Categorieën

Een DGA moet zijn taak als bestuurder van de BV behoorlijk vervullen. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico om in privé aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden of schade van de BV.

Doen wat redelijk is

Een behoorlijke taakvervulling houdt in dat de DGA / bestuurder datgene doet wat in de gegeven situatie in redelijkheid van een bestuurder kan worden verwacht. Door deze ruime criteria zal een persoonlijke aansprakelijkheid zich niet snel voordoen. Die komt pas in beeld bij een ernstige, onmiskenbare tekortkoming, een mankement waaraan geen redelijk oordelend en verstandig ondernemer twijfelt, dat de DGA als bestuurder kan worden aangerekend.

Bijvoorbeeld niets doen.

Het onderstaande voorbeeld geeft dat duidelijk aan.

Voorbeeld

Corné Brok was bestuurder én enig aandeelhouder van BV X. Deze BV hield zich bezig met arbeidsbemiddeling, met name met het uitlenen van personeel. BV Z was daarbij de grootste afnemer; Brok had ook binnen deze BV een leidende positie. BV X kwam in de loop van 2004 in liquiditeitsproblemen. Oorzaak daarvan was dat BV Z haar rekeningen wegens ingeleend personeel niet meer volledig betaalde. BV X ‘verhaalde’ haar liquiditeitsprobleem op de fiscus: zij droeg vanaf maart 2004 geen loonbelasting en btw meer af. Dat leidde tot naheffingsaanslagen, maar die liet BV X onbetaald. Zij deed wel melding van haar betalingsonmacht bij de ontvanger. In september 2005 werd BV X failliet verklaard. De ontvanger stelde kort daarop, in november 2005, Brok als bestuurder van BV X in privé aansprakelijk voor de niet betaalde naheffingsaanslagen.

Brok verzette zich daartegen bij de Rechtbank Den Haag. Die besliste dat het niet betalen het gevolg was van onbehoorlijk bestuur van Brok. BV X was in de problemen gekomen door de wanbetalingen door BV Z. Brok had ook binnen die BV een leidende en overheersende positie; hij was volledig op de hoogte van het financiële reilen en zeilen van deze vennootschap. Met die positie had hij tijdig maatregelen kunnen treffen om de openstaande facturen van BV X bij BV Z in te vorderen. Dat had Brok niet gedaan, hij had de zaak op zijn beloop gelaten, en dat was volgens de Rechtbank onbehoorlijk bestuur.

Broks verweer dat hij de betalingsonmacht van BV X tijdig bij de ontvanger had gemeld, veegde de Rechtbank van tafel. Volgens de ontvanger had die melding niet op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden, maar daar ging de Rechtbank niet op in. De vraag of BV X de betalingsonmacht al dan niet juist had gemeld, kon buiten beschouwing blijven nu er sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De Rechtbank bevestigde de persoonlijke aansprakelijkstelling.

Commentaar

De rechtspraak biedt een rijk geschakeerd beeld van handelingen van bestuurders van een BV die als onbehoorlijk bestuur zijn aangemerkt. De meest voorkomende vorm van onbehoorlijk bestuur is wel het verstrekken van een lening door de BV – veelal aan de DGA zelf – waarbij de BV geen zekerheid heeft bedongen om de aflossing daarvan veilig te stellen. Ook andere vormen van vermenging van privé zaken met zaken van de BV scoren hoog.

Bestuurders moeten ook erg voorzichtig zijn met het aangaan van verplichtingen namens de BV als zij weten of kunnen weten dat de BV niet aan die verplichtingen kan voldoen en de BV geen verhaal biedt. Het negeren van deze Beklamel-norm (genoemd naar de procedure waarin de rechter die voor het eerst heeft toegepast) leidt al snel tot persoonlijke aansprakelijkstelling.

Dat niets doen onbehoorlijk bestuur kan zijn, zeker als de BV daardoor in financiële problemen komt te verkeren, mag geen verbazing wekken.


Hans Zwagemaker is hoofdredacteur van BelastingBelangen, dat onder meer een digitale nieuwsbrief voor MKB-ondernemers uitgeeft. Hij is partner bij BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs BV en spreekt regelmatig op fiscale congressen en seminars.

Voor meer informatie, zie: www.belastingbelangen.nl

Lees ook…
Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kan een werknemer vragen om een getuigschrift. Als werkgever ben je verplicht dit te verstrekken….
Een auto van de zaak is voor veel werknemers een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar voor werkgevers kan het een kostenpost zijn met extra…
Pauzes zijn belangrijk. Even ontspannen om daarna weer goed effectief aan de slag te gaan gaan. Maar wanneer werknemers een pauze hebben en totaal niet…