Arbeidsongevallen komen ook in kleine bedrijven nog vaak voor. Vaak zijn ze het gevolg van zogeheten 'improvisatiemomenten', zoals snel een storing in een machine willen verhelpen. Probeer ze te voorkomen met deze 5 tips.

1. Veilig vakmanschap

Het is van groot belang dat kleine bedrijven meer risicobewust worden, alerter zijn en aandacht besteden aan preventie van ongevallen en risicosituaties op de werkvloer. Alleen al als onderdeel van goed vakmanschap. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever, evenmin alleen van de KAM-coördinator (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) of de preventiemedewerker.

Het organiseren van toezicht hoort daarbij. Dat is niet exclusief een taak van de baas – de wet biedt de ruimte om het toezicht te delegeren aan andere medewerkers in het bedrijf.

2. Leer van ongevallen

Leer van ongevallen en incidenten door ze openlijk met elkaar te bespreken en betrek iedereen bij het vinden van oplossingen. Vraag daarbij niet alleen hoe een specifiek ongeval of incident is te voorkomen, maar ook hoe in de rest van het bedrijf preventief gewerkt kan worden.

Gebruik hulpmiddelen die zich in de praktijk hebben bewezen, om de alertheid te vergroten en systematisch hierover na te denken. Benut vooral ook de kennis die op de werkvloer aanwezig is.

3. Stel een RI&E op

RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) is niet alleen een wettelijk verplicht instrument, maar ook een praktisch hulpmiddel om risico’s op de werkvloer goed in kaart te brengen en maatregelen te nemen als dat nodig is.

Geef extra aandacht aan stagiairs, uitzendkrachten, ingeleende ZZP’ers en andere risicogroepen. Zij zijn overwegend ‘nieuwkomers’. Ga er daarom niet zomaar vanuit dat zij voldoende kennis hebben over het werkproces en de risico’s die dat in het bedrijf oplevert. Zorg ervoor dat ze goede voorlichting, instructie en toezicht krijgen.

4. Neem verantwoordelijkheid en kom afspraken na

Zorg dat medewerkers ook ten opzichte van elkaar verantwoordelijkheid nemen. Veilig gedrag begint op de werkvloer met het nakomen van afspraken en het naleven van de regels. Bij ongevallen kijkt de Arbeidsinspectie of alles is gedaan om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

5. Arbocatalogus en branchehulpmiddelen

Gebruik branchespecifieke instrumenten, zoals een arbocatalogus, om aan de regelgeving te voldoen en de veiligheid te verbeteren. De Arbeidsinspectie gebruikt branchespecifieke arbocatalogi als referentiekader in de handhaving.

Gebruik het aanbod van het Actieplan Arbeidsveiligheid (praktische tools, kennis, subsidieregeling, netwerkbijeenkomsten). Zie: www.samenveiligwerken.nl

* Deze 5 tips zijn afkomstig uit het Inspectierapport Ongevallen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

** Meer tips: Bedrijfsrisico’s: neem ze serieus! »

Lees ook…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken met sociale toeslagen, vakantiegeld, premie…
Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daar hoort ook bij dat je van tijd tot…
Thuiswerken is here to stay. Veel werknemers willen na de coronapandemie geen afscheid nemen van hun thuiskantoor, blijkt uit een groot onderzoek. Ruim…
Voor werkgevers is het van cruciaal belang om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers van 55 jaar en ouder. Maar hoe kun je een…
Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft…
Overwerk compenseren met vrije tijd noemen we tijd voor tijd. Was het voorheen genoeg om hierover een schriftelijke afspraak te maken met je…