De Zaak ondernemer
Arbeidsongevallen komen ook in kleine bedrijven nog vaak voor. Vaak zijn ze het gevolg van zogeheten 'improvisatiemomenten', zoals snel een storing in een machine willen verhelpen. Probeer ze te voorkomen met deze 5 tips.

1. Veilig vakmanschap
Het is van groot belang dat kleine bedrijven meer risicobewust worden, alerter zijn en aandacht besteden aan preventie van ongevallen en risicosituaties op de werkvloer. Alleen al als onderdeel van goed vakmanschap. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever, evenmin alleen van de KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) of de preventiemedewerker.

Het organiseren van toezicht hoort daarbij. Dat is niet exclusief een taak van de baas – de wet biedt de ruimte om het toezicht te delegeren aan andere medewerkers in het bedrijf.

2. Leer van ongevallen
Leer van ongevallen en incidenten door ze openlijk met elkaar te bespreken en betrek iedereen bij het vinden van oplossingen. Vraag daarbij niet alleen hoe een specifiek ongeval of incident is te voorkomen, maar ook hoe in de rest van het bedrijf preventief gewerkt kan worden.

Gebruik hulpmiddelen die zich in de praktijk hebben bewezen, om de alertheid te vergroten en systematisch hierover na te denken. Benut vooral ook de kennis die op de werkvloer aanwezig is.

3. Stel een RI&E op
RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) is niet alleen een wettelijk verplicht instrument, maar ook een praktisch hulpmiddel om risico’s op de werkvloer goed in kaart te brengen en maatregelen te nemen als dat nodig is.

Geef extra aandacht aan stagiairs, uitzendkrachten, ingeleende ZZP’ers en andere risicogroepen. Zij zijn overwegend ‘nieuwkomers’. Ga er daarom niet zomaar vanuit dat zij voldoende kennis hebben over het werkproces en de risico’s die dat in het bedrijf oplevert. Zorg ervoor dat ze goede voorlichting, instructie en toezicht krijgen.

4. Neem verantwoordelijkheid en kom afspraken na
Zorg dat medewerkers ook ten opzichte van elkaar verantwoordelijkheid nemen. Veilig gedrag begint op de werkvloer met het nakomen van afspraken en het naleven van de regels. Bij ongevallen kijkt de Arbeidsinspectie of alles is gedaan om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

5. Arbocatalogus en branchehulpmiddelen
Gebruik branchespecifieke instrumenten, zoals een arbocatalogus, om aan de regelgeving te voldoen en de veiligheid te verbeteren. De Arbeidsinspectie gebruikt branchespecifieke arbocatalogi als referentiekader in de handhaving.

Gebruik het aanbod van het Actieplan Arbeidsveiligheid (praktische tools, kennis, subsidieregeling, netwerkbijeenkomsten). Zie: www.samenveiligwerken.nl

* Deze 5 tips zijn afkomstig uit het Inspectierapport Ongevallen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

** Meer tips: Bedrijfsrisico’s: neem ze serieus! »

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.