Door het toenemende gebruik van social media zoals Twitter, groeit de kans dat ex-werknemers bedoeld of onbedoeld een relatiebeding overtreden. Vallen tweets eigenlijk ook onder een dergelijk beding?

Relatiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een relatie-, geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opgenomen. De werknemer is daardoor na beëindiging van de arbeidsovereenkomst minder vrij. Hij kan niet bij elke concurrent – of als zelfstandige – aan de slag, mag niet uit de school klappen over zijn ex-werkgever en kan geen klanten of andere relaties daarvan benaderen.

Op het overtreden van een beding staat vaak een forse boete.

Social media

Door het toenemende gebruik van social media zoals Facebook, Hyves, LinkedIn en Twitter, groeit de kans dat ex-werknemers bedoeld of onbedoeld een relatiebeding overtreden. Met alle gevolgen van dien.

Zo bepaalde de rechter bijvoorbeeld bij een ex-werknemer die niet actief mocht werven onder medewerkers van zijn oude werkgever, dat het via Hyves benaderen van oud-collega’s inging tegen het relatiebeding/ronselbeding. Ook bleek het via LinkedIn contact hebben met een relatie van de ex-werkgever niet toegestaan.

Procedure over Twitter

Het Hof Den Haag boog zich onlangs over de vraag of twitterberichten (tweets) onder het ‘onderhouden van zakelijke contacten’ vallen en daarmee het relatiebeding schenden.

Het ging om een werknemer met een relatie-, geheimhoudings- en concurrentiebeding. Na beëindiging van het dienstverband moest hij 12 maanden wachten voordat hij een gelijksoortige functie kon bekleden bij een concurrent of vanuit een eigen onderneming, binnen een straal van 45 km van het adres van werkgever. Op overtreding stond een boete van € 30.000.

In 2011 zei hij zijn arbeidsovereenkomst op om bij een concurrent op ongeveer 38 km afstand van zijn voormalige werkgever aan de slag te gaan. Nog voor die tijd vorderde de voormalige werkgever echter schorsing op basis van het concurrentiebeding. De kantonrechter wees dit toe.

In hoger beroep stelde het Hof dat een werkgever zich mag beroepen op een concurrentiebeding. In dit geval was het belang van de werknemer echter zo groot, dat hij te ernstig zou worden benadeeld als er onverkort aan zou worden vastgehouden. Hij kon zich namelijk, zowel financieel als vakinhoudelijk, sterk verbeteren en ontwikkelen.

Het belang van de ex-werkgever moest daarom wijken. Daarbij werd ook rekening gehouden met het feit dat het relatie- en geheimhoudingsbeding van kracht bleven. Die bieden niet dezelfde bescherming als een concurrentiebeding, maar het was volgens het Hof toch afdoende.

Twitter en relatiebeding

De werkgever stelde echter er geen vertrouwen in te hebben dat de werknemer het relatie- en geheimhoudingsbeding zou naleven. Hij verwees naar twitterberichten van de werknemer, waaruit bleek dat die voor zijn nieuwe werkgever zzp’ers zocht op het gebied van ‘finance’.

Volgens het Hof begeeft de werknemer zich met die berichten mogelijk op glad ijs. Het voorlopige oordeel is echter dat er geen sprake was van het ‘onderhouden van zakelijke contacten’, zoals verboden wordt door het relatiebeding, ook niet als men hierbij zogenaamde ‘volgers’ betrekt. Het volgen op Twitter is een eenzijdige actie vanuit de volger en niet specifiek geïnitieerd vanuit de eigenaar van het gevolgde twitteraccount. Een uitnodiging daarvoor en een acceptatie daarvan zijn niet nodig, zoals wel het geval is bij de persoonlijke accounts op Facebook of LinkedIn.

Conclusie

Voor werknemers blijft het dus oppassen met social media. Het accepteren van een connectie of een vriendschapsverzoek kan al (onbedoeld) een overtreding van het relatiebeding betekenen. Dit zal uiteraard mede afhangen van de formulering van het beding. Hoewel het Hof in bovenstaande procedure tot het voorlopige oordeel komt dat de twitterberichten geen overtreding van het relatiebeding opleveren, wil dat niet zeggen dat dit voor alle situaties geldt. Voorzichtigheid blijft dus geboden!


Werkgevers zullen bij het formuleren van geheimhoudings- en relatiebedingen rekening moeten houden met het toenemende gebruik van social media. Ook kan het zinvol zijn met het oog op mogelijke overtredingen van het relatiebeding af en toe eens een kijkje te nemen op de diverse social media.

Bron: Flynth

Lees ook:
Ontslag door schelden op Facebook »
Relatiebeding arbeidscontract geldt ook voor social media »
Zet concurrentiebeding zwart op wit – ook bij verlenging »

Lees ook…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. Vakbonden hebben hun eisen voor meer salaris in 2023 flink…
Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je werknemers een passende beloning geeft voor hun inspanningen. Daar hoort ook bij dat je van tijd tot…
Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Je kunt je gelukkig voor deze kosten verzekeren. In dit…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
Feedback geven kan lastig zijn maar wanneer je een aantal regels volgt kun je effectieve feedback geven die waardevol is en op een constructieve manier…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…