Bij een bedrijfsoverdracht is het de kunst om de potentie van het bedrijf zo goed mogelijk in beeld te brengen en te verankeren in de organisatie. Als u niet alleen klanten, gebouwen en machines verkoopt, maar óók een goed geoliede organisatie, kunt u uw bedrijf tegen de gunstigste prijs verkopen. Ondernemers die de vragen in deze onderstaande checklist doorlopen, krijgen snel inzicht in de mate waarin hun bedrijf optimaal verkoopklaar is.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Markt en klanten 

Maakt een marketing/verkoopplan onderdeel uit van uw businessplan? In dit plan kunnen de Product Marketing Combinaties (PMC) worden benoemd. Geef vervolgens per PMC aan met welke instrumenten de producten worden gepromoot. Andere aspecten in dit plan: het verzorgingsgebied van de organisatie (provincie, Nederland, Europa, delen van de wereld) en de doelgroep.
Daarnaast kunt u nu al bepalen of uw klantenbestand inzichtelijk en up-to-date is? Gegevens moeten bij voorkeur toegankelijk zijn via een klantenbeheersysteem (CMR).
Bepaal wat op dit moment de levensverwachting voor uw huidige producten en/of diensten is. Als de producten/diensten aan het einde van hun levenscyclus zijn, heeft dit een negatief effect op de verkoopprijs van uw onderneming.

Leiderschap

Wie bepaalt de koers van de onderneming? Ook de managementlaag die onder de directeur/eigenaar functioneert, moet betrokken zijn bij de vorming van een strategie en het beleid voor de komende drie tot vijf jaar. De koersbepaling is dan verankerd in de organisatie en dit is als het ware een verzekering voor een koper dat het bedrijf ook zal doordraaien na verkoop. Is er een middenkader dat de organisatie kan aansturen? Met jaarplannen kan de uitvoering van de strategie eveneens bij het middenmanagement neergelegd worden.

Strategie en beleid

Wie heeft kennis van de koers van de onderneming? Visie en ambitieniveau behoren bij voorkeur niet exclusief tot het kennisdomein van de directeur/eigenaar. De koers dient verwoord in een heldere en meetbare strategie, die is vastgelegd in een businessplan. Die strategie zou ook moeten blijken uit de jaarplannen? Ofwel: er moet een strijdplan zijn voor de uitvoering van geformuleerde ambities.

Financiën 

Uw huidige administratie moet een helder inzicht geven in de verschillende kosten en baten per organisatieonderdeel/business unit. Ook moet u antwoord kunnen geven op de volgende vragen. Is er een meerjarenperspectief (lees: een begroting voor de komende vijf jaar)? Zo’n meerjarenperspectief is de financiële vertaling van de plannen zoals geformuleerd in het businessplan en is dan ook het fundament onder dit plan. Denk daarnaast ook aan een investeringsraming, met uw businessplan als uitgangspunt. Daarin moet rekening worden gehouden met de noodzakelijke investeringen ten aanzien van gebouwen, machines, maar ook met investeringen ten aanzien van ICT en licenties. Hoe zit een liquiditeitenprognose voor de komende vijf jaar? Deze moet een overzicht geven van de benodigde liquide middelen om de onderneming te laten functioneren.
Zijn de verschillende kostprijzen van de producten en/of diensten inzichtelijk? Uw onderneming kan hiervoor gebruikmaken van bijvoorbeeld de methodiek van de integrale kostprijs en/of Activity Based Costing.

Processen

Zijn alle processen in de organisatie beschreven? Dit geldt zowel voor de kernprocessen (primaire processen als verkoop, productie, aflevering) maar ook voor de ondersteunende processen. Zoals bijvoorbeeld administratieve handelingen en personeelszaken. Zijn de processen (iso-)gecertificeerd? Dit als waarborging en of fundament onder de organisatie. Zijn er heldere afspraken gemaakt met de leveranciers van goederen en/of diensten? Afspraken dient u vast te leggen door middel van overeenkomsten waarin niet alleen de prijs wordt opgenomen, maar ook andere kwantitatieve (bestelhoeveelheden, kortingspercentages) en kwalitatieve eisen (kwaliteit, vorm, producteigenschappen).

Personeel en Organisatie

Zijn al uw arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastgelegd? En zijn de beloningsschalen conform de geldende CAO/Arbeidsvoorwaardenregeling toegepast? Zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers formeel vastgelegd in functiebeschrijvingen? Worden er jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden en worden deze eveneens schriftelijk vastgelegd?
Is personeelsinformatie beschikbaar voor directie en MT? Het is van belang dat de benodigde personele capaciteit, het ziekteverzuim, de verlofregistratie en urenregistratie worden vastgelegd/geregistreerd.
Zijn de personeelsdossiers op orde en voldoen ze aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen?
Voldoet uw onderneming aan de arboregels? Is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd en is er (bij meer dan 25 werknemers) een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld?

Besturing, Informatie en Communicatie

Is de ICT-omgeving betrouwbaar, veilig en up-to-date? Worden er regelmatig backups gemaakt van de bedrijfsbestanden? Is de kennis binnen uw organisatie gewaarborgd? Op een intranetsite of een gemeenschappelijke locatie op de server kan relevante kennis/informatie of bestanden categorisch worden opgeslagen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een turboliquidatie is tot nu toe een snelle manier om een bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. Wat zijn de voor- en nadelen van…
Aan alles komt een einde. Ook aan je eenmanszaak als je geen opvolger hebt. Misschien heb je een mooie lijfrente opgebouwd en is het tijd om te…
Het gaat al een tijd niet goed met je bedrijf. Eigenlijk wil je er niet aan, maar elke dag dat je blijft ondernemen kost je geld. Openstaande facturen…