Categorieën

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan zijn pensioen geheel of gedeeltelijk verzekeren bij een professionele verzekeraar.

Enkele belangrijke argumenten die pleiten voor het verzekeren van pensioen zijn:

  • bij volledig verzekeren van het pensioen heeft men alle risico’s volledig afgewenteld op de verzekeraar;
  • een verzekeraar kan als professionele belegger naar verwachting een hoger rendement op de beleggingen maken dan een pensioen-BV;
  • naast de premiebetaling geen extra kosten, zoals kosten voor beleggingen en actuariële berekeningen, fiscalist, belastingadviseur, extra accountantskosten en dergelijke;
  • bij verzekeren kan men ook kiezen voor aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voortgezette opbouw van het OP bij arbeidsongeschiktheid;
  • het risico van vermogensverlies bij vroegtijdig overlijden van de uitkeringsgerechtigde kan worden afgedekt met een zogenaamde contraverzekering;
  • bij eigen beheer en bij een pensioen-BV moet in geval van overlijden rekening worden gehouden met waardestijging van de aandelen en daarmee heffing van successierecht;
  • in geval van echtscheiding kan de ex-echtgeno(o)t(e) bij eigen beheer en de pensioen-BV externe verzekeringen van zijn/haar aanspraken vorderen, waardoor liquiditeitsproblemen kunnen optreden.

Het verdient aanbeveling om in ieder geval de moeilijk beheersbare risico’s zoals het risico van overlijden (het weduwepensioen), of het risico van invaliditeit (het invaliditeitspensioen) bij een professionele verzekeraar te verzekeren. Het OP kan dan eventueel in eigen beheer of binnen de pensioen-BV worden opgebouwd. Dit geldt met name voor de DGA’s aan wie hoge pensioenrechten zijn toegekend en voor wie nog weinig pensioenreservering heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld

Stel de 35-jarige DGA overlijdt kort na het moment van de pensioen-toezegging. De BV heeft de verplichting op zich genomen om de weduwe een levenslange uitkering te verstrekken van 70% van € 40.386 = € 28.270. Stel dat zijn weduwe op dat moment 33 jaar is, dan kan de contante waarde van de last die op de BV drukt begroot worden op ongeveer € 453.768. Dat deze last de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen zal duidelijk zijn. Het is raadzaam dit geleidelijk dalende risico te verzekeren via een dalende overlijdensrisicoverzekering. Een andere mogelijkheid is slechts een beperkt weduwepensioen toe te zeggen en privé een verzekering te sluiten.

Overhevelen

Voor overheveling van een pensioenverplichting naar een verzekeraar geldt dat de waarde van de opgebouwde pensioenen in het economisch verkeer mag worden overgeheveld en dat dit rechtstreeks aan de verzekeraar moet plaatsvinden. Indien de reeds opgebouwde pensioenreserve groter is dan de waarde van de opgebouwde pensioenen in het economisch verkeer, zal het restant in het vermogen van de Werk-BV c.q. pensioen-BV vallen.

Dekkingspolis en belastingclaimverzekering

De pensioenvoorziening op de balans is een verplichting jegens de gerechtigden en zal dus eens afgelost moeten worden.

Om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen kan de BV een levensverzekering (bijv. een gemengde verzekering) op het leven van de DGA sluiten met de BV als begunstigde. Dit noemt men een dekkingspolis. De onderneming dient, zodra zo’n polis is gesloten, het verzekerde kapitaal af te trekken van het doelvermogen. Omdat de pensioenverplichting stijgt, zal worden gekozen voor een gelijk opgaande stijgende verzekering.

Als de BV de pensioenverplichting heeft gepassiveerd en de verplichtingen opeens wegvallen, omdat bijvoorbeeld de rechthebbende op het pensioen overlijdt, maakt de BV winst. In boekhoudkundige termen gezegd: er gaat een schuld teniet. Deze winst is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Het bedrag kan zo hoog zijn, dat het bedrijf in financiële moeilijkheden raakt. Ook in deze gevallen wordt er door het bedrijf vaak een verzekering gesloten op het leven van de pensioengerechtigde. Deze verzekering heeft dan tot doel de fiscale claim te betalen.

Bij de berekening van het te verzekeren bedrag moet rekening worden gehouden met het feit, dat over de uitkering ook weer belasting moet worden betaald. Deze verzekering noemt men de belastingclaimverzekering.

Als vuistregel kan men aanhouden dat het verzekerde bedrag voor de belastingclaimverzekering 2/3 deel van de vrijvallende pensioenverplichting bedraagt. Deze 2/3 is als volgt vastgesteld: er moet 20% vennootschapsbelasting (tot € 25.000,-) betaald worden over de vrijvallende pensioenverplichting (PV).  Over deze uitkering moet ook weer 20% vennootschapsbelasting betaald worden. Dus om de claim volledig te dekken dient het verzekerde bedrag zo gesteld te worden dat de verzekeringsuitkering minus de belastingclaim voldoende is om de belastingclaim over de VP te dekken.

In een formule ziet het te verzekeren bedrag er zo uit: 0,20 x (PV) x 100/80.

Lees ook…
Als mkb-ondernemer of zpp’er kom je bij de aanschaf van een bedrijfsauto voor een keuze te staan: kopen of leasen. Je beslissing is afhankelijk van het…
Je gaat aan de slag als ondernemer. Je bent niet alleen baas over je eigen agenda, maar ook over je eigen verdiensten. Waar eerst jouw werkgever…
Hoe dan ook, waar dan ook en wanneer dan ook geld verdienen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch…