Tijdens Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2013 gepresenteerd. In dit overzicht ziet u de belangrijkste maatregelen. Waarbij aangetekend: vanwege de verkiezingen is soms nog onbekend of ze worden ingevoerd.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Maatregelen Prinsjesdag

Van sommige maatregelen die op Prinsjesdag werden aangekondigd, is het onzeker of ze worden ingevoerd. In het overzicht hieronder ziet u een aantal maatregelen, met daarbij de inschatting van het ING Economisch Bureau of ze doorgang vinden of niet.

In het overzicht daaronder ziet u de belangrijkste maatregelen die zijn aangekondigd.

Maatregelen die waarschijnlijk doorgaan

Btw omhoog naar 21%. Aangezien het al bijna 1 oktober is, lijkt dit een zekerheidje.
Belastingschijven stijgen niet mee met inflatie. Hierover is niet veel te doen geweest. De maatregel gaat dus waarschijnlijk door.
Accijnzen omhoog. Accijnzen op genotsmiddelen worden al jaren verhoogd en zijn doorgaans politiek niet omstreden.
Geen stijging kinderbijslag. Gaat waarschijnlijk gewoon door. De maatregel was al gepland door het kabinet Rutte en de vijf partijen van het Lenteakkoord hebben hier geen aanpassingen in aangebracht.

Maatregelen die onzeker zijn

Onbelaste reiskostenvergoeding geschrapt. De politieke steun hiervoor brokkelt af. Wel moet dan ergens anders € 1,3 miljard worden gevonden.
Eigen risico van € 350,- in de zorg. Niet zeker. Politieke partijen denken erg verschillend over de zorg, ook de twee grootste. Maar een verlaging betekent dat elders weer € 800 miljoen moet worden gezocht.
Aanpassing regels aftrek hypotheekrenteaftrek. Onduidelijk of dit doorgaat. De maatregel levert de schatkist in 2013 nog nauwelijks geld op (wel in de jaren erna). Dat maakt het echter ook makkelijker voor de politiek om de maatregel uit te stellen zonder grote gevolgen voor het begrotingstekort in 2013.
Extra huurverhoging. Het is onduidelijk of dit doorgaat. De 5%-maatregel is al een paar keer uitgesteld en na de verkiezingen kunnen de plannen weer veranderen. Toch ziet het er wel naar uit dat de huren in de komende tijd extra omhoog gaan.
AOW-leeftijd omhoog. Het is geen uitgemaakte zaak dat de hogere leeftijd volgend jaar al ingaat. Bijna alle partijen willen de pensioenleeftijd verhogen, maar niet allemaal al volgend jaar.

OVERZICHT AANGEKONDIGDE MAATREGELEN

AANGIFTE

Belastingrente
Het overgangsrecht van de belastingrente wordt aangepast, zodat vanaf 1 januari 2013 op alle belastingaanslagen hetzelfde rentepercentage van toepassing is. Verder wordt het toepassingsbereik van het overgangsrecht uitgebreid.

Verzuimboete
De Belastingdienst kan bij een te laat ingediende aangifte eerst een verzuimboete opleggen, en daarna de aanslag. De boete kan worden verlaagd als de aangifte alsnog binnen een gestelde termijn wordt ingediend. De verzuimboete wordt uiterlijk bij de aanslag opgelegd.

AOW

De AOW-leeftijd gaat met 1 maand per jaar omhoog. Een alleenstaande die volgend jaar 65 wordt en gelijk met pensioen wil, mist daardoor een maand AOW, ongeveer € 1000,-.

AUTO EN VERVOER

Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer verdwijnt. Een modaal verdienende werknemer ziet daardoor 42% van zijn vergoeding naar de fiscus gaan.

BPM en Motorrijtuigenbelasting
– De vermindering van BPM voor gebruikte motorrijtuigen wordt weer uitgedrukt in een percentage van de som van de catalogusprijs (de geadviseerde verkoopprijs) en de BPM.
– Verzoek om teruggaaf BPM bij export moet binnen 13 weken na beëindiging van de registratie in Nederland of – voor een niet in Nederland geregistreerd voertuig – binnen 13 weken na de beëindiging van het gebruik in Nederland worden gedaan.
– De minimale termijn waarvoor de MRB voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen kan worden geschorst, wordt verkort van drie maanden naar een maand.
– Ook buitenlandse vrachtauto’s kunnen worden betrokken in het toezicht op de motorrijtuigenbelasting via automatische nummerplaatherkenning.

INKOMSTENBELASTING

Scholingsuitgaven
Alleen de noodzakelijke en verplicht gestelde kosten van opleiding of studie kunnen worden afgetrokken. Het gaat daarbij om les- of cursusgeld, examengeld of promotiekosten, plus de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Zorgkosten
Uitgaven die niet meer de verzekerde zorg vallen, kunnen niet als specifieke zorgkosten worden afgetrokken. Denk aan uitgaven voor bepaalde vruchtbaarheidsbehandelingen en hulpmiddelen voor de mobiliteit, zoals rollator en kruk. Ook wordt de aftrek van eigen bijdragen uit hoofde van de Zorgverzekeringswet beperkt, zoals de eigen bijdrage bij een verblijf in een instelling voor medisch-specialistische zorg, en de eigen bijdrage voor hoortoestellen.

Beroepspensioenregeling IB-ondernemer
 IB-ondernemers die verplicht deelnemen aan een beroepspensioenregeling, krijgen per 1 januari 2015 te maken met een fiscale begrenzing van hun pensioenopbouw.

LOONBELASTING

Tarieven inkomstenbelasting en heffingskortingen
De tarieven van de inkomstenbelasting en de heffingskortingen per 1 januari 2013 zijn al bekend.

Normaal gesproken bewegen de belastingschijven mee met de inflatie, zodat werknemers alleen door een ‘echte’ inkomensstijging in een hogere schijf komen. Voor 2013 komt die inflatiecorrectie er niet. Dat betekent dat werknemers waarvan het loon precies de inflatie volgt – geen ‘echte’ inkomensverbetering dus – toch met extra belasting te maken kunnen krijgen omdat een groter deel van hun inkomen in een hogere schijf terechtkomt. Iemand met een bruto jaarinkomen van € 32.000,- betaalt daardoor € 37,- meer belasting per jaar.

Arbeidskorting
– De maximale arbeidskorting geldt al bij het wettelijk minumumloon.
– De maximale arbeidskorting wordt met € 112,- verhoogd.
– De arbeidskorting wordt sneller afgebouwd, vanaf een inkomen van € 40.248,-. Het percentage van de afbouw stijgt van 1,25% naar 4%. De maximale afbouw gaat van € 78 naar € 1173.

Pensioen in eigen beheer
Een DGA die pensioen in eigen beheer opbouwt, mag zijn verplichtingen verminderen (afstempelen) als het vermogen van de BV waarin deze zijn ondergebracht ontoereikend is. Wel gelden wel bepaalde voorwaarden.

Minimumloon
Het minimumloon geldt voortaan voor iedereen die ‘feitelijk’ arbeid verricht voor een ander. Dit moet schijnconstructies via opdrachtovereenkomsten voorkomen.

Afdracht S&O
De 1e schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk wordt verlengd van € 110.000 naar € 200.000. Het tarief van die schijf daalt van 42% naar 38%. De margeregeling wordt afgeschaft. Een ondernemer/werkgever die zijn S&O-uren te hoog heeft ingeschat, moet voortaan altijd bij Agentschap.nl melden dat hij minder S&O-uren heeft gerealiseerd. Ook als de afwijking niet meer dan 10% is.

Afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs geldt uitsluitend als er een opleiding wordt gevolgd met de intentie om een erkend diploma te halen.

OMZETBELASTING

Btw omhoog naar 21%
– Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober omhoog van van 19% naar 21%. Het lage tarief blijft 6%. De verwachting is dat winkeliers de btw-verhoging niet meteen en niet volledig zullen doorberekenen in de prijzen. ING Economisch Bureau denkt dat hierdoor het gemiddelde prijspeil in 2013 met 0,5% klimt. Per huishouden komt dat neer op € 180,-. In 2014 komt daar nog eens 150 euro (0,4%) bij.

Tabak en accijnzen
– De tabaksaccijns stijgt met 35 cent per pakje sigaretten en 60 cent per pakje shag.
– De jaarlijkse aanpassing van de accijns-tarieven van tabaksproducten wordt gebaseerd op het gewogen van de gemiddelde kleinhandelsprijzen over de periode oktober-september voorafgaand aan publicatie.
– Tabaksproducten met ‘oude’ zegels mogen nog 2 maanden worden verkocht door fabrikant, importeur en groothandel. Dat was 1 maand.
– Het btw-systeem voor tabaksproducten wordt mogelijk gelijkgeschakeld met het reguliere btw-systeem. Dat betekent dat fabrikant of importeur de volledige btw gelijktijdig met de accijns afdraagt.

OVERDRACHTSBELASTING

– De lagere overdrachtsbelasting van 2% geldt voor een termijn van 36 maanden, ofwel tot 1 januari 2015.
– Onder het begrip woning vallen voortaan ook ‘aanhorigheden’ die later worden gekocht, zoals garage, tuin of schuur.

SCHOLING

Nog niet in 2013, maar enkele jaren daarna zullen aankomende studenten waarschijnlijk veel meer gaan bijdragen aan hun eigen studie. Nieuwe studenten krijgen dan hun beurs dan als lening.

TOESLAGEN

– Een belastingplichtige die bij de aanvraag van (een voorschot op) een toeslag opzettelijk of met grove schuld onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan een vergrijpboete van maximaal 100% krijgen.
– Bij recidive bij toeslagenfraude wordt de vergrijpboete per 1 januari 2013 verhoogd tot maximaal 150% van de ten onrechte uitbetaalde toeslag.

UITSTEL VAN BETALING

Ondernemers die goed bekend staan bij de Belastingdienst wordt makkelijker uitstel van betaling verleend. Kort uitstel gaat op schriftelijk of telefonisch verzoek, voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de oudste aanslag, mits:
– het nog te betalen bedrag op de belastingaanslag(en) niet meer is dan € 12.000,-,
– er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend,
– er geen sprake is van aangifteverzuim, en
– geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleken.

Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft de ondernemer / belastingschuldige niet meer aan te tonen dat de belastingschuld ontstaan is door de economische crisis.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

– De thincap-regeling (onderkapitalisatie) wordt afgeschaft. Deze renteaftrekbeperking, die gold als de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te groot was, was vooral bedoeld voor multinationals, maar trof vooral Mkb-ondernemers.
– De beloning door een in het buitenland gevestigd lichaam aan een in Nederland gevestigd lichaam, valt voortaan onder de Nederlandse belastingheffing.
– Om een fiscale eenheid aan te gaan, moet de moedermaatschappij minimaal 95% van het stemrecht in de dochter hebben.
– De groepsrentebox verdwijnt uit de Wet werken aan winst.

WONEN

Hypotheekrente
De aftrek van hypotheekrente wordt waarschijnlijk beperkt, al is nog onduidelijk wat er doorgaat van de aangekondigde plannen »

Huurstijging
‘Scheefhuurders’ – mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning – gaan extra huur betalen. Het gaat om 5% extra voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.000,-, met 1% extra huur voor huishoudinkomens tussen de € 33.000,- en 43.000,-.

Verhuurderheffing
Er wordt in de vorm van een aangiftebelasting een verhuurderheffing geheven bij verhuurders met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector. In 2013 is het tarief 0,0014%, ofwel een gemiddelde van € 2,- per woning. De opbrengst hiervan zal rond de € 5 miljoen liggen. Per 1 januari 2014 gaat het tarief naar 0,231%, gemiddeld € 356 per woning, en € 800 miljoen in totaal.

ZORG

– De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt voortaan direct door de werkgever afgedragen aan het Zorgverzekeringsfonds. Deze bijdrage wordt daardoor niet meer op de loonstrook vermeld. De bijdrage over AOW gaat omlaag.
– Het eigen risico gaat omhoog van € 220,- naar € 350,-. Lage inkomens worden hiervoor volledig gecompenseerd via de zorgtoeslag.
– De zorgtoeslag wordt sneller afgebouwd voor hogere inkomens.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting…
Mkb winstvrijstelling 2023 en 2024. Wat betekent de daling voor jouw portemonnee? In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent….
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…