24 oktober 2011
De Geefwet is per 2012 op een aantal punten aangepast. Dit moet commercieel (cultureel) ondernemerschap stimuleren en goede doelen meer mogelijkheden geven commerciële activiteiten te ontplooien zonder dat de ANBI-status in gevaar komt.

De Geefwet
In de Geefwet wordt een pakket maatregelen voorgesteld om vrijgevigheid van particulieren en organisaties te stimuleren en om eventuele belemmeringen weg te nemen. Ook wil de overheid het commercieel (cultureel) ondernemerschap stimuleren en krijgen goede doelen meer mogelijkheden om commerciële activiteiten te ontplooien zonder dat dit tot verlies of niet-toekenning van hun ANBI-status leidt.

De beoogde ingangsdatum van deze maatregelen is 1 januari 2012.

Niet alle wijzigingen gaan per 1 januari 2012 in en niet alle wijzigingen zijn structureel. Daarnaast volgen er de komende maanden waarschijnlijk de nodige aanpassingen en aanvullingen.

 
1. Meer commerciële activiteiten voor ANBI’s toegestaan
ANBI’s krijgen meer mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren. Dit staat de ANBI (algemeen nut beogende instelling)-status niet meer in de weg. De opbrengsten van de commerciële activiteiten dienen dan wel ten goede te komen aan het algemeen nuttige doel.

2. Stimulering (cultureel) ondernemerschap
Om het commercieel (cultureel) ondernemerschap, bij ondermeer ANBI’s en SBBI’s (sociaal belang behartigende instellingen), te stimuleren en te faciliteren, worden de volgende maatregelen voorgesteld.

– Verhoging winstdrempel vennootschapsbelasting

De winstdrempel bij ANBI’s en SBBI’s wordt verdubbeld tot een bedrag van € 15.000 op jaarbasis, dan wel € 75.000 over het jaar zelf en de vier voorafgaande jaren tezamen. Verder vervalt de eis dat het algemeen of sociaal belang van die activiteiten op de voorgrond moet staan. Hierdoor ontstaat een generieke vrijstelling voor alle stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten.

– Keuzemogelijkheid integrale belastingplicht

Stichtingen en verenigingen die worden aangemerkt als culturele instellingen, kunnen kiezen voor integrale belastingplicht. Ze kunnen dan tekorten uit het niet-ondernemingsgedeelte salderen met overschotten uit het ondernemingsgedeelte, omdat het gehele vermogen van de stichting of vereniging als ondernemingsvermogen geldt.

– Versoepeling herbestedingsreserve

De voorwaarden voor het vormen van een (her)bestedingsreserve worden versoepeld voor culturele instellingen en verenigingen en stichtingen, die een sociaal belang behartigen en die hun winst voor 70% behalen met behulp van vrijwilligers. Zij mogen hun winst voor belastingheffing reserveren in een bestedingsreserve. Deze gereserveerde winsten moeten dan binnen vijf jaar worden besteed.

Toevoeging van (een deel van) de winst aan de bestedingsreserve levert uitstel van de heffing van vennootschapsbelasting op. Wanneer de bestedingsreserve volledig wordt besteedt, kan dit zelfs tot afstel van belastingheffing leiden.

3. Verruiming giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting
De ondergrens van € 227 voor giftenaftrek in de vennootschapsbelasting vervalt (tijdelijk). Verder wordt het totale bedrag, dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt, verhoogd van maximaal 10% van de winst naar maximaal 50% van de winst, waarbij de totale aftrekbare gift niet meer mag bedragen dan € 100.000.

Multiplier
De aftrek wordt verhoogd met 50% (de zogenaamde ‘multiplier’) van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan een culturele instelling, met een maximum van € 2.500. Dit betekent dat de verhoging van 50% wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan dergelijke instellingen gedane giften.

De multiplier geldt voor een periode van vijf jaar.

4. Extra giftenaftrek aan culturele instellingen
Ter stimulering van de fondswerving door culturele ANBI’s wordt een (tijdelijke) multiplier in de giftenaftrek in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen geïntroduceerd. Hierdoor mogen giften aan een dergelijke ANBI ten behoeve van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting onbegrensd worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. Vooralsnog geldt de multiplier voor een periode van vijf jaar.

De giftenaftrek wordt niet verruimd ten gunste van SBBI’s. Daarmee blijft het onderscheid tussen ANBI’s en SBBI’s voor wat betreft de giftenaftrek bestaan. De aangekondigde inperking van de periodieke giftenaftrek voor verenigingen met tenminste 25 leden gaat echter niet door.

5. Aftrekbaarheid vrijwilligersvergoeding
Een vrijwilliger die bij een goede doelen-organisatie werkt, ontvangt vaak een kostenvergoeding, maar ziet daar soms van af. De vergoeding wordt een gift aan de organisatie en is voor de vrijwilliger aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Hij ziet af van de vrijwilligersvergoeding;
– De organisatie verklaart dat de vrijwilliger recht heeft op de vergoeding;
– De organisatie is bereid en in staat om de vergoeding uit te betalen;
– Hij kan aanspraak maken op die vergoeding en heeft de vrijheid daarover te beschikken.

6. Introductie negatieve giftenaftrek
Om misbruik van de herroepelijke schenking tegen te gaan, wordt de wet Inkomstenbelasting 2001 aangevuld. Op grond van dat nieuwe onderdeel wordt bij een schenking die als gift in aftrek is gebracht, bij herroeping of ontbinding van die schenking een bedrag ter grootte van het eerder in aftrek gebrachte bedrag als negatieve persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking genomen.

7. Wettelijke invulling ANBI begrip
De definitie van het ANBI-begrip is in de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen. Daarnaast is duidelijk geformuleerd welke instellingen zich niet kunnen kwalificeren als ANBI, te weten: een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een andere instelling waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden genomen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

100% focus op je business

MijnZaak helpt je altijd en overal, zodat jouw focus blijft op je core-business. Kortom, alles wat je zoekt nu op één plek; juridische documenten op maat, 1-op-1 advies van experts en voordeel op + 50 diensten.

Lees ook…