Bij een te late of onvolledige betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt u een aanmaning en soms een dwangbevel verwachten. Sinds 1 januari 2011 kunt u ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Verzuimboete aanslagbelasting
Bij zogeheten aangiftebelastingen zoals bijvoorbeeld de loon- en omzetbelasting, mag de Belastingdienst bij niet (tijdig) betalen al langer verzuimboetes opleggen.

Een dergelijke mogelijkheid bestond nog niet bij de zogenaamde aanslagbelastingen, waaronder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daar is sinds 1 januari 2011 verandering in gekomen. Wie na deze datum aanslagbelasting verzuimt te betalen, kan ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Hoogte van de boete
De hoogte van de boete hangt af van de omstandigheden. De ontvangers van de belastingdienst leggen de verzuimboetes handmatig op. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de ‘notoire wanbetalers’.

De Leidraad Invordering en het Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst bevatten (beleids)regels voor het opleggen van bestuurlijke boeten.

In geen van beide is op dit moment nog een nadere uitwerking te vinden, maar de staatssecretaris heeft eerder laten weten de hoogte van de boete te laten afhangen van het bedrag aan belasting dat niet, niet geheel of niet tijdig is betaald. Wat hem betreft bedraagt de verzuimboete dan 5% van de niet tijdig betaalde belasting met een maximum van € 4.920.

Waarschuwingsbrief
Op de website van de Belastingdienst staat dat belastingplichtigen, die in 2010 hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (tijdig) hebben betaald, mogelijk een waarschuwingsbrief ontvangen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…