Categorieën

Sinds 1 januari 2013 is de renteregeiing van de Belastingdienst voor het heffen en vergoeden van rente op aanslagen gewijzigd. De Belastingdienst rekent niet meer met heffingsrente, maar met (een veel hogere) belastingrente. Belangrijker is dat alleen nog rente wordt vergoed, als een aanslag te laat wordt opgelegd. We hebben de veranderingen hier voor u op een rij gezet.

Belangrijke wijziging in 2014

Met ingang van 1 april 2014 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen belastingrente voor de vennootschapsbelasting en alle overige belastingen. De hoogte van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt dan gelijkgesteld met de wettelijke rente voor handelstransacties (deze is nu 8,25%), met een minimum van 8%. Voor de andere belastingen blijft de wettelijke rente voor niet-handelstransacties doorslaggevend, maar dan wel met een minimum van 4%. Al met al is dit – zeker als het om de vennootschapsbelasting gaat – een flinke verhoging van de belastingrentetarieven.

Regeling belastingrente

De nieuwe regeling belastingrente geldt sinds 1 januari 2013. Sindsdien krijgt u alleen nog rente vergoed als de Belastingdienst een aanslag te laat vaststelt. Bovendien wordt vanaf een later moment rente berekend en gaat deze rente omhoog omdat wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Hieronder staat puntsgewijs wat er is veranderd bij de overgang van heffingsrente naar belastingrente.

Dit verandert er

1. Ingangsdatum regeling belastingrente

De regeling belastingrente geldt sinds 1 januari 2013. Sindsdien is er geen sprake meer van heffingsrente.

2. Rente vanaf 1 juli

Rente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Voor 2013 is dat dus vanaf 1 juli 2014. Dat is 6 maanden later dan nu het geval is.

3. Periode rentevergoeding

De periode waarover u rente krijgt vergoed, eindigt 14 dagen na de dagtekening van de brief over de teruggaaf.

  • Voorbeeld
    U krijgt in 2014 een teruggaaf over 2013. Het voorschot dat u al hebt ontvangen, blijkt te hoog te zijn geweest: u moet dus geld terugbetalen. Er wordt dan belastingrente gerekend vanaf 1 juli 2014 tot 14 dagen na de datum die rechtsboven aan de brief over de teruggaaf staat (de dagtekening).

– Bij een gebroken boekjaar in de vennootschapsbelasting wordt rente berekend vanaf de 7e maand na de afloop van het boekjaar.

4. Rente minder vaak vergoed

U krijgt alleen nog rente als de Belastingdienst er na de ontvangst van een aangifte langer dan 8 weken over doet om een aanslag op te leggen. Er wordt dan rente vergoed vanaf 8 weken na de ontvangst, tenzij dat eerder is dan 1 juli volgend op het belastingtijdvak.

5. Periode te betalen rente

De periode waarover de door u te betalen rente wordt berekend, eindigt 6 weken na de dagtekening van de aanslag, ofwel op de vervaldag van de laatste betaaltermijn. Deze periode kan worden ingekort als de Belastingdienst niet op tijd was met de aanslag.

6. Tarief belastingrente

Het tarief van de belastingrente wordt, anders dan bij de heffingsrente het geval was, niet meer apart vastgesteld. Er wordt aangesloten bij het – hogere – percentage van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (3,0% in het eerste kwartaal van 2014). Vanaf 1 januari 2014 geldt er een minimum, of ondergrens, van 4%.

Vennootschapsbelasting
Voor de vennootschapsbelasting geldt een nog hogere rente. Daarvoor wordt namelijk aangesloten bij de wettelijke rente voor handelstransacties (8,25% in het eerste kwartaal van 2014). Er geldt vanaf 1 januari 2014 overigens een minimum van maar liefst 8%.

Overgangsregeling

De nieuwe regeling belastingrente geldt voor belastingtijdvakken die in 2012 of later beginnen. Voor aanslagen inkomenstenbelasting 2011 en eerder geldt nog de oude regeling heffingsrente – ook als de aanslag pas in 2013 is vastgesteld. Dat geldt ook voor de vennootschapsbelasting.

Invorderingsrente

Naast de belastingrente is er nog de invorderingsrente. Deze komt in beeld als u de Belastingdienst te laat betaalt en als de Belastingdienst een belastingteruggaaf uitbetaalt.

Invorderingsrente blijft gewoon invorderingsrente heten. Voor in rekening te brengen invorderingsrente verandert er niets.

Er wordt echter geen invorderingsrente meer vergoed over een terugbetaling die het gevolg is van een herziening of vermindering van een al betaalde aanslag.

Dat is ook het geval als u, vooruitlopend op een procedure, de aanslag al betaalt. Zelfs als u die procedure wint, krijgt u alleen de teveel betaalde belasting terug. Een rentevergoeding zit er niet meer in.

Zie ook:

– Aangifteprogramma 2013 »
DigiD aanvragen »
Nieuwe tarieven 2013 »

Lees ook…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…