Ook bij het opzetten van een bedrijf geldt: een goed begin is het halve werk. Een ondernemingsplan is dan ook een goede voorbereiding voor een succesvolle onderneming. Ook voor wie al een bedrijf runt, kan het nuttig zijn ideeën en verwachtingen op een rijtje te hebben. Dit artikel reikt je de bouwstenen voor zo'n ondernemingsplan.

Waaruit bestaat een ondernemingsplan?

Met een ondernemingsplan kun je nagaan of je ideeën haalbaar zijn. Wat misschien nog belangrijker is: Je kunt financiers en leveranciers overtuigen van de haalbaarheid van je plannen. Het is verstandig om zeker als startende ondernemer de eerste drie jaar opnieuw een ondernemingsplan te maken. Je kunt op die manier nagaan of je bedrijf zich volgens de uiteengezette lijnen ontwikkelt. Het ondernemingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

Persoonlijke gegevens

In het onderdeel ‘persoonlijke gegevens’ komen de volgende punten aan de orde:

 • personalia van de ondernemer(s);
 • inkomenssituatie, ook eventuele financiële verplichtingen;
 • persoonlijke verzekeringen;
 • genoten opleiding(en);
 • opgedane ervaring;
 • doelstelling: motieven om zelfstandig ondernemer te worden;
 • opsomming van sterke en zwakke punten.

 

Omschrijving van het plan

 • globale omschrijving van het plan: branche, bedrijfstype en bedrijfsformule;
 • naam en vestigingsplaats;
 • lijst van instanties die je om informatie heeft gevraagd;
 • rechtsvorm van het bedrijf: eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap of anders;
 • vestigingseisen;
 • andere vergunningen;
 • omvang van het bedrijf wat personeel betreft;
 • administratie: wie voert de administratie en wie maakt de jaarrekening?;
 • automatisering: ga je gebruik maken van een computer?;
 • verzekeringen: ben je tegen brand en bedrijfsschade en dergelijke verzekerd?;
 • leverings- en betalingsvoorwaarden;
 • startdatum.

Marketing aanpak

Het commerciële plan geeft informatie over de volgende punten:

 • de commerciele formule: een korte beschrijving van doelgroepen, producten, prijsniveau en dergelijke;
 • de markt: gegevens over omvang, afnemers, reeds uitgebrachte offertes, et cetera;
 • het vestigingspunt;
 • het product;
 • de kost- en verkoopsprijs;
 • de marketing voor je producten;
 • de concurrentiepositie: wie zijn je concurrenten, wat is hun aanbod, hoe gaan ze te werk, wat zijn hun sterke en zwakke punten, enzovoorts?;
 • het personeel;
 • de inkoop: heb je al contact gehad met je toeleveranciers?;
 • het productieproces: ontwikkel je nieuwe producten of technieken?

De marketing aanpak voor een onderneming kan per branche verschillen. De KvK heeft aparte modellen voor industrie en ambacht, groothandel, detailhandel, horeca en dienstverlening.

Financieel plan Het financiële plan bestaat uit de volgende modellen:

Investeringen en financiering
Je vermeldt hier welke investeringen je bij de start van je bedrijf in het eerste jaar moet maken. Denk aan huisvesting, verbouwingen, inventaris, vervoermiddelen, voorraden et cetera. Daarnaast geef je aan hoe je deze investeringen denkt te financieren: eigen middelen, bankkrediet, leverancierskrediet of andere kredietvormen.

Exploitatie en aflossingscapaciteit
Je dient bij benadering aan te geven hoe je in de toekomst aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Je dient hiervoor een duidelijk inzicht te hebben in de te verwachten omzet, brutowinst, bedrijfskosten en nettowinst. Een deel van je nettowinst gebruikt je voor de kosten van levensonderhoud. Het overblijvende deel versterkt het financieel draagvlak van de onderneming.

Specificatie privé
Je dient inzicht te geven in de hoogte van de totale privé-uitgaven. Deze moeten lager zijn dan de nettowinst.

Liquiditeitsprognose
De liquiditeitsprognose vermeldt alle in- en uitgaande geldstromen. In de aanloopperiode dien je rekening te houden met verliezen. Waar is de concurrentie mee bezig? Wat zijn mijn kansen en risico’s? Op basis van de antwoorden op die vragen moet je je afvragen: heb ik meer personeel nodig en/of meer krediet? In het laatste geval moeten er een exploitatie-begroting en een liquiditeitsprognose (je vermogen om kortlopende schulden te voldoen) worden opgesteld.

 

Hoe beoordeelt de bank je ondernemingsplan?

Bij de beoordeling van een ondernemingsplan hanteert de bank niet echt standaardcriteria. Vaak is de beoordeling afhankelijk van de branche(s) waarin je een onderneming wilt beginnen of voortzetten. De bank kijkt wie het ondernemingsplan heeft opgesteld of door wie je erbij geholpen bent. Ook zal er worden gekeken naar de feiten en veronderstellingen die je in je ondernemingsplan hebt staan. Zonder toetsing aan cijfermateriaal zal je plan een minder solide indruk maken. Verder moet je er zorg voor dragen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod komen: financieel, administratief, organisatorisch en dergelijke. Wat het financiële aspect betreft, zal met name de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen kritisch beoordeeld worden. Hoe groot is je eigen financiële inbreng?

 

Tevens zal een ondernemingsplan waarin om een financiering voor personeelsuitbreiding wordt gevraagd anders worden beoordeeld, dan een ondernemingsplan waarin om een krediet voor de aankoop van machines of apparatuur wordt gevraagd. Met andere woorden: of het arbeids-intensief of kapitaalintensief is.

De inzichten die je in je plan tentoonspreidt zullen overeen moeten komen met de ervaringen die de bank heeft opgedaan met ondernemingen in je branche. Zo kun je ervan op aan dat wanneer je een tweedehands autohandel wilt beginnen er veel kritischer naar je plan zal worden gekeken, dan wanneer je een onderneming in de zakelijke dienstverlening wilt starten.  

 

Adressen

Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (VVK)
Watermolenlaan 1
Postbus 265
3440 AG Woerden
Tel. 0348 42 6911
Fax 0348 42 4368

 

MKB-Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Tel. 070 349 09 09
Fax 070 349 09 08
 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…