Categorieën

Als ondernemer loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten, prestaties of diensten van uzelf of van uw werknemers. Wat betekent product- of beroepsaansprakelijkheid nu precies en wanneer is er (geen) sprake van?

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van degene die een product in het verkeer heeft gebracht, voor door derden geleden schade veroorzaakt door een gebrek in dat product. Met schade wordt in de regel gevolgschade bedoeld, zoals schade aan personen of aan andere zaken dan het gebrekkige product. Maar ook vermogensschade, zoals winstderving, wordt bedoeld.

Wanneer is er sprake van productaansprakelijkheid?

Een product is volgens de wet gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, vooral gezien:

  • de presentatie of reclame die voor het product is gemaakt, redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product (bijvoorbeeld speelgoed door kleine kinderen).
  • het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. (Ooit wist men niet dat mensen van asbest longkanker kregen. Nu we dat wel weten, mag u geen warmhoudplaatjes van asbest meer op de markt brengen).

Wanneer is geen sprake van productaansprakelijkheid?

Niet elk product dat het ‘slecht doet’, is een gebrekkig product in de zin van de wet. In dat geval is aansprakelijkheid niet aan de orde. Zo is een product volgens de wet niet gebrekkig

  • alleen maar omdat er daarna een beter product op de markt is gekomen,
  • als dit het gevolg is van wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld het van overheidswege vermengen van veevoer, waarvan de dieren later ziek bleken te worden.

Uw aansprakelijkheid kan verminderen of zelfs worden opgeheven als de derde, die beweert schade te hebben geleden vanwege een gebrekkig product, die schade mede heeft veroorzaakt door eigen schuld. Als een automobilist bijvoorbeeld weet dat zijn remsysteem defect is en toch blijft doorrijden, zal hij de schade niet meer bij de autoverkoper kunnen claimen.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Als ondernemer heeft u te maken met te verrichten prestaties of diensten naar derden toe. Een vergissing of fout bij de uitvoering van het werk kan een kostbare zaak worden. Een bepaalde termijn kan uit het oog worden verloren of het verkeerde materiaal kan worden gebruikt.

Wanneer beroepsaansprakelijkheid?

Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, bent u naar uw opdrachtgever toe aansprakelijk voor de schade. Vooral bij het leveren van diensten is het niet altijd even gemakkelijk om te bepalen wie nu aansprakelijk is.

Bent u een specialist met een specifieke vakbekwaamheid? De opdrachtgever mag dan verwachten dat u ook oog heeft voor zaken die bij het vak horen en die misschien niet expliciet in een contract worden genoemd.

Denk bijvoorbeeld aan de gespecialiseerde diensten van bankiers, artsen, assurantietussenpersonen, makelaars, notarissen en advocaten.

Bijvoorbeeld: een assurantietussenpersoon krijgt bezoek van een ondernemer bij wie een inbraak is gepleegd. De tussenpersoon hoort dat de zakenman voor drie weken het land verlaat in verband met een grote opdracht over de grens. Dan is het zijn taak de ondernemer te waarschuwen dat het schadeformulier uiterlijk op een bepaalde datum ingeleverd moet zijn.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt de financiële schade als gevolg van een beroepsfout/verkeerd advies gedekt.

Bij schade door uw werknemers

Over het algemeen bent u als werkgever verantwoordelijk voor alle schade die uw werknemers, uitzendkrachten of gedetacheerden aan derden veroorzaken. Deze schade kunt u alleen op de werkkracht verhalen als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Maar om dat aan te tonen, is in de praktijk bijzonder lastig.

Lees ook…
i.s.m.
Het is slecht weer, maar je moet. Als ondernemer ontkom je er soms niet aan en moet je bij storm echt de weg op. Je hebt een afspraak waar je moet zijn…
Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze…
Het is een misverstand dat een AOV altijd duur is. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies kost, hangt volledig af van jouw situatie en de…