De kleine-ondernemersregeling (KOR) biedt een aantal voordelen: u betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw, en kunt ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen. De regeling is in 2013 op een aantal punten aangepast.

De kleine-ondernemersregeling (KOR)

De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

Om de regeling toe te passen, moet u allereerst voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. U hebt een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  2. Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883,- btw per jaar;
  3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Meer hierover leest u hier »

Aanpassingen

De kleine-ondernemersregeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste ziet u hieronder.

1. Teruggaaf van btw

De in een kalenderjaar verschuldigde btw – ná aftrek van voorbelasting – bepaalt hoeveel btw u minder hoeft te betalen.

Na afloop van een kalenderjaar nageheven of teruggegeven btw, rekent u toe aan het jaar waarop die betrekking heeft. In de volgende gevallen mag dat ook in het jaar van teruggaaf of bijbetaling:

  • Teruggaaf van btw vanwege oninbare vorderingen;
  • Teruggaaf of bijbetaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.

U mag niet afwijken van een eenmaal gemaakte keuze.

2. Bepalen bedrag voorbelasting

Het bedrag dat u aan voorbelasting aftrekt, mag u voortaan ook aan de hand van uw betalingen bepalen.

Let wel: u maakt deze keuze voor 5 jaar. Pas daarna mag u het bedrag weer bepalen aan de hand van de aan u uitgereikte facturen.

3. Sterk wisselende omzet

De inspecteur kan de voorlopige vermindering aan het omzetverloop aanpassen, als de aard van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld seizoenbedrijven.

Voorheen kreeg u geen teruggaaf als de voorlopige vermindering hoger was dan de in een tijdvak verschuldigde btw. Bij een sterk schommelende omzet kon daardoor de voorlopige vermindering flink lager zijn dan het bedrag waarop u, over het hele jaar gezien, recht had.

4. Boekjaar mag afwijken

U mag, anders dan in de oude situatie, de kleine-ondernemersregeling voortaan ook toepassen als uw boekjaar afwijkt van het kalenderjaar.

5. Eerder ontheffing administratieve verplichtingen btw

Binnen de kleine-ondernemersregeling kunt u ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen voor de btw. Die ontheffing ging echter pas in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, waardoor u nog een tijdlang aan die verplichtingen vastzat.

U kunt voortaan ontheffing krijgen met terugwerkende kracht tot de dag waarop u het verzoek hebt ingediend. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

  1. U maakt aannemelijk dat u geen btw hoeft af te dragen;
  2. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, geen btw op uw facturen vermeld;
  3. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, nog geen aanspraak gemaakt op teruggaaf van btw, en gaat dat ook niet doen.

6. Levering bedrijfsmiddel

Heeft u een ontheffing van uw administratieve verplichtingen en levert u goederen die u als bedrijfsmiddel hebt gebruikt? Dan hoeft u geen btw af te dragen. Bovendien blijft de ontheffing in stand, ook als de btw na toepassing van de regeling boven € 1.345,- uitkomt. U mag echter ook geen btw rekenen.

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Ondernemers en automobilisten zijn met verbazing vervuld na de presentatie van de 2022 belastingen. Om niet te zeggen: verbijstering. Juist nu de…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…