Categorieën

De CAO à la carte, oftewel het cafetariasysteem, biedt uw werknemers de mogelijkheid om naar eigen smaak aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te kiezen. Extra verlofdagen, een spaarloonregeling, een fiets van de zaak of een gemaksdienst zoals een stomerijservice. De werknemer kiest wat bij hem past.

Het cafetariasysteem
De CAO à la carte is een flexibele arbeidsvoorwaarde waarbij u uw personeel geld, vrije tijd, verstrekkingen in natura en onkostenvergoedingen biedt in ruil voor brutoloon, ADV- en vakantiedagen, de dertiende maand en overuren. Veel werknemers leveren daarvan graag een deel in als daar voordelen tegenover staan zoals meer tijd voor een of studiefaciliteiten gemaksdienst die hen tijd en rompslomp bespaart. Alles wat onbelast vergoed of verstrekt kan worden, kan worden opgenomen in een cafetariasysteem.

De werkwijze
De waarde van een product of dienst bepaalt u in de CAO of de arbeidsvoorwaardenregeling. De werknemer krijgt een rekening-courant waarop hij kan zien hoe zijn loon is uitgedrukt in geld, dagen en diensten. Hij kan delen ‘verkopen’ en er andere delen voor ‘terugkopen’.

De werkgever kán bepalen dat iets een afwijkende waarde krijgt. Aan een uur arbeid kan in het cafetariasysteem bijvoorbeeld een minimum- of een maximumwaarde worden toegekend, die afwijkt van het feitelijke uurloon. Ook zijn er cafetariasystemen waarbij iedere werknemer, ondanks soms grote verschillen in uurloon, een gelijk aantal uren moet inleveren om bijvoorbeeld een fiets te kopen.

(Ver)ruilen

Het is mogelijk om een deel van de arbeidsvoorwaarden te betalen met verlofuren en de rest met ander loon. Ook kan het geheel met het brutoloon worden verrekend. Dit noemen we (ver)ruilen. Het verruilen van brutoloon betekent dat het afgesproken brutoloon voor een bepaald doel tijdelijk wordt verlaagd. Dit scheelt in de kosten omdat hierover geen lasten betaald hoeven te worden.

De werknemer hoeft over dit deel geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen meer te betalen. U moet de tijdelijke verlaging van brutoloon wel vastleggen als aanvulling op de (oorspronkelijke)
arbeidsovereenkomst.

Voor- en nadelen
Het grote voordeel van het cafetariamodel voor de werknemer is dat hij zijn eigen arbeidsvoorwaarden kan invullen en er meer zicht op heeft. Werk en privé zijn makkelijker te managen en aan te passen aan de eigen situatie. Maar ook voor de werkgever heeft het model een aantal voordelen. Het biedt u de mogelijkheid om de loonkosten te beheersen en knelpunten op te lossen. U biedt uw personeel extra’s zonder dat het u ook iets extra’s kost. De CAO à la carte is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde waarmee u zich onderscheidt van anderen.

Een nadeel waar werknemers niet direct rekening mee houden, is het gevolg voor hun pensioen, vakantiegeld en dertiende maand. Dit is gebaseerd op het daadwerkelijk verdiende loon. Wie minder loon ontvangt in ruil voor beloningen in natura, zal bijvoorbeeld ook minder vakantiegeld op zijn rekening krijgen. Een ander nadeel is dat het voor personeel lastig kan zijn om de juiste keuzes te maken of dat keuzes tegenvallen wanneer situaties veranderen. Stel: een werknemer verkoopt al zijn ADV-dagen, maar krijgt dan te maken met een ziek familielid waarvoor hij moet zorgen.

Houd er als werkgever rekening mee dat de invoering van het cafetariamodel u zeker een investering kost op organisatorisch, juridisch, financieel en administratief gebied.

Tips

  • Zorg dat u weet wat er leeft onder uw werknemers voor een CAO à la carte invoert. Zijn mensen geinteresseerd? Naar welke arbeidsvoorwaarden gaan de voorkeuren uit? Organiseer eens een praatsessie of voorlichtingsmiddag.
  • Een CAO à la carte vereist een goede, overzichtelijke administratie. Zorg dat u alles goed op papier heeft staan om onduidelijkheden en conflicten te voorkomen.
  • Leg de periode vast waarvoor de keuzes gelden. Bepaald bijvoorbeeld dat uw personeel een keer per jaar nieuwe keuzes mag maken over de invulling van het cafetariamodel.
  • Het kan niet de bedoeling zijn dat al het personeel vrije tijd inkoopt, in dezelfde periode vrij neemt en u in een leeg bedrijf achterlaat. Maak goede afspraken over de gang van zaken en leg die schriftelijk vast.
Lees ook…
Als het gaat om btw hebben ondernemers vaak veel vragen. Ben ik btw-plichtig? Welke tarieven gelden voor de diensten die ik lever? En wanneer en hoe…
Aftrekposten verlagen je fiscale winst. Dat kan aantrekkelijk zijn voor jou als ondernemer, omdat je daardoor minder belasting betaalt. In dit artikel…
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met een speciaal formulier van de Belastingdienst….

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.