Categorieën

Het g-rekeningenstelsel is per 1 juli 2009 vervangen door het depotstelsel. Het oude stelsel blijft nog wel een jaar bestaan om het bedrijfsleven de gelegenheid gegeven de benodigde veranderingen door te voeren.

Achtergrond van de huidige regeling

Aannemers van werk, inleners van personeel en opdrachtgevers in de confectiesector worden aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies van hun onderaannemers, uitleners en (confectie)aannemers.

De genoemde ondernemers kunnen hun aansprakelijkheid beperken door de belasting- en premiecomponent (veelal een vast percentage) van de aan hen uitgereikte facturen te storten op een speciale geblokkeerde rekening die de onderaannemer of uitlener heeft geopend bij zijn bank. Zo’n rekening heet een g-rekening.

Het saldo van de g-rekening kan de rekeninghouder vervolgens uitsluitend gebruiken voor de betaling van loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Wanneer de onderaannemer of uitlener op zijn beurt weer gebruik maakt van onderaannemers of personeel inleent, mogen van deze g-rekening ook bedragen worden doorgestort naar g-rekeningen van die onderaannemers of uitleners.

Stelt de fiscus de aannemer of inlener op enig moment aansprakelijk, dan worden de bedragen die op de g-rekening zijn gestort (als aan alle administratieve voorwaarden is voldaan) in mindering gebracht op het bedrag van de aansprakelijkstelling.

Bedragen rechtstreeks naar Belastingdienst

Langzaam maar zeker is de gewoonte ontstaan om bedragen rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. De rechtstreeks gestorte bedragen boekt de Belastingdienst vervolgens in ‘depot’ voor de onderaannemer of uitlener die door de aannemer of inlener is vermeld bij de ‘rechtstreekse’ storting. Op dit moment is dit “depotstelsel” een informeel gebeuren dat niet overeenstemt met de wet.

Omdat het beheer van g-rekeningen de Belastingdienst veel tijd kost, aanpassingen van de huidige software niet meer mogelijk zijn en nieuwe software voor het inningsysteem bij de Belastingdienst wordt ontwikkeld, wordt het g-rekeningenstelsel nu volledig vervangen door een wettelijk geregeld depotstelsel.

De koper van bestaande kleding kan de omvang van zijn aansprakelijkheid niet beperken door gebruik te maken van betalingen op de g-rekening van de verkoper. Ook het gebruik van een depot zal in dergelijke gevallen niet mogelijk zijn.

Een zzp´er zal wel een depot kunnen hebben. In het depotstelsel is het toekennen van een depot namelijk niet meer gekoppeld aan de inhoudingsplicht voor de loonheffingen zoals in het g-rekeningensysteem het geval is.

De staatssecretaris heeft aangegeven tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat gestorte bedragen worden teruggestort op de rekening van de storter, als er geen openstaande aanslagen bij de Belastingdienst bekend zijn of de begunstigde niet blijkt uit de storting.

Dit is een wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel waarin was aangegeven dat het gestorte bedrag zou worden uitgekeerd aan de begunstigde.

Geen kosten voor gebruik depot

De Belastingdienst zal voor het gebruik van een depot geen kosten in rekening brengen (terwijl de banken dat nu bij het g-rekeningenstelsel wel doen) maar zal slechts een heel beperkte rentevergoeding geven op het saldo van het depot. Voor deze rentevergoeding wordt namelijk niet aangesloten bij de heffings- en invorderingsrente maar bij de consignatierente (2008: 0,88%).

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris opgemerkt dat het bestaande g-rekeningstelsel tot een jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal blijven bestaan. Daardoor wordt het bedrijfsleven de gelegenheid gegeven de benodigde veranderingen door te voeren.

Lees ook…
De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor…