Uitstel van betaling is in sommige gevallen mogelijk als uw onderneming een belastingaanslag niet kan betalen? Hoe vraagt u dit aan en waar moet u aan voldoen? U leest het hier.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Tijdelijke versoepeling

Is uw bedrijf in de problemen gekomen door de financiële crisis? Dan kan mogelijk op die basis uitstel van betaling worden verleend. Zie ook: Fiscus versoepelt invorderingsbeleid »

Er moet wel het nodige ‘bewijsmateriaal’ op tafel komen, zoals een verklaring van ‘een derde deskundige’. Daaruit moet het volgende blijken:

  • Het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
  • Deze zijn het directe gevolg zijn van de economische crisis;
  • Ze zijn van tijdelijke aard;
  • De betalingsproblemen zullen vóór een bepaald tijdstip worden opgelost.

Verder geldt het gewone beleid. Dat betekent dat uitstel van betaling kan worden verleend voor een periode van hoogstens twaalf maanden, onder voorwaarde dat de lopende verplichtingen worden nagekomen en zekerheid wordt gesteld voor de volle omvang van de belastingschuld waarvoor het uitstel geldt.

De aanvraag

Om uitstel van betaling aan te vragen heeft u het formulier “Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemers” nodig. Dit kunt u telefonisch bij de Belastingdienst aanvragen of
van de site downloaden.

Op dit formulier vult u gegevens in over uw onderneming, onder meer over de balans en winst-en-verliesrekening, financiering en krediet. U kunt er ook uw voorstel voor een betalingsregeling in opnemen.

Verzoek niet snel ingewilligd

U kunt voor elke soort belasting uitstel aanvragen, met uitzondering van de motorrijtuigenbelasting. Dat lijkt ruimhartig, maar in de praktijk voert de fiscus een streng beleid. Zeker als de belastingschuld het gevolg is van ondernemerschap, omdat uitstel dan ‘verstorend’ kan werken ten opzichte van concurrenten die wel op tijd betalen.

Uitstel alleen als u kúnt betalen

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar u krijgt alleen uitstel als u zekerheid kunt geven dat de schuld uiteindelijk wordt betaald. Bovendien moet de belastingdienst deze zekerheid eenvoudig kunnen ‘uitwinnen’, ofwel verzilveren, zoals een hypotheek of een bankgarantie.

Is uw bedrijf levensvatbaar?

Het gaat er vooral om dat uw betalingsproblemen tijdelijk zijn en niet structureel. Daarom wordt ook gekeken of er nog andere leningen of schulden openstaan, of uw bedrijf op korte termijn aan de verplichtingen kan voldoen en of het op lange termijn levensvatbaar is. Als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven en uw bedrijf naar verwachting winst zal maken, dan wordt over het algemeen uitstel van betaling verleend.

U ontvangt binnen acht weken na het verzoek om uitstel een brief. Daarin staat of het wordt ingewilligd en wanneer en in hoeveel termijnen u moet betalen. Mogelijk worden nog extra voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld dat u een deel van het eigen vermogen omzet in geld om de schuld te voldoen.

Verder geldt dat u altijd éérst de Belastingdienst moet betalen voordat andere schuldeisers aan bod komen.

Maximaal 1 jaar uitstel

De belastingdienst wil dat u de aanslag zo snel mogelijk betaalt en wel binnen 12 maanden. Dus mocht er uitstel worden verleend, dan is dat voor maximaal 1 jaar. Voor een langere periode uitstel aanvragen heeft dus geen zin.

Voorstel betalingsregeling

U kunt ook een betalingsregeling voorstellen. Bijvoorbeeld als u in een aantal termijnen wilt betalen of denkt over een aantal maanden in één keer het gehele bedrag te kunnen voldoen.

Voorbeeld betalingsregeling
U heeft een belastingaanslag van € 5.000,- ontvangen. Daarvan kunt u € 3.000,- direct betalen. Voor de resterende € 2.000,- wilt u uitstel van betaling. U weet dat u binnen een half jaar kan betalen en wilt het bedrag in zes termijnen voldoen.

U kunt dan het volgende betalingsvoorstel doen:

De eerste maand betaalt u € 500,- en in de volgende vijf maanden € 300,-.

Let wel: De bedragen zullen in werkelijkheid hoger zijn, aangezien u rente moet betalen over de belastingaanslag.

Dien verzoek in vóór einde betalingstermijn

Het is belangrijk om het verzoek op tijd in te dienen, in ieder geval voordat de betalingstermijn van de belastingaanslag afloopt. U loopt anders het risico op een aanmaning, waarvan u ook de kosten moet betalen.

Rente betalen

Als de betalingstermijn eenmaal is verstreken, moet u altijd rente betalen, de zogeheten heffingsrente. Ook als uitstel van betaling wordt verleend. Hoe langer de periode van het uitstel, hoe meer u aan rente betaalt. Het percentage kan verschillen per betalingstermijn, aangezien de heffingsrente elk kwartaal wordt aangepast.

Failliet? Dan geen uitstel

Als uw onderneming failliet is, krijgt u geen uitstel van betaling. Wel kan een bewindvoerder uitstel worden verleend als een belastingschuld vóór een surseance van betaling is ontstaan.

Onderneming valt onder vennootschapsbelasting

Als u bestuurder bent van een onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt, zoals een BV of NV, dan moet u binnen twee weken na het verstrijken van de betalingstermijn melden dat u de belasting niet kunt betalen. Gebruik hiervoor het formulier “Mededeling inzake betalingsonmacht”, dat u moet aanvragen bij het kantoor waar uw onderneming onder valt. Alleen uitstel van betaling aanvragen is in dit geval niet voldoende.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

In het bezit van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, BV i.o. of maatschap? Dan moet elke eigenaar, vennoot of maat ook om uitstel van betaling voor particulieren vragen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
Mkb winstvrijstelling 2023 en 2024. Wat betekent de daling voor jouw portemonnee? In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent….
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…