Categorieën

De kleine-ondernemersregeling (KOR) biedt een aantal voordelen: u betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw, en kunt ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen. De regeling is in 2013 op een aantal punten aangepast.

De kleine-ondernemersregeling (KOR)

De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

Om de regeling toe te passen, moet u allereerst voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. U hebt een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  2. Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883,- btw per jaar;
  3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Meer hierover leest u hier »

Aanpassingen

De kleine-ondernemersregeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste ziet u hieronder.

1. Teruggaaf van btw

De in een kalenderjaar verschuldigde btw – ná aftrek van voorbelasting – bepaalt hoeveel btw u minder hoeft te betalen.

Na afloop van een kalenderjaar nageheven of teruggegeven btw, rekent u toe aan het jaar waarop die betrekking heeft. In de volgende gevallen mag dat ook in het jaar van teruggaaf of bijbetaling:

  • Teruggaaf van btw vanwege oninbare vorderingen;
  • Teruggaaf of bijbetaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.

U mag niet afwijken van een eenmaal gemaakte keuze.

2. Bepalen bedrag voorbelasting

Het bedrag dat u aan voorbelasting aftrekt, mag u voortaan ook aan de hand van uw betalingen bepalen.

Let wel: u maakt deze keuze voor 5 jaar. Pas daarna mag u het bedrag weer bepalen aan de hand van de aan u uitgereikte facturen.

3. Sterk wisselende omzet

De inspecteur kan de voorlopige vermindering aan het omzetverloop aanpassen, als de aard van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld seizoenbedrijven.

Voorheen kreeg u geen teruggaaf als de voorlopige vermindering hoger was dan de in een tijdvak verschuldigde btw. Bij een sterk schommelende omzet kon daardoor de voorlopige vermindering flink lager zijn dan het bedrag waarop u, over het hele jaar gezien, recht had.

4. Boekjaar mag afwijken

U mag, anders dan in de oude situatie, de kleine-ondernemersregeling voortaan ook toepassen als uw boekjaar afwijkt van het kalenderjaar.

5. Eerder ontheffing administratieve verplichtingen btw

Binnen de kleine-ondernemersregeling kunt u ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen voor de btw. Die ontheffing ging echter pas in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, waardoor u nog een tijdlang aan die verplichtingen vastzat.

U kunt voortaan ontheffing krijgen met terugwerkende kracht tot de dag waarop u het verzoek hebt ingediend. Daarvoor gelden deze voorwaarden:

  1. U maakt aannemelijk dat u geen btw hoeft af te dragen;
  2. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, geen btw op uw facturen vermeld;
  3. U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, nog geen aanspraak gemaakt op teruggaaf van btw, en gaat dat ook niet doen.

6. Levering bedrijfsmiddel

Heeft u een ontheffing van uw administratieve verplichtingen en levert u goederen die u als bedrijfsmiddel hebt gebruikt? Dan hoeft u geen btw af te dragen. Bovendien blijft de ontheffing in stand, ook als de btw na toepassing van de regeling boven € 1.345,- uitkomt. U mag echter ook geen btw rekenen.

Lees ook…
Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens te verdiepen in de regelgeving, zodat je weet wat…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…