Categorieën

De thincap-regeling, een renteaftrekbeperking die aan de orde is bij een al te scheve verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen in de BV, is afgeschaft per 1 januari 2013. Een goede beslissing, oordeelt BelastingBelangen.

Thincap-regeling past niet bij andere regelingen

De thincap-regeling, ofwel onderkapitalisatieregeling, was een generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. De regeling beperkte de aftrek van rente op schulden aan verbonden lichamen indien de BV deel uitmaakt van een groep met andere rechtspersonen en vennootschappen, én teveel aan vreemd vermogen heeft. Dat surplus aan vreemd vermogen werd vastgesteld met een vaste ratio of de concernratio.

Financiën komt (ten langen leste) tot de conclusie dat deze renteaftrekbeperking ‘niet goed past bij de andere renteaftrekbeperkingen in de Wet vennootschapsbelasting. En deze regeling treft met name ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, terwijl de wetgever de renteaftrekbeperking met name bedoeld heeft voor multinationals’.

In het Belastingplan 2013 werd daarom voorgesteld de thincap-regeling af te schaffen.

Omstreden instrument

De thincap-regeling is een omstreden instrument waar veel over is geprocedeerd. Veel van die procedures richtten zich tegen de dubbele heffing die de regeling veroorzaakt: de vennootschap die de rente moet betalen kan die niet aftrekken, terwijl de vennootschap die de rente ontvangt die wél tot de fiscale winst moet rekenen.

Dat is frustrerend als de rentebetalende en –ontvangende vennootschap beide in Nederland gevestigd zijn. De wetgever heeft deze ‘dubbelteller’ wel voorzien, maar hij paste goed in de oorspronkelijke opzet van de thincap: het beperken van de renteaftrek bij multinationaal opererende ondernemingen, die hun Nederlandse bedrijfsactiviteiten financieren met leningen van een groepsmaatschappij vanuit een taxhaven.

De wetgever heeft de thincap-regeling – laat in het wetgevend proces – ook van toepassing verklaard op binnenlandse verhoudingen om te voorkomen dat deze wetgeving discriminatoir zou zijn. De belastingrechter heeft daarop meermalen beslist dat de dubbele heffing in binnenlandse verhoudingen in overeenstemming is met wat de wetgever heeft bedoeld.

Commentaar

De afschaffing van de thincap-regeling had al veel eerder moeten plaatsvinden. Het aloude gezegde ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ pakt hier bijzonder wrang uit voor de vele ondernemers die door de thincap-regeling extra vennootschapsbelasting hebben betaald.

Bron: BelastingBelangen

Lees ook…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in…
Je bedrijf heeft een financiële meevaller of zelfs een goede winst behaald en jullie besluiten om die reden een goed doel te steunen. Dit is niet…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…