Aandelen zijn een wezenlijk onderdeel van de BV. De navolgende tips bieden informatie over de stortingsplicht, het schenken van aandelen en splitsing van de BV.

Inhoudsopgave

1. Denk aan de stortingsplicht

Bij de oprichting van een BV moet u aan de stortingsplicht voldoen. Dat betekent dat u het aandelenkapitaal moet volstorten met ten minste € 18.000 aan liquide middelen uit uw privévermogen.

Voldoet u niet aan deze stortingsplicht, dan bent u – naast de BV zelf – als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor door de BV verrichte rechtshandelingen. Dat kan bij bijvoorbeeld faillissementen pijnlijke gevolgen hebben.

Het is bijvoorbeeld niet rechtsgeldig het aandelenkapitaal vol te storten met de opbrengst van een transactie die door de BV in de voorperiode is aangegaan en die de BV nadien bij oprichting heeft bekrachtigd.

2. Schenk aandelen in uw BV, plus wat beleggingsvermogen

Bent u 55 jaar of ouder en zijn de aandelen in uw BV al meer dan vijf jaar uw eigendom? Dan kunt u ze met een forse fiscale korting schenken aan een of meer van uw kinderen / toekomstige erfgenamen. Dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kunnen zij dan een vrijstelling krijgen van maar liefst 75% op het verschuldigde schenkingsrecht. Wel moet de BV zijn activiteiten vijf jaar lang ongewijzigd voortzetten én uw kinderen moeten de geschonken aandelen vijf jaar in bezit houden.

Maar zij hoeven niet (mee) te werken in de BV. U kunt dus gewoon aan het roer van uw BV blijven staan en alle zakelijke beslissingen naar eigen inzicht nemen.

Het kan ook zinvol zijn om privé beleggingsvermogen in de BV in te brengen vóór de schenking van aandelen aan uw kinderen. Uw privé beleggingsvermogen kan tot maar liefst 15% van de waarde van de aandelen in de BV ‘meeliften’ met de 75% vrijstelling.

3. Winstreserves: met bonusaandelen belastingvrij naar privé

Een BV kan de winstreserves zonder belastingheffing omzetten in aandelenkapitaal. Zo’n omzetting kan een aardig voordeel opleveren, met name als de aanmerkelijk-belangaandelen in de BV een hoge verkrijgingsprijs hebben.

Stel dat de DGA de aandelen in zijn BV heeft verworven voor € 100.000, dat de BV een geplaatst aandelenkapitaal heeft van € 20.000 en ingehouden winstreserves van € 980.000. Door van die winstreserves € 100.000 om te zetten in aandelenkapitaal, stijgt het geplaatste aandelenkapitaal tot € 120.000. Over die omzetting is geen belasting verschuldigd. De DGA verkrijgt voor € 100.000 gratis winstbonusaandelen, en die hebben voor hem een verkrijgingsprijs van nihil. Vervolgens kan de BV op het aandelenkapitaal € 100.000 terugbetalen zonder dat de DGA daarover belasting verschuldigd is. Bij een terugbetaling van aandelenkapitaal op aanmerkelijk-belangaandelen is immers pas sprake van een te belasten voordeel als de teruggaaf meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen. Vereist is wél dat de vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal bij statutenwijziging heeft plaatsgevonden vóór de terugbetaling.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de DGA in het gegeven voorbeeld € 100.000 aan de BV onttrekken zonder belasting verschuldigd te zijn. De resterende verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen van de DGA is nihil.

Bij de beschreven terugbetaling van aandelenkapitaal moet wél 15% dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen, voor zover de terugbetaling meer bedraagt dan het fiscaal erkend gestorte kapitaal op de betreffende aandelen. Die dividendbelasting kan bij de aangifte inkomstenbelasting weer worden verrekend. Deze administratieve rompslomp met het bijbehorende liquiditeitsnadeel kan worden voorkomen als de ontvanger uitstel van betaling verleent voor de af te dragen dividendbelasting.

4. Splitsing van de BV

Aandeelhouders die samen in één BV zitten en die het zakelijk niet meer met elkaar kunnen vinden, kunnen belastingvrij uit elkaar gaan met behulp van de wettelijke regeling voor juridische splitsing van BV’s.

Hiervoor gelden diverse voorwaarden; de belangrijkste is dat de splitsing in overwegende mate is ingegeven door zakelijke motieven. Verder is vereist dat de splitsende en verkrijgende BV’s dezelfde regels toepassen voor de vaststelling van de totaalwinst, geen voorwaarts verrekenbare verliezen hebben én de latere heffing van vennootschapsbelasting verzekerd is. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is toestemming van Financiën vereist voor een fiscaal geruisloze splitsing.

De belastingrechter heeft de vereiste zakelijke gronden voor een splitsing van een BV behoorlijk afgezwakt. Daardoor kan een juridische splitsing in veel meer gevallen dan voorheen plaatsvinden.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar Tips voor uw BV »

.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
15% korting op een Acer Chromebook
De ChromeOS devices van Acer zijn de veiligste oplossing op werkgebied. Profiteer nu via De Zaak met de kortingscode DEZAAK15 van 15% korting op je nieuwe Acer Chromebook.
Lees ook…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….
Goed nieuws! Ondernemers die door corona in de knel zijn gekomen en schulden hebben opgebouwd, krijgen meer lucht van de Belastingdienst. Dit doet de…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…