Aandelen zijn een wezenlijk onderdeel van de BV. De navolgende tips bieden informatie over de stortingsplicht, het schenken van aandelen en splitsing van de BV.

Inhoudsopgave

1. Denk aan de stortingsplicht

Bij de oprichting van een BV moet u aan de stortingsplicht voldoen. Dat betekent dat u het aandelenkapitaal moet volstorten met ten minste € 18.000 aan liquide middelen uit uw privévermogen.

Voldoet u niet aan deze stortingsplicht, dan bent u – naast de BV zelf – als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor door de BV verrichte rechtshandelingen. Dat kan bij bijvoorbeeld faillissementen pijnlijke gevolgen hebben.

Het is bijvoorbeeld niet rechtsgeldig het aandelenkapitaal vol te storten met de opbrengst van een transactie die door de BV in de voorperiode is aangegaan en die de BV nadien bij oprichting heeft bekrachtigd.

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is erg belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. De rechtsvorm bepaalt namelijk onder andere de aansprakelijkheid en je verplichtingen naar de Belastingdienst. Jouw bv, persoonlijke holding of omzetting naar bv in een handomdraai geregeld hebben? Ontdek direct je opties >

2. Schenk aandelen in uw BV, plus wat beleggingsvermogen

Bent u 55 jaar of ouder en zijn de aandelen in uw BV al meer dan vijf jaar uw eigendom? Dan kunt u ze met een forse fiscale korting schenken aan een of meer van uw kinderen / toekomstige erfgenamen. Dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kunnen zij dan een vrijstelling krijgen van maar liefst 75% op het verschuldigde schenkingsrecht. Wel moet de BV zijn activiteiten vijf jaar lang ongewijzigd voortzetten én uw kinderen moeten de geschonken aandelen vijf jaar in bezit houden.

Maar zij hoeven niet (mee) te werken in de BV. U kunt dus gewoon aan het roer van uw BV blijven staan en alle zakelijke beslissingen naar eigen inzicht nemen.

Het kan ook zinvol zijn om privé beleggingsvermogen in de BV in te brengen vóór de schenking van aandelen aan uw kinderen. Uw privé beleggingsvermogen kan tot maar liefst 15% van de waarde van de aandelen in de BV ‘meeliften’ met de 75% vrijstelling.

3. Winstreserves: met bonusaandelen belastingvrij naar privé

Een BV kan de winstreserves zonder belastingheffing omzetten in aandelenkapitaal. Zo’n omzetting kan een aardig voordeel opleveren, met name als de aanmerkelijk-belangaandelen in de BV een hoge verkrijgingsprijs hebben.

Stel dat de DGA de aandelen in zijn BV heeft verworven voor € 100.000, dat de BV een geplaatst aandelenkapitaal heeft van € 20.000 en ingehouden winstreserves van € 980.000. Door van die winstreserves € 100.000 om te zetten in aandelenkapitaal, stijgt het geplaatste aandelenkapitaal tot € 120.000. Over die omzetting is geen belasting verschuldigd. De DGA verkrijgt voor € 100.000 gratis winstbonusaandelen, en die hebben voor hem een verkrijgingsprijs van nihil. Vervolgens kan de BV op het aandelenkapitaal € 100.000 terugbetalen zonder dat de DGA daarover belasting verschuldigd is. Bij een terugbetaling van aandelenkapitaal op aanmerkelijk-belangaandelen is immers pas sprake van een te belasten voordeel als de teruggaaf meer bedraagt dan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen. Vereist is wél dat de vermindering van het geplaatste aandelenkapitaal bij statutenwijziging heeft plaatsgevonden vóór de terugbetaling.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan kan de DGA in het gegeven voorbeeld € 100.000 aan de BV onttrekken zonder belasting verschuldigd te zijn. De resterende verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen van de DGA is nihil.

Bij de beschreven terugbetaling van aandelenkapitaal moet wél 15% dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen, voor zover de terugbetaling meer bedraagt dan het fiscaal erkend gestorte kapitaal op de betreffende aandelen. Die dividendbelasting kan bij de aangifte inkomstenbelasting weer worden verrekend. Deze administratieve rompslomp met het bijbehorende liquiditeitsnadeel kan worden voorkomen als de ontvanger uitstel van betaling verleent voor de af te dragen dividendbelasting.

4. Splitsing van de BV

Aandeelhouders die samen in één BV zitten en die het zakelijk niet meer met elkaar kunnen vinden, kunnen belastingvrij uit elkaar gaan met behulp van de wettelijke regeling voor juridische splitsing van BV’s.

Hiervoor gelden diverse voorwaarden; de belangrijkste is dat de splitsing in overwegende mate is ingegeven door zakelijke motieven. Verder is vereist dat de splitsende en verkrijgende BV’s dezelfde regels toepassen voor de vaststelling van de totaalwinst, geen voorwaarts verrekenbare verliezen hebben én de latere heffing van vennootschapsbelasting verzekerd is. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is toestemming van Financiën vereist voor een fiscaal geruisloze splitsing.

De belastingrechter heeft de vereiste zakelijke gronden voor een splitsing van een BV behoorlijk afgezwakt. Daardoor kan een juridische splitsing in veel meer gevallen dan voorheen plaatsvinden.

Van eenmanszaak naar bv? Holding oprichten? Aandelenoverdracht? Ontdek direct je opties bij NOTRS. Snel, voordelig en 100% online.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar Tips voor uw BV »

NOTRS logo

NOTRS, partner van De Zaak

Bij NOTRS geloven we dat notariële zaken sneller en eenvoudiger geregeld kunnen worden. Daarom kun je bij ons alles wat te maken heeft met de rechtsvorm van jouw onderneming, snel en gemakkelijk online wijzigen. Wij begeleiden voor ondernemers volledig online het gehele proces van de oprichting van een bv of holding, een statutenwijziging of aandelenoverdracht. Jij hoeft niet meer naar de notaris en bespaart jezelf een hoop tijd en papieren rompslomp. En dat doen we altijd tegen een vaste, scherpe lage prijs.

Bekijk alle artikelen van NOTRS >

Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
Bij de oprichting van een management-bv schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….