Elke jaarwisseling gaat gepaard met nieuwe wet- en regelgeving. Er zitten deze jaarwisseling geen schokkende wijzigingen bij of het moet de verrekening van de aftrek voor onderzoek en ontwikkeling via de loonheffing zijn. Extra aandacht vraagt de aanpassing van het jaarrekeningenrecht, waardoor een nieuwe categorie is toegevoegd: de zogenaamde micro-onderneming.

1. Jaarrekeningrecht vereenvoudigd
Het jaarrekeningenrecht is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Er gelden nieuwe grensbedragen. De nieuwe wetgeving is van toepassing op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

  • Een onderneming is ‘klein’ met een balanstotaal en netto-omzet van € 6.000.000 respectievelijk € 12.000.000 en maximaal 50 werknemers. Kleine ondernemingen moeten een beperkte balans openbaar maken en zijn vrijgesteld van de accountantscontrole.
  • Een onderneming is ‘middelgroot’ met een balanstotaal en netto-omzet van € 20.000.000 respectievelijk € 40.000.000 en maximaal 250 werknemers. Middelgrote bedrijven publiceren alleen een beperkte balans en winst- en verliesrekening.
  • De micro-onderneming vormt een nieuwe categorie. Hiervoor geldt een balanstotaal en een netto-omzet van maximaal € 350.000 respectievelijk € 700.000 en maximaal 10 werknemers. Micro-ondernemingen stellen een heel beperkte jaarrekening op.

2. Werknemers krijgen recht op flexibeler werktijden
Je werknemer kan één keer per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dit was één keer per twee jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen één jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag bovendien tijdelijk zijn.
Je werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname (periode of opnamepatroon) van hetouderschapsverlof. Tot nu toe kon dat alleen onder bepaalde voorwaarden..
Een werknemer hoeft niet meer minimaal één jaar in dienst te zijn, maar kan direct na indiensttreding om opname van (het resterende deel van) het ouderschapsverlof verzoeken.
Je moet, op verzoek van een werknemer, een verklaring afgeven van de resterende aanspraak op ouderschapsverlof.

3. Loonkostensubsidie en premiekorting combineren
Als je een werknemer aanneemt uit de doelgroep van de banenafspraak en die werknemer is niet zelfstandig in staat om het minimumloon te verdienen, kan je tegelijkertijd loonkostensubsidie krijgen én premiekorting toepassen.
Maximaal kan je € 2.000 premiekorting per werknemer per jaar krijgen gedurende een periode van maximaal 3 jaar plus het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.

4. Minimumloon gaat omhoog, premies stijgen
We hebben alle nieuwe bedragen in een overzicht staan. Lees hier wat er qua premies en werkgeversbijdragen nog meer verandert in 2016.

5. Een AOW’er in dienst nemen wordt aantrekkelijker
De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde wordt verruimd. Nu mag je een tijdelijk contract niet meer dan drie keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Straks worden dit ten hoogste zes tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in een periode van maximaal 4 jaar.

Loon doorbetalen bij ziekte duurt straks maximaal dertien weken. Nu betaal je maximaal twee jaar het loon van een zieke werknemer.
Ook gelden er voor de werkgever minder re-ïntegratieverplichtingen.
Zijn er geen andere afspraken met een werknemer gemaakt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen jou en hem of haar automatisch als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.
Een AOW’er valt onder de cao die van toepassing is in je sector.

6. Zware bedrijfswagen fiscaal belast als personenauto
Gebruik je een pick-up truck of bestelwagen met dubbele cabine en een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilo? Dergelijke wagens worden straks niet meer als vrachtauto beschouwd.

7. Milieuzone geldt ook voor bestel- en personenauto’s
Met een milieuzone kunnen gemeenten bepaalde milieuvervuilende motorvoertuigen weren. Deze regel geldt nu alleen voor bepaalde typen oudere vrachtauto’s. Straks kan een milieuzone ook gelden voor bestelauto’s en personenauto’s (dus ook taxi’s).

De nieuwe regel biedt de mogelijkheid om, naast oudere vrachtwagens, de volgende motorvoertuigen te weren:

  • bestelauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten;
  • personenauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten;
  • personenauto’s die op benzine rijden en vóór 1 juli 1992 zijn toegelaten.

8. Nieuwe tarieven bijtelling auto van de zaak
In eerdere artikelen hebben wij hier al uitgebreid aandacht aan besteed, met vermelding van de nieuwe tarieven.

9. Energietarieven gaan omhoog
De exacte tarieven staan in het Informatieblad Milieubelastingen, dat je als PDF kunt downloaden.

10. Per 1-1-2016 geldt er een meldplicht voor een datalek
Lees het uitgebreide artikel.

11. Verrekening aftrek onderzoek en ontwikkeling via loonheffing
Tot dit jaar vond de verrekening van de RDA (Research en Development Aftrek) plaats via de winstbelasting. Met ingang van 2016 gebeurt dat via de loonheffing.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…