Categorieën

Werkgevers kunnen wat meevallers tegemoet zien dit jaar: een aantal premies daalt en de crisisheffing is afgeschaft. Door het stelsel van arbeids- en heffingskortingen moeten werkgevers echter rekening houden met meer administratieve lasten. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Volgens ADP moet de belasting steeds vaker via de inkomstenbelasting worden gecorrigeerd. Dat leidt tot meer administratieve lasten bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de Belastingdienst. ‘Iedereen die minder verdient dan 19.462 euro per jaar moet volgend jaar extra alert zijn en belastingaangifte over 2015 doen’, aldus Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- & Regelgeving bij ADP.

Oorzaak van dat vertekende beeld is de berekening van de arbeidskorting. In voorgaande jaren werd dit loon fictief verhoogd met 8 procent vakantietoeslag. Lonen lager dan 1500 euro per maand gaan er daardoor niet op vooruit.
Bij lagere lonen wordt dus te weinig arbeidskorting verrekend, die pas met de aangifte IB in 2016 kan worden gecorrigeerd.

Minder vakantiegeld

Door de heffingskortingen, en dan met name de afbouw daarvan bij een hoger loon, dreigen misverstanden te ontstaan over wat een werknemer netto krijgt. Vanaf 2015 wordt ook bij bijzondere beloningen namelijk rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. “Dit moet voorkomen dat je na afloop van het jaar nog een bedrag moet bijbetalen of minder terug krijgt,” zegt Van Leeuwerden. Maar het betekent wel dat de werknemers die het betreft, netto minder overhouden van bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld.
Werkgevers moeten er rekening mee houden dat zij dat aan hun werknemers zullen moeten uitleggen. Volgens Van Leeuwerden is er eigenlijk sprake van ‘een belastingverhoging op bijzondere beloning‘.
Onderstaande tabel maakt dat iets duidelijker. Tot een jaarloon van 19.823 euro is er weinig aan de hand. Wie meer verdient, betaalt over vakantiegeld, overwerk en bonussen nog eens extra (verrekenings & loonheffingskorting).
 
Jaarloon Zonder loonheffings-
korting (in %)
Tarief
(in %)
Verrekenings &
loonheffingskorting (in %)
19.823 t/m 33.589 42 42 2,32
33.590 t/m 33.857 42 42 2,32
33.858 t/m 49.770 42 42 2,32
49.771 t/m 56.935 42 42 6,32
56.936 t/m 57.585 42 42 4,00
57.586 t/m 100.670 52 52 4,00

Bron: ADP

Dalende premies – Zorg & Welzijn uitzondering

Net als in 2014 daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW moeten betalen (van 7,50 naar 6,95%). Ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) daalt voor alle werkgevers: van 2,15 procent naar 2,07 procent in 2015. De sectorpremies geven een wisselend beeld. De gemiddelde sectorpremie daalt van 2,68 procent naar 2,16 procent, maar de sectorpremies bij Zorg & Welzijn en Overheid stijgen fors. De sectoren Transport en Metaal & Techniek laten daarentegen juist een daling zien. 

De WIA basispremie stijgt voor alle werkgevers van 5,45 procent naar 5,75 procent. Dit is inclusief 0,5 procent opslag kinderopvang. De maximumpremie stijgt van 2.802 euro naar 2.988 euro.
Lees ook…
De mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst van je bedrijf met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Iedereen die…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…