Sommige instellingen konden ervoor kiezen onderwijs al dan niet met btw te aan te bieden. Vanaf 1 juli 2010 is btw-vrijstelling alleen mogelijk voor erkende beroepsopleidingen. Met een paar uitzonderingen.

Geen btw voor beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs is in het algemeen vrijgesteld van btw. De huidige Nederlandse regelgeving is niet op alle onderdelen in overeenstemming met de Europese btw-richtlijn. Voor sommige soorten van onderwijs bestaat er de mogelijkheid om al dan niet te kiezen voor het verstrekken van btw-vrijgesteld onderwijs.

Voorwaarde
Om de Nederlandse regelgeving aan te passen aan de Europese btw-richtlijn wordt de btw-vrijstelling gekoppeld aan de voorwaarde dat de beroepsopleidingen worden verstrekt door daartoe erkende instellingen.

Voor het niet wettelijk geregelde beroepsonderwijs zal de vrijstelling gaan gelden voor:

  • Beoepsopleidingen verleend door instellingen uit het door de betrokken brancheorganisaties op te richten Register Kort Beroepsonderwijs;
  • Beroepsopleidingen verleend door de bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Bij de invoering van deze wijziging zal gelijktijdig de genoemde keuzemogelijkheid worden ingetrokken, waardoor ook het onderscheid tussen lang- en kortlopend onderwijs komt te vervallen.

Deze nieuwe regeling zal in werking treden op 1 juli 2010. Daarnaast is in overleg met de brancheorganisaties en VNO-NCW besloten tot een overgangsregeling tot 1 januari 2011. Deze overgangsregeling geldt voor het beroepsonderwijs waarvoor contracten zijn afgesloten vóór 1 juli 2010. Voor deze groep gaat de nieuwe regeling uiterlijk in op 1 januari 2011.


Gibo Groep

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…