Categorieën

Een juiste financiering zorgt ervoor dat uw liquiditeit in orde is, ofwel of u aan al uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Niet alleen op de lange termijn, maar ook op de korte termijn. Daarom is het handig een liquiditeitsbegroting op te stellen.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf aan zijn kortlopende schulden kan voldoen. Ofwel, of de facturen en andere kortlopende schulden (personeelskosten, omzetbelasting) betaald kunnen worden.

Current en quick ratio

Gaat het om de financiële middelen die direct beschikbaar zijn om de vorderingen van uw crediteuren te betalen, dan spreekt men van quick ratio.

De current ratio laat zien in hoeverre de onderneming in staat is de financiële verplichtingen op wat langere termijn (circa drie maanden) te voldoen.

Sommige bedrijven zoals zakelijke dienstverleners, hebben geen voorraden en daarom is in deze branche de current gelijk aan de quick ratio.

Berekening current en quick ratio

Voor de current ratio geldt de volgende berekening: de som van het totaal van de vlottende activa (banktegoeden, kasgeld en vorderingen) en de waarde van de voorraad, gedeeld door de korte termijnschulden moet voor de meeste ondernemingen tussen de 1 en de 1,5 liggen. Is de current ratio lager dan 1, dan is dit een indicator voor (toekomstige) betalingsproblemen.

Het verschil in berekening van de current en quick ratio is dat bij laatstgenoemde de voorraden niet meetellen.

Liquiditeitsbegroting

Mede afhankelijk van seizoensinvloeden kunnen de inkomende geldstromen sterk schommelen. Dit terwijl een kern van de uitgaande geldstromen (vaste kosten) altijd hetzelfde blijft. De liquiditeitsbegroting brengt deze beide geldstromen in relatie tot elkaar, ook de bedragen die geen kosten of baten zijn, zoals de ontvangen en af te dragen btw, de privé-uitgaven, de aflossingen en de belastingen.

Daardoor is na te gaan over hoeveel geldmiddelen u op een bepaald moment beschikt. En op welk moment u daarin veranderingen kunt verwachten. Het moment waarop u bijvoorbeeld uitgaven moet doen voor privézaken, belastingen, leveranciers, aflossingen en rente kan nogal afwijken van het moment waarop uw debiteuren tot betaling overgaan. Indien nodig kunt u bijtijds maatregelen nemen om tekorten te voorkomen, door bijvoorbeeld uw rekening-courant krediet te verhogen of uw debiteuren aan te manen.

Model voor een liquiditeitsbegroting

Wilt u een liquiditeitsbegroting opstellen? Maak dan gebruik van deze handige download:

Model liquiditeitsbegroting »

Gerelateerd lezen:

• TIP: Jaarrekening niet ondertekend deponeren
• Start-ups & aandelenopties: wat verandert er in 2022?
• Sneller facturen betaald krijgen
• Niet eens met een factuur: betalen of niet?

Lees ook…
Een boekhouding is een geordende weergave van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Ook als je hiervoor een boekhouder of administrateur…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
Goodwill is het verschil tussen de waarde op papier (de balans) en wat je ervoor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde. Wat is de beste methode…