De ziektewet wordt de komende jaren aangepast. De focus ligt daarbij vooral op werknemers met een tijdelijk contract. De kosten van de instroom in de WGA worden meer bij de werkgever neergelegd.

Modernisering van de ziektewet

In de afgelopen jaren is met name de instroom in de WGA van mensen met een ziektewet-uitkering fors toegenomen. Om dit tegen te gaan zijn maatregelen aangekondigd om de ziektewet activerender te maken voor werknemers met een tijdelijk contract en de kosten van de instroom meer bij werkgevers te leggen.

Het kabinet verwacht dat hiermee de WIA-instroom beperkt wordt, zoals ook het geval is bij werknemers met een vast dienstverband.

Oude situatie

Heeft u personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan eindigt uw doorbetalingsplicht bij ziekte zodra de arbeidsovereenkomst afloopt. Het UWV neemt het daarna over. Uw ex-werknemer ontvangt een ziektewet-uitkering zolang hij ziek is. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid volgt (mogelijk) een WGA-uitkering.

Deze ziektewet-uitkeringen worden nu nog betaald uit het sectorfonds en komen niet ten laste van de laatste werkgever.

Nieuwe situatie

Het wetsvoorstel gaat uit van een andere financiering van de ziektewet en WGA, waardoor er meer financiële prikkels komen voor (grote) werkgevers. De lasten van ziektewet en WGA van vangnetters worden straks toegerekend aan de laatste werkgever.

Voor kleine werkgevers (loonsom < € 302.000) gebeurt dit op sectorniveau middels de sectorpremie, terwijl grote werkgevers (loonsom > € 3.020.000) deze lasten rechtstreeks gaan dragen via individuele premiedifferentiatie.

Voor een middelgrote werkgever (loonsom tussen € 302.000 en € 3.020.000) wordt deels uitgegaan van de sectorpremie en deels van de individuele schadelast. Hoe dit exact gaat werken moet nog in regelgeving worden vastgelegd. Deze wijzigingen moeten per 1 januari 2014 ingaan.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen werkgevers ook eigenrisicodrager worden voor het WGA-risico van de vangnetters.

Grote en middelgrote werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers met een tijdelijk contract in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan. Bij een premiedifferentiatie in 2014 wordt teruggekeken naar de instroom in 2012

De gevolgen voor uw ex-werknemer:

– Aanpassing Ziektewet-criterium;
– Uitkering op grond van de arbeidsverledeneis;
– Werknemer moet actief meewerken aan re-integratie.

Deze wijzigingen zullen al per 1 januari 2013 in werking treden.

Wat te doen?

Houd het hoofd koel bij alle aanbiedingen die verzekeraars u zullen doen in de komende tijd, wacht tot duidelijk is hoe de nieuwe wetgeving zal zijn en let op de premies! De verwachting is dat deze aanzienlijk zullen stijgen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen, maar de Eerste Kamer moet dit ook nog doen, waardoor er nog wijzigingen kunnen komen.

Bron: Flynth.nl

Lees ook…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…