Een selectie van de maatregelen uit het onlangs gepresenteerde regeerakkoord, gericht op ondernemers. Hier geldt echter wel bij: alles is onder voorbehoud. Maatregelen kunnen nog aangepast of geschrapt worden, zie bijvoorbeeld de ophef die is ontstaan over het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie. Ook is nog onduidelijk op welke datum bepaalde maatregelen worden ingevoerd.

Maatregelen regeerakkoord

AUTO

Zie: Regeerakkoord: klap voor ‘auto van de zaak’ lijkt mee te vallen »

PERSONEEL EN LOON

– Er komt een quotum van 5% voor bedrijven voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Een bedrijf dat hier niet aan voldoet krijgt een boete. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt een uitzondering.
– Bulgaren en Roemenen hebben vanaf 1 januari 2014 toegang tot de arbeidsmarkt.

Zie ook: Het nieuwe ontslagrecht uit het regeerakkoord »

– De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot € 500,- per werkende per jaar in 2017.
– Hoogste belastingtarief van 52% naar 49%. De schijf van 42% gaat naar 38%
– Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimumloon. Deze is maximaal van 100 tot 120% en stopt bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon.
– Om de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers meer in evenwicht te krijgen, wordt in 2015 een winstbox ingevoerd.
– Het forfait van de werkkostenregeling gaat niet naar 1,6%, maar naar 1,5%.
– Vitaliteitssparen wordt geschrapt. Zie ook: Overgangsregeling levensloop blijft van kracht »

AOW

– De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en wordt daarna gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
– Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen wordt besproken of het mogelijk is ter overbrugging pensioen naar voren te halen.

PENSIOEN

– Het opbouwpercentage binnen het Witteveen-kader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt verlaagd met -0,4%.
– Met een inkomen boven € 100.000 kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.

FINANCIERING EN KREDIET

– De Garantie Ondernemingsfinanciering wordt structureel gemaakt, met een garantieplafond van 400 miljoen per jaar.
– Het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie Qredits wordt verhoogd van 50.000 tot 150.000 euro.
– Het Innovatiefonds MKB+ krijgt meer ruimte om meer risicodragend vermogen aan jonge innovatieve bedrijven te kunnen verstrekken.
-Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals kredietunies, crowdfunding en MKBobligaties krijgen steun via promotie, minder belemmeringen in de regelgeving en inzet van kennis en bestaande instrumenten.
– Er komt, in samenwerking met het bedrijfsleven, een fonds van 750 miljoen dat van 2014 tot 2016 vanuit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking wordt gevoed. Dit kan investeringen in ontwikkelingslanden ondersteunen, met name die van het midden- en kleinbedrijf.

WONEN

Koopwoningen
– De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan maar wordt wel aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van 0,5% per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.  De opbrengst wordt teruggesluisd: voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf.
– De rente op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken.
– De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.
– Nationale Hypotheekgarantie is er vanaf volgend jaar alleen nog voor annuïteitenhypotheken, die vanaf de eerste dag moeten worden afgelost. Andere hypotheekvormen, zoals de spaar- of aflossingsvrije hypotheek, zijn dan niet meer beschikbaar. Dat plan geldt echter alleen voor mensen die na 1 januari 2013 een huis met Nationale Hypotheekgarantie kopen »

Huurwoningen
– De huurtoeslag blijft intact.
– De huurverhoging wordt voor huurders met een huishoudinkomen tot € 33.000: 1,5% plus inflatie, tussen de € 33.000 en € 43.000: 2,5% plus inflatie, boven de 43.000: 6,5% plus inflatie.
– Het systeem voor woningwaardering wordt vereenvoudigd met als grondslag 4,5% van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken.
– Voor huurders met een inkomen boven 43.000 wordt de maximale huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Na vertrek van de zittende bewoners geldt de maximale huurprijs weer.

ZORG

– Zorgpremies en eigen risico in de zorg worden inkomensafhankelijk.
– Zorgtoeslag afgeschaft.

OVERIGE

– De belastingrente die per 1 januari wordt ingevoerd, krijgt een hoger percentage »
– De wettelijke winkelsluiting op zondag verdwijnt. Gemeenten mogen wel nadere regels instellen.
– De btw-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door.
– Het auteursrecht wordt gemoderniseerd.
– Grens uitstelregeling btw en loonbelasting kleine ondernemer verhoogd »
– Assurantiebelasting omhoog naar 21% »

VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

In het regeerakkoord is ook een aantal maatregelen opgenomen die invloed hebben op verenigingen en stichtingen, zoals het afschaffen van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage. Meer daarover leest u hier »

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en moet werknemers beletten om onder andere over te stappen naar de concurrent. Het (laten)…
Als een werknemer een fout maakt onder werktijd, ben je als werkgever bijna altijd verantwoordelijk voor de aangerichte schade die hierbij is…