24 October 2011
Als u stopt met werken wilt u graag genieten van uw pensioen. Lees hoe u een eventueel tekort kunt repareren, pensioenverevening kunt voorkomen en pensioendotatie beperken.

Repareer uw pensioentekort
De DGA die in het verleden niet voldoende pensioen heeft opgebouwd – bijvoorbeeld door het regelmatig veranderen van baan vóór indiensttreding bij de eigen BV – kan dat herstellen door binnen de huidige pensioenregeling bij de BV pensioen in te kopen. Inkoop van pensioen is mogelijk voor een tekort dat is toe te rekenen aan dienstjaren van vóór 8 juli 1994. Een tekort dat betrekking heeft op dienstjaren van ná die datum is slechts te repareren door een inkoop van pensioen na een voorafgaande waardeoverdracht van het over die jaren opgebouwde pensioenkapitaal. Inkoop van pensioen kan tot een aanzienlijke last in de BV leiden.

De fiscus staat kritisch tegenover de inkoop van pensioen door de DGA bij de eigen BV. De inspecteur toets of zo’n inkoop wel zakelijk is. Financiën heeft laten weten dat een inkoop van pensioen sowieso zakelijk is – en er geen nader onderzoek naar zakelijke overwegingen zal plaatsvinden – als in het jaar van inkoop de extra ingekochte diensttijd niet meer is dan de pensioengevende diensttijd in dat jaar zelf. Anders gezegd, per dienstjaar dat de DGA werkt kan zonder problemen nog één oud dienstjaar worden ingekocht. Voorwaarde voor deze goedkeuring is wel dat de totale arbeidsbeloning van de DGA – exclusief de kosten van de extra pensioentoezegging – als zakelijk kan worden aangemerkt. De belastingrechter in Den Bosch heeft in 2007 beslist dat de BV de kosten van een dergelijke inkoop van pensioen in één keer ten laste van de winst kan brengen.

Voorkom pensioenverevening bij echtscheiding
De DGA die gaat scheiden, is krachtens de wet verevening pensioenen verplicht om zijn ex-echtgenote een substantieel deel van zijn pensioenkapitaal toe te delen. Het gaat om de waarde van de helft van het ouderdomspensioen én het volledige nabestaandenpensioen voor de partner.

De Hoge Raad heeft begin 2007 een opmerkelijke uitspraak gedaan over de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding van een DGA die pensioen in eigen beheer – in de BV zelf – heeft opgebouwd. Door die uitspraak moet de DGA het aan zijn ex-echtgenoot toekomende gedeelte van het pensioenkapitaal veel vaker daadwerkelijk afstorten dan voordien het geval was. De DGA kan afstorting enkel nog voorkomen als hij aantoont dat door de betaling van een evenredig gedeelte van het pensioenkapitaal de continuïteit van de BV in gevaar komt.

De DGA die een dergelijke financiële aderlating wil voorkomen, kan in de huwelijksvoorwaarden laten opnemen dat beide echtgenoten afstand doen van het recht op pensioenverevening bij echtscheiding. DGA’s die al op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, hebben voor zo’n aanpassing van de huwelijksvoorwaarden wel de toestemming van hun echtgenoot nodig.

Speklaag in pensioen-BV beperkt pensioendotatie
De BV die de pensioenverplichtingen jegens de DGA in eigen beheer houdt en die in een afzonderlijk pensioenlichaam – een BV, een stichting – opbouwt, moet er rekening mee houden dat wanneer dat pensioenlichaam over al te ruime winstreserves beschikt, dat tot gevolg kan hebben dat de werk-BV geen pensioenpremies meer ten laste van de winst kan brengen. Die aftrekbeperking ziet niet alleen op de gewone jaarlijkse dotatie van de werk-BV aan het pensioenlichaam, maar ook op het affinancieren van backserviceverplichtingen.

Financiën vindt slechts een beperkte vrije reserve in de pensioen-BV toelaatbaar; denk aan zo’n 10% tot 15% van de wiskundige pensioenreserve. Heeft de pensioen-BV aanzienlijk ruimere reserves, dan wordt een dotatie vanuit de werk-BV aan de pensioen-BV aangemerkt als een uitdeling van winst aan de DGA: géén aftrek in de werk-BV en wél directe heffing in privé. Voorkom nog dit jaar dat uw pensioenlichaam een te ruime speklaag krijgt. Dat kan door de pensioen-BV dividend te laten uitkeren, of door een verbetering van de pensioenrechten uit de speklaag te financieren.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar: Tips voor uw BV »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…