemers aan te pakken. Het kabinet noemt expliciet de voordelen bij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, kinderopvangtoeslag en afbetalingsregelingen bij schulden. 

Extra financiering en ‘Toekomstfonds’
Het kabinet zet in op meer en betere financiering voor MKB-ondernemers en extra ruimte voor startups. Het ministerie van Economische zaken stelt een speciale ambassadeur aan, de ‘Special Envoy’ voor startups. Deze Envoy gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan om zich in ons land te vestigen.
De financiële ruimte van het MKB wordt verruimd dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte. Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds zal het innovatieve MKB en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien wordt het budget om het innovatieve MKB bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro.

Export
Het kabinet zet in op bredere toegang tot bestaande markten en meer financieringsmogelijkheden voor exportbedrijven. De aandacht gaat met name uit naar China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Japan, Korea en de Verenigde Staten.
In 2015 komt er daarnaast 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen, zodat uiteindelijk de energierekening omlaag kan.

Het Nederlandse exporterende bedrijfsleven krijgt betere toegang tot ?financiering om een gelijker speelveld te creëren met concurrenten in het buitenland. Het kabinet komt in 2015 met voorstellen voor aanpassing van het bestaande instrumentarium van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties.

Overheidsondernemingen worden belastingplichtig
Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een gelijk speelveld te creëren tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een activiteit een onderneming drijven. Dat is een verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarin het uitgangspunt is dat overheidsondernemingen in principe niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Het doel van de modernisering is concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen en ondernemingen die – direct of indirect – worden gedreven door bijvoorbeeld de Staat of een gemeente, zoveel mogelijk weg te nemen. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Nieuwe regelgeving bestelbusjes
De fiscale behandeling van zware motorrijtuigen met een zogenoemde dubbele cabine wordt aangepast. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine die bestemd is voor personen groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto’s vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

Bijtelling schone auto’s omhoog
Eigenaren van vervuilende auto’s gaan meer belasting betalen. Voor vervuilende auto’s wordt de bpm verhoogd. Het systeem van de fiscale bijtelling gaat op de schop. Opnieuw komt er een aangepaste bijtelling voor de ‘auto van de zaak’. Berijders van zuinige auto’s moeten vrezen voor een hoger tarief, het kabinet is van plan om op 1 januari 2016 het 14%-tarief te vervangen door een versoberde regeling. Meerdere bronnen melden dat daar afspraken over zijn gemaakt.

Aanpassing uitstoottabel
De tabel aan de hand waarvan het bijtellingspercentage van een auto wordt bepaald, wordt al met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Auto’s die nu nog in het 14% en 20%-tarief vallen, kunnen hierdoor vanaf die datum in een ander (hoger) tarief vallen. Bij het bestellen van een nieuwe auto is het verstandig alvast met de nieuwe uitstootgrenzen rekening te houden.

Lage btw-tarief
Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Belastingherziening
Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De regering wil de werkgelegenheid stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Verwervingskosten vallen onder werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling is expliciet tot uitdrukking gebracht, dat hetgeen vergoed of verstrekt wordt in het kader van de dienstbetrekking onder de wettelijke definitie van het loonbegrip valt: ‘al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten’. Ook vergoedingen of verstrekkingen ter zake van verwervingskosten behoren tot het loon. Hetzelfde geldt voor andere vergoedingen en verstrekkingen die niet naar algemene maatschappelijke opvattingen als beloningsvoordeel worden ervaren.
Beide categorieën vielen onder het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen in beginsel ook onder het loonbegrip, maar werden vervolgens onder voorwaarden vrijgesteld. De werkkostenregeling biedt de inhoudingsplichtige de wettelijke mogelijkheid om beide categorieën vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als zogenoemde eindheffingsbestanddelen en – binnen bepaalde grenzen – generiek (met gebruikmaking van de vrije ruimte) of specifiek vrij te stellen.

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Download Whitepaper Rechtsvormen

Download gratis de whitepaper “Rechtsvormen” met alle voor- en nadelen per rechtsvorm, handige tips voor ondernemers en rechtsvormkeuze test.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…