Met regelmaat worden nieuwe wetten en regels doorgevoerd. Het grootste deel van deze wet- en regelgeving gaat op 1 januari of 1 juli in. In dit overzicht: de veranderingen die in 2011 zijn doorgevoerd.

JANUARI 2011

Ga voor een volledig overzicht naar: Veranderingen per 1 januari 2011

MEI 2011

Alcoholslot
Invoering van het alcoholslot is uitgesteld tot waarschijnlijk november 2011. Zie ook: Wat is een alcholslot? »

JUNI 2011

Puntenrijbewijs voor alcoholovertreders
Verkeersovertreders die gepakt worden met alcohol op krijgen een puntenrijbewijs. Een bestuurder is dan na twee zware overtredingen zijn rijbewijs kwijt. Meer »
Nieuwe tegemoetkoming voor AOW’ers
Ouderen vanaf 65 jaar die in Nederland belasting betalen, krijgen een tegemoetkoming van ongeveer € 400,- bruto per jaar. Meer in MKOB vervangt AOW-tegemoetkoming »

JULI 2011

Privégebruik auto van de zaak blijft btw-belast
Het onderscheid in de btw-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers verdwijnt.
Lagere btw verbouwing verlengd tot 1 oktober
Het lagere btw-tarief op arbeidskosten voor herstel- en vernieuwingswerkzaamheden wordt verlengd tot 1 oktober. De regeling zou aanvankelijk aflopen per 1 juli 2011. Meer »
Nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie
De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven. Er is in 2011 € 1,5 miljard beschikbaar.
Social return contractvoorwaarde bij inkoop en aanbesteding
Het Rijk neemt bij aanbestedingen boven de € 250.000 in het contract op dat bij uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Einde deeltijd-WW
Ondernemers die hun personeel minder willen laten werken om ontslagen te voorkomen, kunnen geen beroep meer doen op deeltijd-WW. 
Recidiveregeling
Een bestuurder die binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op, is zijn rijbewijs kwijt. Zie ook: De recidiveregeling »
Tewerkstellingsvergunning werknemer buiten EU
Werknemers van buiten de EU, Bulgarije en Roemenië krijgen alleen in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning.
Meer bescherming consument bij kredietovereenkomst
Er komen nieuwe regels voor de relatie tussen de aanbieder van krediet en de consument, zoals aanvullende regels voor kredietreclame.
Subsidie voor schone bedrijfswagen
Er is in totaal € 2,6 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen.
Snellere afhandeling BPM-aangifte importauto
Aangevers krijgen direct na betaling van het BPM-bedrag het ‘fiscaal akkoord’ waarna een auto direct de Nederlandse weg op kan.
Fusie en splitsing
De regels over verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen van rechtspersonen worden gewijzigd.
Algemene milieuregels van toepassing op meer bedrijven
Bepaalde bedrijven hebben of geen omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting meer nodig of de uitgebreide procedure wordt vervangen.
Wet BIBOB
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), die moet voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, wordt uitgebreid.
Bijstand aangescherpt
De verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Ook wil het kabinet voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het minimumloon.
Vuurwerkbesluit gewijzigd
Onder meer wordt de maximaal toegestane verkoophoeveelheid vuurwerk verhoogd van 10 naar 25 kilo en de maximaal hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte verhoogd van 250 naar 500 kilo.
Elektronisch communiceren met verzekeraar
Het is mogelijk elektronisch mededelingen te versturen aan of te ontvangen van uw verzekeraar, ook als de wet eist dat dit schriftelijk moet.
Verbod productie, verkoop en bezit messen
De productie, handel (verkoop) en het bezit van stiletto’s, valmessen en vlindermessen is verboden.
Verklaring van geen bezwaar voor BV/NV niet meer nodig
De preventieve toets bij de oprichting van een rechtspersoon wordt afgeschaft. U heeft dus geen verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de oprichting (en statutenwijziging) van een BV of NV.
Minder regeldruk in Wet bescherming persoonsgegevens
– Onder meer de regels voor direct marketing worden versoepeld en hoeven zwarte lijsten minder vaak te worden voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.
Kwaliteit en integriteit notariaat wordt verbeterd
Toezicht en tuchtrecht worden gescheiden, toezicht wordt versterkt door uitbreiding van de bevoegdheden van het Bureau Financieel Toezicht.
Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag
U of uw medewerker kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor particulieren aanvragen via internet.
Bevoegdheid kantonrechter
De kantonrechter mag zaken met een waarde tot € 25.000,-behandelen en is bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en consumentenkrediet.
Nieuwe vorm bestuur en toezicht nv’s en bv’s
Toezicht kan ook worden geregeld binnen het bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Gedragsregels voor overheden bij economische activiteiten
De Mededingingswet wordt aangepast met gedragsregels voor overheden en overheids­bedrijven.
Risicoanalyse en beheersplan legionellabesmetting
Het is verplicht een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het opstellen van de risicoanalyse en het beheersplan legionellabesmetting.

SEPTEMBER 2011

Aanvullende regels straattaxivervoer
Gemeenten hebben meer bevoegdheden om aanvullende regels te stellen aan de kwaliteit van het straattaxivervoer, zoals vervoerplicht invoeren op standplaatsen.

OKTOBER 2011

Einde regeling laag btw-tarief
Per 1 oktober geldt er geen lager btw-tarief meer op arbeidskosten voor herstel- en vernieuwingswerkzaamheden.
Boordcomputer taxi verplicht
Al het taxivervoer moet een Boordcomputer Taxi (BCT) hebben, die automatisch ritgegevens, arbeidstijden, rijtijden en rusttijden registreert.
Subsidie boordcomputer taxi
Taxiondernemingen kunnen maximaal € 600,- subsidie aanvragen voor de aanschaf van een Boordcomputer Taxi.

NOVEMBER 2011

– Alcoholslot
Automobilisten met 1,3 promille (1,0 voor beginnende bestuurders) of meer alcohol in het bloed, krijgen een alcoholslot in de auto. Meer in Wat is een alcholslot? »

DECEMBER 2011

– Verbod stilzwijgend verlengen abonnement
Het stilzwijgend verlengen van bepaalde overeenkomsten wordt aan banden gelegd. De wet kent geen overgangsrecht en geldt dus ook voor voor lopende contracten. Meer »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…