Wie een eigen zaak heeft, draagt zélf de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U kunt zich op verschillende manieren verzekeren tegen dat risico.

Inhoudsopgave

Particuliere verzekeringen: soorten en maten

De ene particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is de andere niet. Als u overweegt een AOV af te sluiten of over te stappen naar een andere verzekeraar, is het goed om voor uzelf op een rijtje te zetten wat u van uw verzekering verwacht. Een verzekering op maat zal u vaak premie besparen, omdat u de voorwaarden en risico’s afstemt op uw persoonlijke situatie. U betaalt dus niet voor risico’s die u niet loopt.

Hoe streng wilt u worden gekeurd?

Veel AOV’s gaan uit van ‘beroepsgeschiktheid’: wanneer u uw huidige werk binnen uw eigen bedrijf niet meer kunt doen, geldt u als arbeidsongeschikt en zal de verzekering uitkeren. Wilt u premie besparen, dan kunt ervoor kiezen om ‘beroepsgeschiktheid’ te vervangen door ‘passende arbeid’. Uw verzekering keert dan pas uit wanneer u ook functies op vergelijkbaar niveau bij andere bedrijven niet meer kunt uitoefenen. Een nog ruimer – en dus goedkoper – criterium is ‘gangbare arbeid’. U moet zich wel realiseren dat u dan élke functie die u nog kunt uitoefenen, moet aanvaarden.

Hoe lang kunt u het uitzingen?

Wie financiële reserves heeft om even uit te zingen zonder uitkering, kan kiezen voor een wachttijd. Uw verzekering keert dan niet uit op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt, maar pas wanneer de eigen-risico-periode die u vooraf met uw verzekeraar bent overeengekomen, is verstreken.
Let op de mogelijkheid van een terugvalregeling, die voorkomt dat er opnieuw een wachttijd geldt als u binnen korte tijd voor de tweede keer door dezelfde oorzaak arbeidsongeschikt wordt.

Hoe arbeidsongeschikt moet u zijn?

Besparingen boekt u ook door in de polis op te nemen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u recht heeft op een uitkering. Is dat al bij 25%, of pas wanneer u voor de helft of zelfs volledig bent afgekeurd?

Hoe hoog moet uw uitkering zijn?

Kijk eens naar uw primaire levensbehoeften en stel u de vraag welk bedrag u wilt verzekeren. Over het algemeen is de norm 70% van het laatstverdiende inkomen. Wellicht heeft u een werkende partner en kunt u met minder toe?

Tip Inkomen is een dynamisch begrip. Het is raadzaam om uit te gaan van het gemiddelde van de bruto-jaarinkomens van de laatste drie jaar. Op het moment dat er schade optreedt, zal de verzekeraar kijken naar het ‘verzekerbaar belang’; hoe reëel is het door u verzekerde bedrag? Heeft u te hoog ingezet, dan bestaat het risico dat u premie heeft betaald voor een verzekerd bedrag dat u niet krijgt uitgekeerd.

Hoe lang laat u uw uitkering doorlopen?

De meeste AOV’s gaan uit van een langdurige uitkering. De eindleeftijd die u kiest, beïnvloedt de hoogte van de premie. Kiezen voor een verlaging van 65 jaar naar 62 of 63 jaar kan flink schelen, omdat die laatste jaren de duurste zijn. Verzekeraars lopen in die jaren het hoogste risico om te moeten uitkeren.
U kunt ook kiezen voor een dekking van slechts enige jaren, bijvoorbeeld om uzelf de tijd te geven voor omscholing, zodat u in een ander beroep weer aan de slag kunt. Wanneer u behoort tot de ‘moeilijk verzekerbaren’, kan dit helpen om toch geaccepteerd te worden door een verzekeraar.

Tip Veel ondernemers hebben een pensioenverzekering. Die polis is vaak te combineren met een zogeheten arbeidsongeschiktheidsrente. Door de combinatiekorting bespaart u al snel honderden euro’s aan premie. Nadeel is wel dat de arbeidsongeschiktheidsrente een vast bedrag uitkeert. De hoogte daarvan is bovendien gekoppeld aan die van de pensioenverzekering.

Meerdere offertes aanvragen

Wat voor een kleine ondernemer de beste verzekering is, is niet aan te geven. De voorwaarden van aanbieders zijn te verschillend. Bovendien hanteert de ene verzekeraar een soepeler acceptatiebeleid dan de andere. Ga daarom niet direct akkoord met de eerste de beste offerte, maar leg meerdere verzekeringen naast elkaar. Vergelijk geen appels met peren, maar zorg dat het om nagenoeg dezelfde dekkingen gaat.

Verzekeraars hanteren leeftijdsgrenzen én risicoklassen die variëren naar beroepsgroep. U wordt ingedeeld in één van vier oplopende (risico)klassen. De premie voor klasse 1 (onder andere consultants) is ongeveer de helft van die in klasse 4 (bijvoorbeeld een meewerkende aannemer). Niet alle verzekeraars hanteren overigens dezelfde grenzen. Het kan dus zijn dat u bij de ene in klasse 3 valt maar bij een andere nog net in klasse 2. Dat scheelt flink in de premie.

Al een AOV maar nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Vergelijk de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dan snel via De Zaak.

Calamiteitenverzekering

In plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunt u er ook voor kiezen een aantal specifieke uitvalsoorzaken te verzekeren. Deze zogenaamde calamiteitenverzekering is een uitgeklede – zeker geen volwaardige – arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het zijn voornamelijk psychische klachten – burn out, overspannenheid – die niet worden gedekt, terwijl juist díe klachten vaak leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Kiest u voor een calamiteitenverzekering, overweeg dan om daarnaast een aparte ongevallenverzekering af te sluiten.

Tip Als de zaken goed gaan, kunt u uw verzekerde inkomen verhogen. Maar wat als er mindere tijden volgen? Voorkom dat u structureel verzekerd bent voor een te hoog inkomen. Zoek een verzekeraar die het ook accepteert als u uw verzekerde bedrag wilt verlagen.

Moeilijk verzekerbare starters

U kunt zich als startende zelfstandige melden voor een verzekering bij het UWV. Wordt u ziek, dan keert dekt deze verzekering uw eerste twee ziektejaren én de eventuele arbeidsongeschiktheid in de periode die volgt. De premie van de UWV-verzekering is niet per definitie lager dan die van een particuliere ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en keert niet meer uit dan het maximumdagloon. Het blijft dus raadzaam diverse offertes naast elkaar te leggen.

Het voordeel van de vrijwillige verzekering is dat het UWV u, als u aan voorwaarden voldoet, moet accepteren zónder dat u medisch gekeurd hoeft te worden. Dit maakt de vrijwillige verzekering vooral gunstig voor (startende) zelfstandigen die op leeftijd zijn, chronische klachten of aandoeningen hebben of (deels) arbeidsongeschikt zijn en daarom door geen enkele particuliere verzekeraar worden geaccepteerd.

Ook particuliere verzekeraars bieden AOV’s aan voor startende ondernemers, die vanwege een ziekte of gevorderde leeftijd, niet worden geaccepteerd voor een reguliere AOV. Om toch een voorziening te hebben voor de meest ernstige gevallen, hebben MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars samen met de overheid een vangnetregeling in het leven geroepen. De premie voor deze verzekering is relatief hoog en de hoogte van de uitkering laag. Voor de vangnetregeling geldt voor de verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars in beginsel een acceptatieplicht: de verzekeraars moeten iedereen accepteren.

Íets regelen vaak beter dan niets

Veel zelfstandigen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid. Ze staan niet stil bij het belang van zo’n verzekering, of kiezen daar bewust voor. Bijvoorbeeld in de overtuiging “dat het aanvragen van een bijstandsuitkering sneller gaat dan wachten op de verzekeraars”. Maar let op: de inkomenstoets die dan wordt uitgevoerd kan er aardig inhakken. U moet eventueel uw eigen vermogen aanspreken en in het ergste geval uw eigen huis ‘opeten’. Voor veel ondernemers is dat hun oudedagvoorziening.

Om te voorkomen dat u ooit voor vervelende verrassingen komt te staan, is het raadzaam in elk geval stil te staan bij het arbeidsongeschiktheidsrisico en de gevolgen ervan. Sluit bijvoorbeeld een AOV af voor een uitkering nét boven bijstandsniveau. U betaalt weinig premie, maar bent in elk geval voor een minimuminkomen verzekerd.
 
TIP: veel (branche-)organisaties bieden hun leden collectieve contracten met aantrekkelijke premies. Informeer hiernaar!
asr logo

a.s.r. verzekeringen, partner van De Zaak

a.s.r. verzekeringen is er voor jou! Naast de beste service bieden aan jou als ondernemer doen we er alles aan om mensen te verzekeren op een manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame maatschappij. a.s.r. is meer dan een verzekeraar die geld uitkeert. Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn we er namelijk niet alleen wanneer je uitvalt, maar helpen we je ook preventief om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Zo kan jij blijven doen waar je goed in bent: ondernemen!

Bekijk alle artikelen van a.s.r. verzekeringen >

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke financiering

Zet de volgende stap met online zakelijke financiering voor ondernemers. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Lees ook…