Een team moet goed samenwerken, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Iedereen kijkt namelijk weer op zijn eigen manier tegen bepaalde situaties aan.

Samenwerken in een team

Als u meer dan één persoon in dienst hebt, dan is er sprake van een team. Althans, dat hoopt u. Een team wordt gevormd rond een taak, een opdracht of een doelstelling.

Belangrijk kenmerk van een team is dat er samengewerkt moet worden. Samenwerken vraagt om een gezamenlijke inzet van meer personen om een bepaald doel te realiseren, bijvoorbeeld in termen van levertijd, kwaliteit en kwantiteit.

Belangrijke voorwaarde om mensen samen te laten werken is dat het duidelijk is wie, wat, op welk moment doet. Dit moeten mensen ook van elkaar weten, anders werken ze langs elkaar heen.

Daarbij moet u zich realiseren dat ieder teamlid verschillende bekwaamheden heeft, een (aankomend) vakman op zijn gebied is en op zijn eigen wijze tegen de opgave van het team aankijkt

Gericht op taak, groep of ego?

Het werken aan een gemeenschappelijke taak behoort tot de belangrijkste opdracht van het team. Maar mensen kijken op eigen wijze tegen deze opgave aan.

De één is taak-georiënteerd, wat wil zeggen dat voor deze persoon het werk dat gedaan moet worden, centraal staat. Alles wat niet met het werk te maken heeft, wordt als franje beschouwd.

Een ander is meer groep-georiënteerd en hecht belang aan goede omgangsvormen, respect voor elkaar en manieren om de samenwerking beter te laten verlopen.

Een derde persoon kan weer ego-georiënteerd zijn. Deze medewerker wordt geheel in beslag genomen door de vraag hoe hij zelf het best tot zijn recht komt.

Vanuit de verschillende voorkeuren stellen personen verschillende eisen aan het team, zoals u in de volgende tabel kunt zien.

Voorkeuren
Taakgericht
Groepsgericht
Ego-gericht
Doelstellingen
Moeten helder zijn
Moeten eensgezindheid bevorderen
Moeten boeiend zijn voor de individuele leden
Regels, procedures
Moeten efficiency bevorderen en de voortgang bewaken
Moeten samenwerken bevorderen
Moeten ruimte laten voor individuele initiatieven
Tijd
Hoog tempo, strak tijdschema
Aanpassing aan de langzamen: tijdschema gezamenlijk bepaald
Ieder bepaalt eigen tijdschema en tempo
Vrijheid van handelen
Vrijheid niet vanzelfsprekend: wordt ‘gegeven’ d.m.v. delegatiecriteria: controleerbaarheid en arbeidsmotivatie
Men moet zich aan de groepsnormen houden
Maximale vrijheid: ruimte voor improvisatie
Persoonlijke bevrediging
Moet worden ontleend aan resultaat
Moet worden ontleend aan proces van samenwerking
Moet stroken met eigen behoefte
Goed functioneren
Blijkt uit de bijdragen tot de taakvervulling
Blijkt uit de bijdrage tot het gezamenlijk functioneren
Blijkt uit het gevoel ‘uit de verf te komen’
Waarover  discussieert men
Doel en middelen
Stromingen in de groep en spanningen tussen leden
Datgene wat leden belangrijk vinden
Hoe ver ben jij met automatiseren?
Het MKB is vaak (te) veel tijd kwijt aan administratieve taken en mist actueel inzicht. Wat is jouw automatiseringsbehoefte? Ontvang direct jouw resultaten.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt en bundelt alle soorten verlof voor werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren….
Misverstanden over vakantierechten zorgen jaarlijks voor stress. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers? Mag je een vakantieaanvraag weigeren? Wat als…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…