Solvabiliteit, rentabiliteit, quick ratio: er zijn tal van begrippen waarmee u het rendement van uw bedrijf kunt berekenen. In deze checklist passeren de belangrijkste de revue.

Inhoudsopgave

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden

Maak een winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een beeld van de gang van zaken over een bepaalde periode; het saldo van de totale opbrengsten en kosten. Niet te verwarren met de balans: het overzicht van de bezittingen en schulden – activa en passiva – aan het begin en eind van het boekjaar. Door de winst- en verliesrekening met een vaste regelmaat onder de loep te nemen, kunt u de bedrijfsvoering beter sturen en belangrijke beslissingen financieel onderbouwen.

Liquiditeit, quick

Liquiditeit geeft aan of de facturen en andere kortlopende schulden (personeelskosten, omzetbelasting) betaald kunnen worden.

Quick ratio

Gaat het om de financiële middelen die direct beschikbaar zijn om de vorderingen van uw crediteuren te betalen, dan spreekt men van quick ratio.

Current ratio

De current ratio laat zien in hoeverre de onderneming in staat is de financiële verplichtingen op wat langere termijn (circa drie maanden) te voldoen.
Voor de current ratio geldt de volgende berekening: de som van het totaal van de vlottende activa (banktegoeden, kasgeld en vorderingen) en de waarde van de voorraad, gedeeld door de korte termijnschulden moet voor de meeste ondernemingen tussen de 1 en de 1,5 liggen.
Is de current ratio lager dan 1, dan is dit een indicator voor (toekomstige) betalingsproblemen. Het verschil in berekening van de current en quick ratio is dat bij laatstgenoemde de voorraden niet meetellen. Sommige bedrijven zoals zakelijke dienstverleners, hebben geen voorraden en daarom is in deze branche de current gelijk aan de quick ratio.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de hoeveelheid eigen vermogen die de onderneming heeft, in verhouding tot de middelen (voorraad, personeel, debiteuren) die nodig zijn om de onderneming te runnen. De solvabiliteit berekent u door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. De uitkomst daarvan vermenigvuldigt u met 100%. De ideale waarde ligt tussen de 25 en de 50%. Is het geld dat u geleend hebt bij de bank en investeerders even hoog of zelfs hoger dan alle bedrijfsschulden, dan is de solvabiliteit nihil of zelfs negatief.

Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het geld dat een bedrijf verdient, en het vermogen dat nodig was om dat inkomen te realiseren. Rentabiliteit ligt in het verlengde van solvabiliteit. De rentabiliteit over het eigen vermogen wordt berekend door de nettowinst te delen door het eigen vermogen; de uitkomst vermenigvuldigt u met 100%.
De uitkomst is het rendement dat u in het afgelopen jaar met uw in de onderneming geïnvesteerde kapitaal hebt behaald. Een rentabiliteit van het eigen vermogen tussen de 15 en 25% is redelijk. Boven de 25% is goed, maar als het onder de 15% zakt dient u alert te worden.

Continuïteit

Bij een slechte solvabiliteit en rentabiliteit groeien de schulden geleidelijk. Uiteindelijk komt de continuïteit van de onderneming in gevaar. In de praktijk halen heel wat ondernemers te veel ondernemersloon uit de zaak.
Tip: Doe alsof u van uw eigen onderneming loon krijgt en kijk of u rond kunt komen van dat bedrag. Voorkom onnodige verrassingen. Maak een goede liquiditeitsbegroting waarbij u rekening houdt met het uitbetalen van vakantiegeld aan medewerkers in mei of de betaling van inkomstenbelasting als u een eenmanszaak heeft.

Nieuwsgierig geworden wat jouw kredietopties zijn en tegen welke voorwaarden? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Als je voor je bedrijf financiering nodig hebt, dan zou je kunnen aankloppen bij familie of vrienden. Dat scheelt je een heel proces bij een bank of…
Financiering is van vitaal belang voor iedere ondernemer. Of je nu financiering zoekt voor je start up, of geld nodig hebt om je bedrijf te laten…
Als je als kleine ondernemer een lening nodig hebt om je zaak verder te helpen, kun je bij een bank aankloppen. Vaak is dat een moeilijke weg. Op zo’n…