Het midden- en kleinbedrijf kan de komende tijd rekenen op extra kredietruimte. Het kabinet Rutte-II kondigt een pakket stimuleringsmaatregelen aan die enerzijds nieuwe marktinitiatieven moeten ondersteunen en anderzijds een uitbouw betekenen van het reeds bestaande financieringsaanbod. Samen moet dat 2,5 miljard euro extra kredietruimte opleveren. 

De maatregelen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Risicodragend vermogen
  • Het ondersteunen van marktpartij(en) bij het oprichten van een achtergestelde leningenfonds (AGL fonds). Volgens een studie van de Nederlandse Investerings Instelling is er een jaarlijkse behoefte van € 650 miljoen.
  • Het kabinet investeert via het Dutch Venture Initiative (DVI) nog eens € 100 miljoen in participatiemaatschappijen en business angels voor het mkb.
  • Sinds 1 juli is de nieuwe regeling voor vroege fase financiering als nieuwe pijler van het Innovatiefonds MKB+ opengesteld met eenmalige middelen uit het stimuleringspakket 2014.
  • Fiscale stimulans. De verwachting is dat het kabinet hierover op Prinsjesdag meer bekend zal maken.
MKB-financiering
Om het aanbod van mkb-financiering te verbreden en de afhankelijkheid van banken te verkleinen neemt het kabinet de volgende aanvullende maatregelen:
  • Garanties voor de start van nieuwe aanbieders van mkb-financiering. Hier wordt € 400 miljoen voor beschikbaar gemaakt.
  • Verruiming dienstenpakket Qredits, waardoor ook microkrediet verstrekt kan worden tot 250.000 euro.
  • Ketenfinanciering. Het kabinet is in gesprek met een aantal partijen en wil in de tweede helft van dit jaar concrete plannnen bekend maken.
‘Flankerende maatregelen’
Daarnaast is er in de brief van de ministers Kamp (EZ) en Dijsselbloem (Financiën) sprake van een aantal ‘flankerende maatregelen’, zoals het verbeteren van de kredietinformatie aan het mkb en het verbeteren van de kennis en kunde van het mkb.
In de brief maken beide ministers duidelijk dat de overheid niet hoofdverantwoordelijk is, maar graag een steentje bijdraagt om de kredietverlening in Nederland weer verder op gang te krijgen. “Financiering van het bedrijfsleven is in eerste instantie een marktactiviteit. De overheid wil en kan niet op de stoel van financiële aanbieders gaan zitten. Tegelijkertijd kan de overheid wel maatregelen nemen die bijdragen aan een gezond financieringsaanbod”, aldus de bewindslieden.
Reeds bestaande hulp
Naast bestaande instrumenten vanuit de overheid, zoals de garantieregelingen
BMKB, GO en Groeifaciliteit en de overheidsbijdrage in microfinanciering via Qredits werd in 2012 het Innovatiefonds MKB+ opgericht en is het Ministerie van Economische Zaken aandeelhouder in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
Tot slot zijn er ook nog stimuleringsmaatregelen rond internationaal ondernemen (zoals de export kredietverzekeringsinstrumenten en het Dutch Good Growth Fund).
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…