Wanneer je de rekeningen niet meer kunt betalen

Een ondernemer die zijn schulden niet langer kan betalen, kan surseance van betaling aanvragen. Hoe werkt dat precies? Een uitleg.

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een ‘algemeen uitstel van betaling’ van rechtswege.

Surseance van betaling kun je aanvragen via een verzoekschrift aan de rechtbank.

De rechtbank onderzoekt een surseanceverzoek niet inhoudelijk.

Voorlopige en definitieve surseance van betaling

De rechter verleent eerst voorlopige surseance en benoemt een of meerdere bewindvoerders.

Op grond van de bevindingen van de bewindvoerder(s) volgt de definitieve verklaring van surseance of een afwijzing. Het is mogelijk dat de rechtbank naar aanleiding van het onderzoek het faillissement uitspreekt.

De surseance van betaling duurt maximaal 1,5 jaar.

Doel surseance van betaling

Oorspronkelijk is de surseance ingesteld om een persoon of onderneming met betalingsproblemen de gelegenheid te geven om orde op zaken te stellen.

De surseance richt zich op betaling van de opeisbare schulden, waarna de onderneming weer verder kan.

In de praktijk eindigt het overgrote deel van de surseances uiteindelijk in een faillissement. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de schuldenaar de surseance zelf aan moet vragen. Meestal is het dan al te laat.

In sommige gevallen is er na faillissement nog wel een doorstart van de onderneming mogelijk.

Kenmerken van de surseance

  • Alleen een ondernemer in financiële problemen kan surseance aanvragen;
  • Vanaf het moment waarop de voorlopige surseance ingaat, verliest de ondernemer de zeggenschap over zijn onderneming. Voor alle handelingen heeft hij de medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder(s) nodig;
  • Preferente crediteuren en seperatisten, zoals de fiscus en hypotheek- en pandhouders, worden door de surseance niet afgehouden van het uitoefenen van hun (financiële) rechten;
  • Alle beslagen en executies vervallen, tenzij er een bevoorrechte vordering aan ten grondslag ligt;
  • Doel van de surseance is het bereiken van een akkoord met de schuldeisers;
  • Gaan de schuldeisers akkoord, dan wordt de surséance beeindigd.

Het akkoord

De ondernemer met betaalproblemen is bevoegd bij of na het verzoek tot surseance de schuldeisers een uitstel van betaling aan te bieden, als:

  • een overeenkomst van schuldbemiddeling in de zin van de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet tot stand is gekomen.
  • de schuldhulpverlener lid of geassocieerd is van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.
  • de schuldbemiddeling betrekking heeft op natuurlijke personen, niet zijnde ondernemers.

Deze regel is van toepassing op een natuurlijk persoon die zijn bedrijf of zelfstandige beroepsuitoefening heeft gestaakt en waarbij het aannemelijk is dat die belastingschuldige in de toekomst geen bedrijf en niet zelfstandig een beroep meer zal uitoefenen.

Alle niet-preferente schuldeisers moeten gelijk behandeld worden en daarnaast moet onnodig kapitaalverlies worden voorkomen.

Meer deskundigheid, onder andere door het verplicht inschakelen van oud-ondernemers, accountants of financiers, zou de periode van surséance al een stuk succesvoller kunnen maken.

Gelijke behandeling schuldeisers

Iedere niet-preferente eiser wordt een percentage van de schuld aangeboden dat evenredig is aan de vordering (uitstaande facturen). Het kan niet zo zijn dat de ene crediteur tien procent van het openstaande factuurbedrag krijgt aangeboden en de ander veertig procent.

Als tenminste tweederde van de schuldeisers, die gezamenlijk drie kwart van de totale schuld vertegenwoordigen het akkoord aannemen, verklaart de rechtbank het akkoord verbindend voor alle schuldeisers die door de surseance gebonden zijn. Met een fraai woord heet dit homologatie.

De surseance werkt niet ten aanzien van preferente schuldeisers en seperatisten. Zij hoeven zich niets aan te trekken van de surséance. Dit voordeel gaat verloren als de schuldeiser zijn bevoorrechte vordering indient voor het akkoord. In dat geval wordt hij behandeld als ieder ander en vervalt zijn voorrecht.

Geen ontslagbescherming; eenvoudige beëindiging huur of pacht

Een schuldenaar die tijdig de surseance aanvraagt, kan gebruik maken van de speciale mogelijkheden die de wetgever biedt om de vaste lasten naar beneden bij te stellen.

Onder normale omstandigheden is het ontslag van werknemers een onderneming die niet zonder slag en stoot plaatsvindt en de ondernemer in de meeste gevallen een smak geld kost.

Zodra de surseance een aanvang heeft genomen, geldt de gewone ontslagbescherming niet meer.

In samenspraak met de bewindvoerder(s) kan de ondernemer de dienstbetrekking opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Er is geen tussenkomst van de rechter of directeur van het UWV vereist.

Hetzelfde geldt in feite voor de huur of pacht. In de praktijk is het bijna onmogelijk om onder het huurcontract van een bedrijfsruimte uit te komen. Vaak huur je voor een termijn van vijf jaar of meer. De surseance doorbreekt de opzegtermijn. Een maximale opzegtermijn van drie maanden is dan voldoende.

Lees ook…
De boekhouding is een van de dingen die als beginnend ondernemer op je pad komen. Want of je nu zzp’er bent of gaat ondernemen binnen een nv, bv of…
Naarmate een onderneming langer bestaat, gaat er meer en meer tijd zitten in de boekhouding. Een accountant aanstellen om het een en ander te…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
i.s.m.
Via je website, contact met je klanten en via je verkoopcijfers verzamel je als ondernemer veel data. Al deze gegevens bieden jouw onderneming op vele…
Het openbaar vervoer kan een aantrekkelijke en duurzame optie zijn voor zakelijk reizen. Hoe zit het met de kosten en btw? Wat zijn de voordelen? Hoe…
Als je gaat ondernemen is een zakelijke rekening openen verstandig. Maar is het verstandig om die zakelijke betaalrekening bij dezelfde bank te openen…