De vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting moet worden betaald als de winst niet privé maar direct bij het bedrijf wordt belast. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Dit zijn de voorwaarden van de vennootschapsbelasting.

Zelfstandig belastingplichtig
De volgende rechtsvormen zijn zelfstandig belastingplichtig. De winst die bij de uitoefening van deze ondernemingen wordt behaald, is belast met vennootschapsbelasting:

 • De naamloze en besloten vennootschap;
 • Andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld;
 • De opencommanditaire vennootschap;
 • De coöperatieve vereniging;
 • Verenigingen op coöperatieve grondslag;
 • Onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

Een voorbeeld

Een slagerij behaalt in een boekjaar een winst van € 56.722,-. Als het een eenmanszaak is, loopt de winst via de loon- en inkomstenbelasting. Is het een BV, dan betaalt die over de winst vennootschapsbelasting. Keert de BV het restant van de winst uit als dividend, dan betaalt de slager privé over dit bedrag inkomstenbelasting.

Open of gesloten commanditaire vennootschap
Bij de commanditaire vennootschap zijn er een of meer stille (commanditaire) vennoten die slechts als geldschieter fungeren. Ze mogen geen beheersdaden verrichten en zijn alleen aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng.

Bij de open commanditaire vennootschap is de commanditaire deelneming vrij verhandelbaar, zowel wat betreft de toetreding van vennoten als de overdracht van de deelneming. De open commanditaire vennootschap valt onder het regime van de vennootschapsbelasting. De beherende vennoten betalen inkomstenbelasting over hun aandeel in de winst. Dit deel van de winst kan verminderd worden op de winst voor vennootschapsbelasting.

Als alle vennoten toestemming moeten geven bij het verhandelen van de deelneming, is sprake van een besloten commanditaire vennootschap en betaalt ieder van de vennoten over zijn aandeel in de winst inkomstenbelasting.

Beperkt belastingplichtig of vrijgesteld
Een aantal rechtsvormen is slechts in beperkte mate belastingplichtig. Er hoeft dan alleen vennootschapsbelasting te worden betaald indien en voor zover zij een onderneming drijven. De fiscus maakt onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het overige vermogen. Alleen het ondernemingsvermogen is belast.

Als beperkt belastingplichtigen worden aangemerkt:

 • Stichtingen;
 • Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;
 • Overheidsinstellingen;
 • Open fondsen voor gemene rekening.

‘Het drijven van een onderneming’
Bij de vraag of een onderneming wordt gedreven, gelden dezelfde criteria als bij de inkomstenbelasting:

 • Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid;
 • De organisatie moet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (er is geen sprake van een gesloten kring van afnemers);
 • De organisatie streeft naar winst.

De fiscus heeft voor de vennootschapsbelasting een belangrijke nuancering in deze definitie aangebracht: ook al ontbreekt het winststreven, als met de werkzaamheden wordt geconcurreerd met marktpartijen die gewoon belasting moeten betalen, is een onderneming aanwezig.

Voor stichtingen en verenigingen hanteert de fiscus nog strakkere criteria: als de werkzaamheden in het verlengde liggen van de aangesloten of belanghebbende ondernemingen, wordt het winststreven van deze ondernemingen toegerekend aan de stichting.

Open fonds voor gemene rekening
Beleggingsfondsen met vrij verhandelbare deelnemingen vallen onder het regime van de beperkte belastingplicht. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de fondsen aangemerkt worden als fiscale beleggingsinstellingen. In dat geval valt de winst in het 0%-tarief.

Vrijgesteld van belasting
Niet alle ondernemingen moeten vennootschapsbelasting betalen. Vrijgesteld zijn:

 • Lichamen met een sociale functie, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen, maar ook bijvoorbeeld Natuurmonumenten en bibliotheken;
 • Algemene pensioenlichamen. De pensioen-BV is niet vrijgesteld. Hetzelfde geldt als een (oud-)werknemer alleen of tezamen met zijn aanverwanten 10% van de aandelen van de pensioenvennootschap bezit of in bezit heeft gehad.

Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. De binnenlandse betaalt belasting over het wereldinkomen. Buitenlandse belastingplichtigen alleen over het in Nederland vergaarde inkomen.

Niet de rechtsvorm maar de vestigingsplaats bepaalt of een rechtspersoon als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt. Dit is altijd het geval als de rechtspersoon is opgericht naar Nederlands recht, zoals de besloten vennootschap.

Ingewikkelder wordt het bij een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon, zoals de Britse Limited (Ltd) of Duitse Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH). Afhankelijk van de situatie kan sprake zijn van een in Nederland gevestigde rechtspersoon.

De fiscus let onder andere op:

 • De statutaire zetel (officiële vestigingsplaats van het bedrijf);
 • De feitelijke zetel (plaats waar bedrijf wordt uitgeoefend);
 • De plaats waar de hoofdleiding gevestigd is;
 • De plaats waar de algemene aandeelhoudersvergadering bijeenkomt.

Voordelige constructies
De fiscus kent een aantal uitzonderingsregels die de uiteindelijke belastingafdracht temperen.

Een fiscale beleggingsinstelling
Als u via uw BV of een NV een deel van uw vermogen belegt, kan de winst van de BV of NV in het 0%-tarief voor de vennootschapsbelasting vallen. De BV of NV moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling. De belangrijkste eisen zijn:

 • Het statutair doel en de feitelijke activiteit bestaat uit het beleggen van vermogen;
 • De winsten moeten binnen acht maanden na het einde van een kalenderjaar worden uitgekeerd als dividend, tenzij ze worden aangewend voor nieuwe beleggingen;
 • De beleggingen mogen slechts beperkt met vreemd vermogen (leningen, hypotheken en andere schulden) worden gefinancierd.
 • De aandelen van de BV of NV mogen niet voor 5% of meer eigendom zijn van een natuurlijk persoon.

De fiscale eenheid
Als alle aandelen van de dochtermaatschappij(en) in handen zijn van de moedermaatschappij kunnen de moeder- en dochtermaatschappij(en) als een fiscale eenheid worden aangemerkt. De ondernemingen kunnen gezamenlijk een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Voor de fiscus zijn ‘moeder en dochter(s)’ gezamenlijk een belastingplichtige.

De deelnemingsvrijstelling
Met de deelnemingsvrijstelling wil de fiscus voorkomen dat de winst van een onderneming dubbel met vennootschapsbelasting belast is. De deelnemingsvrijstelling is reeds van toepassing bij een belang van 5% in een dochtervennootschap.

Bij de bepaling van de winst van de onderneming blijven de voordelen en verliezen van de deelneming buiten beschouwing. Dit houdt in dat het uitgekeerde dividend onbelast is. Hetzelfde geldt voor de winst die wordt behaald bij de verkoop van de aandelen. De nadelen (verliezen en waardedalingen) vallen eveneens buiten het belastbare resultaat. Beleggingsinstellingen zijn uitgesloten van de deelnemingsvrijstelling.

Innovatiebox (voorheen: Octrooibox)
Voor immateriële activa waarop een octrooi of buitenlands patent is verleend, geldt een lager tarief van de vennootschapsbelasting van 5%. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Tarief van de vennootschapsbelasting

Sinds 2011

€ 0 € 200.000
20,0%
Boven € 200.000
25,0%

 Let op: De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).

De winstbepaling
U betaalt belasting over de winst. Binnen de grenzen van de wet en bedrijfseconomische inzichten bent u vrij in de waardering van de activa en passiva. U bepaalt de winst volgens goed koopmansgebruik. Dit bestaat uit drie elementen:

 • Oorzakelijke toerekening: De winst moet zoveel mogelijk worden belast in het jaar waarover winst is behaald. Met andere woorden: kosten worden opgenomen als verplichting tot betalen zodra ze ontstaan, inkomsten als te vorderen bedragen zodra zij zijn ontstaan;
 • Het eenvoudigheidsbeginsel: een eenvoudige boekhouding en administratie volstaan als u een kleine ondernemer bent;
 • Het voorzichtigheidsbeginsel beperkt de reikwijdte van deoorzakelijke toerekening. Het tweede houdt in dat te verwachten inkomsten niet tot de fiscale winst van de BV worden gerekend, zolang ze ook nog niet daadwerkelijk zijn ontvangen.

De belaste vennootschapswinst
Net als bij het resultaat van de eenmanszaak of VoF wordt er nog een hele weg afgelegd tot de uiteindelijke belaste winst is bepaald. Sommige uitgaven zijn aftrekbaar, andere juist niet.

1. (Niet) Aftrekbare aandelen in de winst en (interim-)dividend
De onderstaande kostenposten komen ten laste van de winst:

 • Tantièmes (aandelen in de winst) toegekend aan bestuurders en werknemers;
 • Aandelen in de winst, welke ontstaan uit schuldvorderingen, zoals winstdelende obligaties;
 • Aandelen in de winst, welke ontstaan uit een licentie op een octrooi of merk, een concessie of een vergelijkbare prestatie.

De onderstaande uitkeringen zijn niet aftrekbaar:

 • (Interim-)dividend;
 • Andersoortige aandelen in de winst, uitgekeerd aan oprichters, aandeelhouders, leden, deelnemers of deelgerechtigden.

2. De niet aftrekbare onkosten
Niet alle kosten die u in het kader van uw onderneming maakt zijn volledig aftrekbaar. Van de gemengde kosten voor werknemers is niet aftrekbaar: een forfatair bedrag van 0,4% van het belastbare loon van alle werknemers tesamen, met een minimum van € 4.000. Maakt u relatief weinig gemengde kosten, dan kunt u er voor kiezen om 25% van de werkelijk gemaakte kosten niet in aftrek te brengen.

3. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
Om de concurrentie de baas te blijven zult u regelmatig nieuwe machines, licenties of producten aanschaffen of vernieuwen: u investeert in bedrijfsmiddelen. Op een groot aantal van deze uitgaven is de investeringsaftrek van toepassing. Afhankelijk van de totale som die u in een jaar investeert, kunt u een percentage ten laste van de winst brengen.

Vervreemt u het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na de aanvang van het kalenderjaar van aanschaf, dan vindt een desinvesteringsbijtelling plaats. Deze komt bovenop de gerealiseerde winst. De desinvesteringsbijtelling bedraagt het percentage van de indertijd genoten investeringsaftrek maal de vervreemdingsprijs (Had u bijvoorbeeld in het jaar van aanschaf een investeringsaftrek van 16%, dan bedraagt de bijtelling eveneens 16% van de verkoopprijs die u bedingt). De bijtelling is nooit hoger dan de indertijd genoten investeringsaftrek.

4. Fiscale reserves
Voor (mogelijke) toekomstige uitgaven kunt u onder bepaalde voorwaarden onbelast geld opzij zetten. De fiscus erkent een aantal mogelijkheden om geld te reserveren voor speciale uitgaven.

5. Aftrekbare giften
Zakelijke giften zijn in principe volledig aftrekbaar. Voorbeelden hiervan zijn reclame of sponsoring. “Normale” giften zijn aftrekbaar vanaf € 227,-. De totale aftrek is gebonden aan een maximum van 10% van de winst.

6. Compensabele verliezen
Het is niet de bedoeling, maar kan gebeuren dat de onderneming een jaar met verlies afsluit. Als u weer aan de positieve kant van de balans komt, is het mogelijk de verliezen van de voorgaande periode te compenseren.

Transacties ‘at arm’s length’
Bij transacties tussen personen of bedrijven die een niet-zakelijke band met elkaar hebben, kijkt de fiscus over de schouder mee of de prijs overeenkomstig de marktwaarde is. Als de onderneming bijvoorbeeld een bedrijfspand voor een te lage prijs verkoopt, kan de fiscus ingrijpen. De lage prijs gaat ten koste van de winst en dus van de af te dragen vennootschapsbelasting en vermogensbelasting.

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.