Aanvullende bepalingen in arbeidscontracten
Naast een reeks wettelijk verplichte artikelen, kun je nog diverse aanvullende bepalingen in een arbeidsovereenkomst opnemen. Welke aanvullingen zijn op jouw medewerkers van toepassing? Dit artikel biedt je de helpende hand bij het maken van die keuze.

NB: Van alle genoemde aanvullende bepalingen kunt u modelteksten downloaden. Open de betreffende overeenkomst (zie kader rechts) om de gewenste teksten toe te voegen.

Reiskostenvergoeding

Komt uw medewerker per fiets, auto, openbaar vervoer of te voet naar uw bedrijfslocatie? Voor woon-werkverkeer geldt een onbelaste vergoeding van € 0,18 per kilometer, ongeacht de reisafstand of de wijze van vervoer. U kunt er ook voor kiezen om een vergoeding te geven voor de werkelijk gemaakte OV-kosten van de werknemer. Deze belastingvrije vergoeding is vastgesteld op € 0,19.

Onkostenvergoeding en mobiele telefoon
De werknemer moet voor het werk gemaakte onkosten bij u kunnen declareren met (kassa)bonnen als bewijs. U kunt hierbij denken aan voor het werk gemaakte (mobiele) telefoon-, vervoers- of consumptiekosten.

Overwerk
Onder overwerk wordt verstaan: het aantal uren dat wordt gewerkt in afwijking van de bij wet voorgeschreven ‘maximale arbeidstijd’. Overuren gaan doorgaans pas in als er wordt gewerkt op uren die volgens het rooster vrij zijn. Dat geldt zowel voor de werkuren per dag als het aantal werkdagen per week. Voor deeltijders gelden extra gewerkte uren pas als overwerk als ze buiten de normale werktijden voor fulltimers vallen.

Overwerk is mogelijk bij een onvoorziene wijziging van omstandigheden in de onderneming. Het moet gaan om een wijziging die incidenteel is. Ook kan het soort werk het incidenteel ‘oprekken’ van de werktijd noodzakelijk maken. Dit is wel aan allerlei wettelijk regels gebonden.

Telewerken
Vanwege het toenemend aantal filekilometers groeit de populariteit van telewerken. Veel werkgevers zijn tegelijkertijd huiverig om medewerkers hun werkzaamheden thuis te laten verrichten.

Voor de Belastingdienst is er alleen sprake van telewerken als u een schriftelijke, gedagtekende overeenkomst tussen werkgever en telewerker kunt overleggen.

Een voorbeeld van een telewerkovereenkomst »

Opleidingen
Voor het vervullen van bepaalde functies kan het nodig zijn dat uw medewerkers regelmatig worden bijgeschoold. Door te investeren in kennis van uw medewerkers, verbetert u bovendien uw concurrentiepositie. Uw bedrijf en de branche waarbinnen u onderneemt, blijven zich voortdurend ontwikkelen; uw werknemers mogen dus niet achterblijven. Ook op bedrijfsprestaties (arbeidsproductiviteit, winst) hebben bedrijfsopleidingen een positief effect.

  • Scholing van personeel:
    dit komt erbij kijken »

Wijzigingsbeding
Dit beding maakt het mogelijk ‘in redelijkheid en billijkheid’ in voorkomende gevallen (zoals bedoeld in art. 7:613 BW), bijvoorbeeld in verband met aantoonbaar noodzakelijke bezuinigingen, eenzijdig (vooral secundaire) arbeidsvoorwaardelijke bepalingen te wijzigen ten nadele van de medewerker.

Geheimhouding
Met dit beding verbiedt u de werknemer om gedurende de dienstbetrekking, hetzij na beëindiging ervan, aan derden enige mededeling te doen over bijzonderheden betreffende uw bedrijf. Overtreding van deze bepaling kan bovendien een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet. Dit laat onverlet de verplichting van de werknemer om in een dergelijke situatie de volledige schade te vergoeden.

Nevenarbeid
Hiermee verbiedt u de werknemer om niet zonder voorafgaande toestemming betaalde arbeid voor derden te verrichten, noch zaken te doen voor eigen rekening, noch onbetaalde arbeid te verrichten die sterk lijkt op de in de arbeidsovereenkomst omschreven taken.

Concurrentiebeding
Met dit beding kunt u voorkomen dat werknemers na hun ontslag aansluitend in dienst treden bij een concurrent, in een functie waarin ze u direct nadeel kunnen berokkenen. Het (laten) ondertekenen van een concurrentiebeding kan zinvol zijn, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo moet u duidelijk aangeven op welke functie, geografisch gebied en periode (maximaal 1 jaar) het beding betrekking heeft. Lees hier meer over in het artikel belemmer uw (ex-)medewerkers niet onnodig »

Relatiebeding
Het relatiebeding wordt door veel werkgevers nog wel eens verward met een concurrentiebeding. Toch zijn het wel degelijk verschillende bedingen die overigens een goede aanvulling op elkaar kunnen vormen. Zo is het lastig om met specialisten een concurrentiebeding aan te gaan; ze zouden al snel vrijwel nergens anders meer aan de slag kunnen. Aanvullend op het concurrentiebeding zou u voor deze functies een relatiebeding kunnen opstellen, waarmee u de werknemer verbiedt om werkzaamheden te verrichten voor uw relaties of klanten.

U hoeft die bedrijven overigens niet specifiek te noemen. Wel is het aan te raden om een beperking in tijd of geografisch gebied op te nemen, anders komt u al snel onredelijk over bij de rechter. Een relatiebeding komt met name voor in specialistische beroepen en bedrijfstakken, zoals de telematica en automatisering.

Uitvindingsbeding
Via dit beding spreekt u met uw medewerker af dat u het exclusieve gebruiksrecht heeft op elke uitvinding die hij doet in het kader van zijn dienstverband (of daaruit voortvloeiend). Als de werkgever voor deze uitvinding octrooi aanvraagt, heeft de werknemer recht op een passende vergoeding. De werknemer heeft overigens te allen tijde het recht in het octrooi als uitvinder te worden vermeld.

Regresrecht
Als uw werknemer door een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, moet u loon doorbetalen. U kunt (een gedeelte van) deze schade echter verhalen als uw werknemer door toedoen van een derde uitvalt. Degene die het ongeluk heeft veroorzaakt kunt u namelijk aansprakelijk stellen voor het (deel van het) loon dat u tijdens de ziekte van de werknemer doorbetaalt. Dit is mogelijk op basis van het zogenaamde

Disciplinaire maatregelen
Een waarschuwing, boete, schorsing of zelfs ontslag op staande voet: als werkgever staan er verschillende disciplinaire maatregelene tot uw beschikking. Wanneer kunt u welk middel inzetten?

Auto van de zaak
Een auto van de zaak wordt door veel werknemers gezien als een bijzonder aantrekkelijke bonus. In bepaalde gevallen kan een medewerker zijn functie zelfs niet naar behoren uitoefenen zonder auto. U kunt hierbij denken aan commerciële buitendienstfuncties of andere werkzaamheden waarvoor werknemers ‘de boer op moeten’.

Verhuiskosten
Een medewerker komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, indien de verhuizing noodzakelijk is voor een goede vervulling van de dienstbetrekking. U kunt maximaal het volgende belastingvrij vergoeden:

  • alle kosten voor het verhuizen van de inboedel
  • 12% van het inkomen met een maximum van € 5.445,-

Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • de verhuizing gebeurt vanwege de dienstbetrekking. In de praktijk betekent dit dat het om een nieuwe baan of een overplaatsing gaat. De Belastingdienst hanteert ook nog de regel dat de nieuwe woning binnen tien kilometer van het werk ligt, of dat de reisafstand met tenminste 50% of met tenminste 10 km vermindert.
  • uw medewerker verhuist binnen twee jaar na de nieuwe baan of overplaatsing.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Ontvang kortingscode gratis tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement