De bescherming van uw persoonsgegevens is van essentieel belang voor De Zaak. Persoonsgegevens van cliënten worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst
afneemt van De Zaak of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming
Bezoekadres


E-mail
Telefoonnummer
KvK-nummer

De Zaak
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
Nederland
[email protected]
+31 (0) 85 079 7050
55193129

De Zaak is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van
klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. De Zaak is verantwoordelijke
in de zin van de AVG. De Zaak is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens De
Zaak, waaronder www.dezaak.nl.

De Zaak verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de
uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website,
persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door De Zaak opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door De Zaak. Zonder
deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor De Zaak om de overeenkomst uit te voeren.
De Zaak gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er
alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk
in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt De Zaak altijd de passende maatregelen om de
betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen
zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet
mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Door De Zaak worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcardgegevens,
paspoortnummer, geboortedatum en ordernummer;
2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode,
woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bank- en/of creditcardgegevens;
3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte van De Zaak of van één van haar
partners:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, emailadres,
bank- en of creditcardgegevens, paspoortnummer, geboortedatum en ordernummer;
4) voor de aanvraag van een vrijblijvende telefonisch informatiegesprek van De Zaak
of van één van haar partners:
uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht,
telefoonnummer, e-mailadres, bank- en of creditcardgegevens, paspoortnummer,
geboortedatum en ordernummer;
5) voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw naam en emailadres;
6) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u gegevens opgeeft om een prijsvergelijking of offerte aan te vragen, kan De Zaak of
één van haar partners u telefonisch benaderen om het aanbod toe te lichten of om toelichting te
verkrijgen van u teneinde een maatwerk offerte te maken.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen
tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om
vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels
een ondubbelzinnige verklaring gericht aan [email protected]

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 24 maanden na het beëindigen
van de overeenkomst, tenzij persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor
wettelijke doeleinden;
2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 24 maanden na voldoen
van de factuur. Voor de belastingdienst worden de facturen na die termijn slechts
geanonimiseerd bewaard;
3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na aanvraag van
de offerte;
4) in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging;
5) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: tot de klacht naar
tevredenheid is afgehandeld.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt De Zaak gebruik van een aantal externe
partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens
opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor De
Zaak, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe
overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen maakt De Zaak gebruik van een payment provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de
payment provider. De externe payment provider is Multi Safe Pay.

Voor het verwerken van betalingen maak De Zaak gebruik van een boekhouder.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de
boekhouder. De externe boekhouder is Stronghold Advies.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt De Zaak van een e-mail service provider.
Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan
de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is Mailchimp.

Het staat De Zaak vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van
personen die het vertrouwen van De Zaak ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt
onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van De
Zaak. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van De Zaak. In ieder
geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet
voldoen aan enige betaalverplichting van De Zaak;

Het staat De Zaak daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit
Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met
betrekking tot wanbetalers.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter