Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Joint-venture: een gezamenlijke activiteit van meer ondernemingen

Joint-venture: een gezamenlijke activiteit van meer ondernemingen

24 oktober 2011
De kenmerkende eigenschap van een joint venture is dat u in in voortdurend overleg besluit met elkaar voor gezamenlijke rekening te ondernemen.

Een activiteit voor gezamenlijke rekening
Het gebeurt vaker dan u denkt. U wil als onderneming een (extra) activiteit starten, maar wil of kan dit niet alleen voor eigen rekening en risico doen. U zoekt dan een partner (of wordt door een ondernemer aangezocht) om de activiteit samen op te zetten. Na tot sluitende afspraken te zijn gekomen, treden u en de andere ondernemer gezamenlijk naar buiten: de joint venture is geboren.

De rechtsvorm van de joint venture
Het is verstandig voor de joint venture een nieuwe onderneming op te richten. Welke rechtsvorm u voor het nieuwe bedrijf kiest, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap, staat u vrij. Veel zal afhangen van de aard en omvang van de nieuwe onderneming. Belastingtechnische overwegingen spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook bij het beperken van de omvang van het risico is de rechtsvorm van groot belang.

U moet, om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten, de samenwerking in een juridisch kader gieten. In een officiële overeenkomst zult u moeten vastleggen welke activiteiten u gezamenlijk onderneemt, voor wiens rekening de verschillende verplichtingen zijn en hoe de winst of het (eventuele) verlies worden verdeeld.

Checklist
 • afspraken vastleggen in een overeenkomst;
 • is schriftelijk vastgesteld wie welke activiteiten verricht?;
 • zijn er afspraken over de onderlinge facturering van werkzaamheden?;
 • wie investeert wat en is dat in financiële en stemverhoudingen weer te geven in de nieuwe rechtsvorm;  
 • bestaan er duidelijke afspraken omtrent winst en verlies?
 • welke ondernemingsvorm is dan het meest geschikt?;
 • waar wordt de nieuwe onderneming gevestigd?;
 • zijn nog speciale vergunningen vereist?;
 • inschrijving Kamer van Koophandel;
 • aanmelding bij de Belastingdienst;
 • openen van aparte bank- en girorekeningen, met vastlegging van tekenbevoegdheid en maximumopname;
 • eventueel uw personeel, als dat ook deels betrokken bij de joint-venture, inlichten.

Lees ook…