Categorieën

Autorijdende ondernemers krijgen ook met de omzetbelasting te maken. U mag bijvoorbeeld de btw van bepaalde kosten aftrekken.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Ondernemer voor de omzetbelasting

Als u ‘zelfstandig een beroep of een bedrijf uitoefent’ bent u ondernemer voor de omzetbelasting, ofwel de btw. U hoeft, anders dan bij de inkomstenbelasting, niet naar winst te streven.

Let wel: een DGA die in loondienst werkt voor zijn BV, is géén ondernemer meer.

Privégebruik auto door ondernemer

De omzetbelasting heeft betrekking op alles wat u koopt of gebruikt voor uw bedrijf. Dat betekent bij autogebruik dat u de btw op de aanschafkosten, maar ook op onderhouds-, reparatie- en brandstofkosten terug kunt krijgen.

Daarvoor moet u wel een strikt onderscheid maken tussen de activiteiten waarvoor u de auto gebruikt. Is dat voor de onderneming, óf in privé en voor vrijgestelde prestaties? In het laatste geval kunt u de voorbelasting op gemaakte kosten niet terugkrijgen.

Belaste en vrijgestelde prestaties

Als u een auto voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de voorbelasting direct splitsen in een belast en een vrijgesteld deel. Gebruikt u de auto ook privé? Dan moet u de voorbelasting corrigeren die u in het hele jaar hebt afgetrokken. Dat is 12% van de in de inkomstenbelasting als privégebruik aangegeven waarde, die 22% van de cataloguswaarde bedraagt. Met ingang van 2008 bedraagt de bijtelling 25%. Alleen voor heel schone en zuinige auto’s geldt een verlaagd percentage van 14%.

Correctie privégebruik

Het correctiebedrag is 12% van het bedrag dat u voor de inkomstenbelasting als privégebruik moet aanmerken. Daarbij moet u 22% van de cataloguswaarde meerekenen in de maandelijkse loonheffing.

Voorbeeld
De cataloguswaarde, inclusief btw, is € 22.689. Bijtelling voor de inkomstenbelasting is in dit voorbeeld 22%, dus € 4.991,58. Het correctie-bedrag voor de btw is 12% daarvan is € 599,00.
Dit bedrag draagt u af via de btw-aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar. Het bedrag aan kosten waarvan zodoende wordt aangenomen dat die niet ten behoeve van de onderneming zijn gemaakt bedraagt dus 22% van de catalogusprijs. Tenzij de ondernemer aantoont dat de totale kosten (inclusief afschrijving) lager zijn. In dat geval bedraagt de correctie maximaal 12% van de totale kosten (inclusief afschrijving).

Samenloop belaste/vrijgestelde prestaties en privégebruik

Bij samenloop van privégebruik en gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties moet u eerst kijken naar de verhouding tussen de belaste en de totale omzet (beide exclusief btw). Uit die verhouding kan dan worden afgeleid met welke factor het percentage van 12% zal worden verlaagd. Dit lagere percentage is vervolgens de basis voor de correctie.

Voorbeeld
De totale omzet bedraagt € 363.020, exclusief btw. Daarvan is € 272.270 belast en € 90.760 vrijgesteld. De catalogusprijs van de auto is € 22.689 en de bijtelling privégebruik voor de inkomstenbelasting is 22%. Het percentage van 12% wordt als volgt verlaagd: (272.270/363.020) x 12% = 9%. Correctie voorbelasting: 9% x € 4.991,58 = € 449,24.

Inbreng privé-auto in onderneming

Als u een privé-auto in uw onderneming inbrengt of een tweedehands auto (marge-auto) zonder btw koopt, kunt u de in het verleden betaalde btw niet in aftrek brengen.

Zet u de auto in voor de onderneming? Dan mag de btw die verband houdt met het gebruik van de auto, worden afgetrokken. Als het privégebruik niet duidelijk kan worden vastgesteld, dan mag 75% van de btw over het gebruik en onderhoud in aftrek worden gebracht.
Het is wellicht raadzaam om bij inbreng van een privéauto die kort voor de oprichting van een onderneming is aangekocht, met de inspecteur van de belasting te overleggen.

Privégebruik door werknemers

De bij werknemers met auto van de zaak aan het privégebruik toe te rekenen kosten moeten worden bepaald op een evenredig deel van de totale kosten. Dat betekent dat de werknemer een kilometeradministratie moet bijhouden. Omdat dit veelal als een te zware last wordt gezien kan voor het privégebruik door werknemers de correctie ook gesteld worden op 12% van 25% van de catalogusprijs.

Is sprake van ambulante werknemers dan kan onder voorwaarden volstaan worden met een correctie van 12% van 22% van de catalogusprijs. Indien er sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg geschikt blijkt te zijn voor het vervoer van goederen, dan bedraagt de bijtelling 12% van 10% van de catalogusprijs.

Eigen bijdrage

Vaak betalen werknemers een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto van de zaak. Omdat deze vergoeding inclusief btw is moet de werkgever aan btw 19/119 van de eigen bijdrage afdragen.

Er zijn twee situaties denkbaar:

1. De eigen bijdrage is kostendekkend.
De werkgever draagt van de bijdrage 19/119 af en kan normaalgesproken het volledige restant van de op de auto betrekking hebbende voorbelasting in aftrek brengen. Dus: geen correctie van afgetrokken voorbelasting.

2. De eigen bijdrage is minder dan kostendekkend.
Ook in dit geval wordt 19/119 gedeelte van de bijdrage afgedragen. Bovendien vindt de (12%-)correctie op de afgetrokken voorbelasting plaats met dien verstande dat het 19/119 gedeelte van de bijdrage niet dubbel wordt afgedragen.

Voorbeeld
Aan de ondernemer is in een jaar € 900,- voorbelasting in rekening gebracht. Deze btw kan binnen de onderneming gewoon in aftrek worden gebracht. De auto heeft een cataloguswaarde van € 22.689. Hierbij hoort normaal een correctie van 12% van 25% van € 22.689 = € 680,76. De eigen bijdrage van de werknemer is € 500,- af te dragen btw: 19/119 x € 500 = € 79,83. De onderneming draagt deze € 79,83 af. De niet-aftrekbare voorbelasting wordt dan € 680,76 – € 79,83 = € 600,84. De ondernemer heeft over het hele jaar gezien recht op een teruggave van btw van € 900 – € 600,84 = € 299,16.

Onkostenvergoeding werknemer in privéauto

Werknemers krijgen in veel gevallen een vergoeding voor gebruik van hun eigen auto. Onbelast mag € 0,19 per kilometer worden gegeven. Er is echter geen aftrek van de omzetbelasting mogelijk van deze vergoeding.

De vennoten

Als een vennootschap aan haar vennoten een autokostenvergoeding betaalt, gelden dezelfde regels als voor werknemers die een kilometerkostenvergoeding ontvangen. Het verschil is dat ook de kilometers voor het woon-werkverkeer van vennoten als zakelijk worden gezien. Een autokostenvergoeding die vennoten voor privégebruik betalen, is belast met 19% btw. Een vennootschap mag de btw aftrekken van goederen of diensten die aan een vennoot zijn geleverd als deze binnen het kader van de vennootschap worden gebruikt en de betrokken vennoot geen vergoeding ontvangt. Een volledige winstonafhankelijke vergoeding is ook toegestaan.

Lease

Voor de toepassing van de omzetbelasting maakt het niets uit of auto’s geleast zijn of eigendom van de ondernemers. De correctie-berekening gaat op identieke wijze als hierboven beschreven is. De in aftrek te brengen btw is in die gevallen de btw op de leasetermijnen.

Omzetbelasting bij invoer

Bij aankoop van een nieuwe auto uit een EU-land moet u omzetbelasting betalen. Zowel u als de particulier zal hiervan aangifte moeten doen. Voor een gebruikte auto hoeft bent u geen omzetbelasting verschuldigd. Een auto geldt als nieuw als na het tijdstip van in gebruikneming niet meer dan zes maanden zijn verstreken of als er niet meer dan 6000 kilometer mee is gereden. Een auto die een jaar geleden in gebruik is genomen, maar slechts 4500 kilometer op de teller heeft geldt dus als nieuw. Wanneer de auto in een EU-land gekocht moet u deze auto, nieuw of gebruikt, bij de douane aangeven. De omzetbelasting moet u daar betalen. Aangezien naast de omzetbelasting ook BPM en invoerrechten betaald moeten worden, is het verstandig aangifte te doen bij een douanepost die ook BPM-aangiftepunt is.

Omzetbelasting bij uitvoer

Als u een auto, nieuw of gebruikt, uitvoert is op die uitvoer op verzoek het nultarief van toepassing, indien u tenminste als ondernemer voor de omzetbelasting handelt. U moet zich dan met het gehele kentekenbewijs vervoegen bij de inspecteur voor de omzetbelasting die deze documenten afstempelt. Hiermee gaat u naar de buitenlandse autoriteiten. Een particulier kan de btw over een nieuwe auto (niet ouder dan zes maanden of minder dan 6000 kilometer) bij levering binnen de EU gedeeltelijk terugkrijgen. Hij moet hiervoor aangifte doen bij een BPM-aangiftepunt van de douane.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Veel zzp’ers werken vanuit huis. Maar hoe zit het met de kosten die hiermee samenhangen? Van een internetaansluiting tot verwarming en de inrichting…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wel inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
Een auto van de zaak is een mooi voordeel, maar hoe zit het met de belastingregels? Met een Verklaring geen privégebruik auto kun je de bijtelling…