Categorieën

Als er tijdens het werk iets gebeurt waardoor een derde schade lijdt, bent u daarvoor als ondernemer wettelijk aansprakelijk. Oók als het een fout van een van uw medewerkers betreft. U kunt de schade afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat wordt gedekt?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor aan derden toegebrachte schade door uw werknemers, productiemiddelen, producten en verleende diensten. Maar ook (bedrijfs)gebouwen óf milieuvervuiling die door een plotselinge gebeurtenis ontstaat, zoals een ontsnapte gaswolk, vallen hieronder.

Het gaat hierbij om aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel maar ook materiële schade en gevolgschade, zoals inkomstenverlies. Als u bijvoorbeeld een computermonitor van een opdrachtgever omstoot waardoor deze kapot valt, dan wordt de schade vergoed.

Als de schade geen personen of zaken treft, wordt gesproken over zuivere vermogensschade. Dit kan het geval zijn bij een verkeerd advies van een advocaat of notaris. Om dit risico af te dekken dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans ook schades die werknemers zelf oplopen tijdens het werk, bijvoorbeeld door een ongeluk of een fout van een collega. Maar ook claims voor beroepsziekten, zoals RSI, worden gedekt. Maar denk er hierbij wel aan dat u wettelijk gezien moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Premie en verzekerd bedrag

Dekking en premiestelling van een polis zijn afhankelijk van uw bedrijf en de ontplooide activiteiten. Een hoog verwacht risico zorgt voor een hogere premie, en vaak lagere dekking. Let er daarom bij het afsluiten goed op voor welke schade u wel of niet kunt aankloppen bij de verzekeraar. Zorg er ook voor dat het verzekerde bedrag hoog genoeg is.

Niet gedekt

Een aantal zaken is bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgesloten van dekking. Voorbeelden daarvan zijn: opzet; milieuschade die geleidelijk is ontstaan, zoals bodemverontreiniging; schade door/met motorrijtuigen- of luchtvaartuigen; schade aan geleverde zaken; overtreding van voorschriften.

In de polisvoorwaarden kunt u ook ‘zaken onder opzicht’ tegenkomen als uitsluiting. Dit betreft goederen die u bijvoorbeeld voor vervoer, bewaring of verwerking onder u heeft. Deze worden over het algemeen niet gedekt, al zijn er wel verzekeraars die een beperkte dekking bieden.

Lees ook…
Jarenlang kon je als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar en jouw personeel korting bieden op hun collectieve basiszorgverzekering. Deze…
Jezelf zakelijk verzekeren kost geld, maar kan een hoop financiële ellende voorkomen. Dat geldt voor zowel zzp’ers als ondernemers met werknemers in…
Wist je dat arbeidsongeschiktheid een van de grootste risico’s is voor je bedrijf? Dit terwijl je als ondernemer juist koste wat het kost uitval wil…