Groei kost geld. En in een tijd dat banken niet meer staan te dringen om uw wilde plannen te financieren moet u op zoek naar andere bronnen. Hieronder 5 van die bronnen, met een korte uitleg.

1. Vlottende activa en passiva

Uit onderzoek naar de 500 snelstgroeiende Europese bedrijven blijkt dat de meerderheid zijn groei zelf financiert. Zeker op korte termijn is een goed doordacht beheer van vlottende activa en passiva een prima manier om geld over te houden voor de financiering van groei. U kunt daarbij denken aan beperking van krediet aan debiteuren (ze sneller laten betalen), kortingen aan debiteuren om hun betaalgedrag te verbeteren, zelf later betalen.
Factoring en leasing kunnen hierbij helpen. Zo innnen factoringbedrijven niet alleen uw rekeningen, ze financieren die ook voor en zorgen voor een constante geldstroom. En als u uw machinepark huurt of least legt dat minder beslag op uw vermogen.
Zorg verder voor weinig voorraad en voor een rekening-courantkrediet zodat u in wat mindere tijden even kunt bijspringen.

2. Familie en vrienden

Uw eigen familie- en kennissenkring kan een alternatief vormen voor een krediet bij een bank. De ‘tante-Agaath’-regeling vormt voor hen een extra stimulans om middelen ter beschikking te stellen. Een nadeel is wel dat particulieren vaak onvoldoende middelen ter beschikking hebben. Zeker wanneer de onderneming een grote financieringsbehoefte kent, moet er dus verder worden gezocht. Soms kunnen subsidies uitkomst bieden.
In het geval van financiering door familie en/of vrienden moet u als ondernemer rekening houden met familiebanden of vrienschapsrelaties. Bovendien spelen bij deze vorm van financiering emotionele beweegredenen vaak een rol.
Dat geldt niet alleen bij de overwegingen om al dan niet te financieren, maar ook tijdens de duur van de financiering. Het risico bestaat dat op een minder zakelijke wijze wordt gehandeld of dat de belangen van de onderneming ondergeschikt raken aan persoonlijke belangen. Het voordeel van financiering door famllie of vrienden kan de grote betrokkenheid van de financier zijn.

3. Venture capital

Venture capital is een vorm van privaat kapitaal dat vanuit diverse particulieren of beleggingsinstellingen wordt verzameld in een fonds, zodat het in een klein groepje ondernemingen met grote groeipotentie kan worden geïnvesteerd door een beherende Venture Capital Firma. Doorgaans doen Venture Capital Firma’s tussen de twee en twintig investeringen op jaarbasis, en meestal in ondernemin- gen waarvan wordt verwacht dat ze óf in de aankomende drie tot vijf jaar extreem (een tienvoud) zullen groeien, óf een zeer stabiele kapitaalbasis en kasstroom hebben. Venture capital-fondsen hebben vaak een goed beschreven lijst van investeringscriteria waarin ze beschrijven welke typen ondernemingen voor een investering in aanmerking komen.
Waar de bank rente en aflossing van schulden wil, ziet een Venture Capital Firma graag dividend en waardevermeerdering van de aandelen. Daarom let de Venture Capital Firma sterker op de groeipotentie van uw onderneming. Solvabiliteit is minder belangrijk, evenals zekerheden.
Aandachtspunten bij Venture Capital Firma’s:
  • De Venture Capital Firma kijkt zowel naar de korte als de lange termijn. Het groeipotentieel op korte termijn kunt u onderbouwen met een analyse van reeds aanwezige of te verkrijgen orders, zo mogelijk met referenties. De groei op lange termijn zal uit het businessplan moeten blijken.
  • Een rendementseis van 20 procent op geïnvesteerd vermogen is niet uitzonderlijk.
  • Kenmerken van uw producten en/of diensten met onderscheidende elementen ten opzichte van uw concurrenten.
  • Analyse van de markten waarin u opereert.
  • Investeringsbegroting.
  • De liquiditeitsbehoefte van de onderneming per kwartaal, gedurende het lopende en de twee daaropvolgende kalenderjaren.
  • Winst- en verliesprognose gedurende ten minste drie jaar.
  • Het management. Juist voor Venture Capital Firma’s geldt dat niet alleen ‘het plan’, maar ook ‘de man’ belangrijk is.

4. Informal investors/Business Angels

Business Angels zijn vermogende particulieren die voor eigen rekening risicodragend investeren in ondernemingen. Vaak gaat het hierbij om investeringen in ruil voor aandelen. Business Angels zijn vaak oud-ondernemers die hun eigen onderneming hebben verkocht, en met het vrijgekomen geld investeren in ondernemingen in de branche waar ze zelf uit afkomstig zijn. Meestal oefenen ze inspraak uit in de onderneming waarin ze investeren, of krijgen een plek in de directie.
Business Angels investeren op basis van affiniteit en financieel rendement, met als doel om tussen de drie en zeven jaar na hun investering hun belang in de onderneming weer te verkopen, of als doel om er zelf voor langere tijd te blijven werken. Ze maken een berekening van hun mogelijke opbrengsten bij verkoop en gaan er van uit hun investering in drie- tot vijfvoud terug te verdienen. Naast de aandelenparticipatie die Business Angels nemen, willen ze vaak dat een ondernemer zich bindt aan aanvullende voorwaarden, vastgelegd in een zogenaamde ‘term sheet’. Een vaak gestelde eis is bijvoorbeeld dat de Angel als eerste recht heeft op dividenden, en de ondernemer zich gedurende een langere tijd moet committeren aan zijn functie in het bedrijf. Een rendementseis van 10 procent is niet ongebruikelijk.

5. Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van financieren waarbij een grote groep mensen een investering doet waarmee in de kapitaalbehoefte van een onderneming wordt voorzien. Het gaat bij crowdfunding om meer dan geld alleen; het gaat om de mensen. Via crowdfunding betrekt u een groep enthousiaste klanten bij uw onderneming. Crowdfunding is een sociale en emotionele vorm van financieren. Dat wil echter niet zeggen dat er geen sprake is vaneen rationele factor: er wordt aan investeerders wel degelijk een goed rendement geboden.
Waar ondernemingen zich in allerlei bochten moeten wringen om aan de eisen van een bank of grote investeerder te voldoen, gaat crowdfunding uit van een level playing field. De ondernemer en investeerders staan op gelijk niveau en hebben contact op basis van gelijkwaardigheid. Een level playing field lijkt misschien heel vrijblijvend en betekenisloos. Toch is het enorm krachtig. Iedereen krijgt een gelijke kans, maar uw community bepaalt of uw onderneming in haar kapitaalbehoefte wordt voorzien of niet. Waar voorheen deze beslissing bij slechts enkele spelers lag, legt crowdfunding deze in potentie bij ieder individu.
Crowdfunding kent vele verschillende vormen. De vier belang- rijkste categorieën zijn:
1. donaties
Een donatie of gift wordt gegeven zonder daar verder iets voor terug te verwachten. Crowdfunding middels donaties wordt vooral ingezet door goede doelen en internationale samenwerkingsprojecten.
2. rewards
Creatieve projecten worden vaak met een bijzondere vorm van doneren gefinancierd; in ruil voor de donatie ontvangt de donateur namelijk een zogenaamde reward. Een muzikant kan als reward bijvoorbeeld een cd geven. Soms heeft deze vorm van crowdfunding veel weg van een voorverkoop.
3. lenen
Ondernemingen kunnen met vreemd vermogen worden gefinancierd. In ruil voor een investering ontvangt de investeerder rendement. Dit rendement kan per maand, per jaar of aan het einde van de looptijd uitgekeerd worden en op verschillende wijzen opgebouwd zijn.
4. aandelen
Ondernemingen kunnen ook met eigen vermogen worden gefinancierd. In ruil voor een investering ontvangt de investeerder een certificaat op aandelen of participatie in de onderneming. Rendement kan worden behaald uit dividend en/of verkoop van het certificaat of de participatie.
Binnen elke categorie bestaan in Nederland en internationaal verschillende aanbieders; de zogenaamde crowdfundingplatforms. Elk platform hanteert binnen de categorie een eigenvvorm die past bij de doelgroep van projecten of ondernemingen enerzijds en donateurs of investeerders anderzijds.
Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kenni
spartner SNS Bank.
Cursus: Koop of verkoop een bedrijf succesvol
Ben je betrokken bij de koop of verkoop van een bedrijf? Volg de cursus Actief in Overnames. Ontvang tips en maak de beste deal. Zorg dat jouw overname een succes wordt.
15% korting op een Acer Chromebook
De ChromeOS devices van Acer zijn de veiligste oplossing op werkgebied. Profiteer nu via De Zaak met de kortingscode DEZAAK15 van 15% korting op je nieuwe Acer Chromebook.
Lees ook…
MijnZaak biedt ondernemers een platform voor al hun juridische documenten, exclusieve ondernemers kortingen en… onbeperkt eerstelijns advies. Wij…
i.s.m.
Als ondernemer maak je kosten voordat er geld binnenkomt. Zeker in de groeifase van je bedrijf heb je vaak kapitaal nodig. Die uitgaven kun je niet…
Als uw bank omvalt kunt u dankzij het depositogarantiestelsel tot € 100.000,- van uw spaargeld terugkrijgen. Deze regeling geldt voor particulieren…