Categorieën

Werkgevers die kosten maken voor zieke werknemers, kunnen deze volgens het regresrecht verhalen op de veroorzaker van de ziekte of handicap. Wanneer geldt het regresrecht en wat kunt u claimen?

Inhoudsopgave

Het regresrecht van de ondernemer

Op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) bent u verplicht zieke (arbeidsongeschikte) werknemers gedurende twee jaar loon door te betalen. Ook draait u op voor de netto aanvullingen op eventuele WAO/WIA-uitkeringen en eventuele re-integratiekosten. Dit kan uitlopen op een hoge kostenpost. Gelukkig is er gerechtigheid. Als uw medewerker door toedoen van een ander arbeidsongeschikt is geworden, bijvoorbeeld doordat hij is aangereden of slachtoffer is van een medische fout, kunt u gebruik maken van het regresrecht: u verhaalt de kosten die u maakt voor uw zieke werknemer op de aansprakelijke derde persoon.

Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft u vijf jaar de tijd om het regresrecht toe te passen. U kunt in uw arbeidscontract een beding opnemen waarin de werknemer de schadeclaim aan u overdraagt. Hiermee kunt u de loonschade direct op de derde partij verhalen. In 2008 is de WULBZ aangepast en is het mogelijk om kosten van re-integratie, zoals het aanpassen van de werkplek of omscholing, te verhalen op de veroorzaker. Heeft in de vijf jaar voor deze datum re-integratiekosten gemaakt voor een arbeidsongeschikte werknemer, dan zijn die met terugwerkende kracht terug te vorderen.

Wanneer geldt het regresrecht en wat kunt u claimen?

 • Het maakt niet uit of het voorval onder of buiten werktijd heeft plaatsgevonden. De schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door een derde persoon. Een kettingbotsing waarbij een andere partij achterop uw medewerker rijdt en hem een whiplash bezorgt is een duidelijke case. Sportblessures zijn moeilijker te meten, zelfs als ze door een andere sporter zijn toegebracht. U heeft bewijs nodig en daar ontbreekt het in dit soort gevallen vaak aan. De beslissing ligt uiteindelijk bij de rechter.
 • Er moet een ‘medisch causaal verband’ bestaan tussen het ongeluk en de loonschade. De arbeidsongeschiktheid is een direct gevolg van de actie van de derde partij.
 • Het regresrecht vergoedt maximaal het nettoloon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Het regresrecht geldt ook voor herstelkosten en loonkosten voor zover de werknemer die kosten ook zelf zou kunnen verhalen. Onder herstelkosten vallen geneeskundige-, verpleeg- en revalidatiekosten.
 • Het regresrecht geldt ook voor de re-integratiekosten. Denk aan de kosten van de arbodienst, revalidatie, taxikosten, aanpassing van de werkplek, kosten van re-activerende trainingen en bij- en herscholingen.
 • Wanneer de schade aan de werknemer is toegebracht door een andere eigen werknemer, kunt u alleen een beroep doen op het regresrecht als het letsel met opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

Wat kunt u niet claimen?

 • De ingehouden loonbelasting en sociale premies. U kunt alleen de kosten claimen die de werknemer ook zelf zou kunnen vorderen.
 • De kosten van vervanging van de arbeidsongeschikte medewerker.
 • Een aparte schadevergoeding. Het regresbedrag wordt verminderd met het bedrag aan schadevergoeding dat de aansprakelijke derde aan uw werknemer is verschuldigd.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen kunt u de schade niet verhalen en blijven de loonkosten en overige kosten voor uw eigen rekening:

 • Het ongeval is veroorzaakt door een andere werknemer maar gebeurde niet met opzet.
 • Aannemers zijn aansprakelijk voor hun onderaannemers. U kunt de schade niet verhalen op de aannemer.
 • Het ongeval ontstond door schade op het wegdek. Uw medewerker moet zelf de schade verhalen op de wegbeheerder, u kunt dat niet voor hem doen.
 • Het ongeluk is veroorzaakt door een kind of geestelijk gestoorde. In het eerste geval zijn de ouders verantwoordelijk voor de schade, maar u kunt deze niet op hen verhalen.

Elke zaak is anders en in de meeste gevallen heeft u een lange juridische weg te gaan. De geleden schade en de schuld van de derde partij moeten immers worden bewezen. Leg uw zaak altijd voor aan een expert.

Overige schade

Tijdens de afwezigheid van uw zieke werknemer kunt u te maken krijgen met extra kosten, zoals loonkosten voor een vervanger en buitengerechtelijke kosten. Als een topverkoper wegvalt en uw omzet daalt, kunt u proberen deze bedrijfsschade te claimen. Het is raadzaam om goede adviseur in te schakelen die u belangen hierbij behartigt.

Lees ook…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…