Categorieën

Bent u bezig met exporteren en heeft u de eerste order(s) binnen? Check dan nog even of alles juridisch goed geregeld is.

Handvatten

Enkele handvatten bij het juridisch op orde krijgen en houden van uw buitenlandse belangen:

 1. Leveringsovereenkomst Een leveringsovereenkomst met een potentiële klant kunt u zowel mondeling als schriftelijk afsluiten. Beide partijen zijn dan gehouden aan het naleven van de afgesproken verplichtingen. Een schriftelijke overeenkomst is natuurlijk het beste, dat behoeft geen betoog.
 2. Weens Koopverdrag Het systeem van wet- en rechtsvorming op het vasteland van Europa verschilt van dat van de Angelsaksische landen zoals Groot-Brittannië, de VS, Canada en Australië. Handelaren hebben meestal een voorkeur voor de wetgeving in hun eigen land, maar dat stuit vaak bij de tegenpartij op problemen.
  In modelcontracten wordt daarom meestal verwezen naar algemene internationale wetgeving, zoals het Weens Koopverdrag. Dit verdrag wordt door een groot aantal landen erkend. Het regelt de totstandkoming van de koopovereenkomst, de verplichtingen van koper en verkoper, de gevolgen van niet-nakoming van afspraken en de overgang van het ondernemersrisico. De Nederlandse tekst van het Weens Koopverdrag staat in het Model internationaal verkoopcontract van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
 3. Algemene voorwaarden Verklaar uw algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing. U kunt ook gebruikmaken van Incoterms 2000, internationale standaard leveringsvoorwaarden. Incoterms 2000 is opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Incoterms dekken overigens niet alle risico’s.
  Vertel uw klant dat uw levering aan algemene voorwaarden is gebonden. Doe dat in een zo vroeg mogelijk stadium, in elk geval voordat de overeenkomst wordt gesloten. Voeg de voorwaarden bij uw offerte. Alleen vermelding op de offerte of factuur is een risico.
 4. Eigendomsvoorbehoud Zorg dat u een eigendomsvoorbehoud opneemt in uw algemene voorwaarden. Wanneer de afnemer failliet gaat of weigert te betalen, kunt u in de meeste landen een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud en zo uw goederen terughalen. Zorg dat uw algemene voorwaarden een bepaling bevatten voor overmacht. Daarop kunt u zich beroepen indien u buiten uw schuld om niet kunt leveren.
 5. Verklein risico op schadeclaim Brengt u een gebrekkig werkend of slecht product op de markt, dan bent u eindverantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan. Verklein het risico op schadeclaims door:
  – Een verzekering af te sluiten;
  – Duidelijke gebruiksaanwijzingen en etiketten in de taal van het land
  te gebruiken;
  – In het contract met uw distributeur de bepaling op te nemen dat hij de
  exclusieve aansprakelijkheid op zich neemt.

Bescherming van distributeurs

Werkt u samen met een agent of distributeur? De juridische bescherming van distributeurs verschilt per land. In elk geval werkt u met een wederverkoopovereenkomst en dient u bij de opstelling daarvan rekening te houden met het Europees kartelrecht. Het is toegestaan om in een wederverkoopovereenkomst de verplichting op te nemen dat uw distributeur geen concurrerende producten mag verhandelen.

Met een agent sluit u een handelsagentovereenkomst. Belangrijke bepalingen daarin zijn onder meer:

 • Verplichtingen van de agent;
 • Verplichtingen van de exporteur;
 • Non-concurrentiebepalingen;
 • Afgesproken vergoedingen en betalingen;
 • Eventuele schadevergoeding en compensatiebetalingen in geval van abrupte beëindiging van de overeenkomst;
 • Handelwijze in geval van geschillen.

Dit artikel is afkomstig uit de pocket “Export: Op weg naar grenzeloos succes”

Lees ook…
Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en moet werknemers beletten om onder andere over te stappen naar de concurrent. Het (laten)…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…