Categorieën

In samenwerking met
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er doorheen. Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En waarom is het zo belangrijk dat je als werkgever niet afwacht, maar tijdig in actie komt? We leggen het hier uit.

Inhoudsopgave

Ontdek hoe je met jaarruimte je pensioen kunt aanvullen en belastingvoordeel kunt behalen. Zo kun jij later zonder zorgen genieten van je pensioen.

Wat behelst het nieuwe pensioenstelsel?

De Wtp is een herziening van ons huidige pensioenstelsel en komt voort uit een uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019. De Wtp is met name geschreven voor de pensioenfondsen, maar deze wet raakt ook de pensioenregelingen die ‘vrijwillig’ zijn verzekerd door een werkgever bij een Premie Pensioen Instelling of pensioenverzekeraar.

Wanneer gaat de Wtp van kracht?

De Wtp is in werking getreden op 1 juli 2023 met een overgangsperiode tot 1 januari 2028.

Heeft de werkgever een ‘vrijwillige’ pensioenregeling afgesloten dan is het advies om snel aan de slag te gaan met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Begin op tijd met de inventarisatie om de verplichte wijzigingen zorgvuldig te overwegen en om op het juiste moment de pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Wat zijn de wijzigingen als het gaat om de Wtp?

 • Pensioentoezegging op basis van salaris diensttijdregeling (DB) is niet langer toegestaan. Iedere pensioentoezegging zal gebaseerd zijn op een ‘premie-overeenkomst’ (DC).
 • Vanaf 1 januari 2028 mag  leeftijdsafhankelijke premie niet meer voor nieuwe werknemers.
 • Partnerpensioen altijd op risicobasis (het partnerpensioen komt te vervallen op het moment dat de werknemer uit dienst gaat).
 • Hoogte partnerpensioen is een percentage van het salaris.

Wat betekent DB en DC

Bij Defined Benefit (DB) wordt een pensioen toegezegd. Dit pensioen wordt (zoveel mogelijk) zeker gesteld. Bij Defined Contribution (DC) wordt de pensioenpremie toegezegd. Vooraf is niet zeker wat het uiteindelijke pensioen gaat worden.

Bij DB kan de premie variëren per contractperiode. De DB-regeling wordt ook wel de ‘uitkeringsovereenkomst’ genoemd, omdat het te ontvangen pensioen van tevoren ongeveer vast ligt.

Bij DC staat de premie vast, en de latere uitkering niet. Deze overeenkomst wordt daarom ook de ‘premieovereenkomst’ of ‘beschikbare premieregeling’ genoemd

Heeft bij DB de werknemer géén invloed op de beleggingen, bij DC heeft de werknemer dat wèl.

De *middelloon- en eindloonregeling zijn voorbeelden van DB. De beschikbare premieregling is een voorbeeld van DC. De werkgever heeft bij DC meer zekerheid over de kosten. Deze vorm neemt de laatste jaren snel toe in populariteit. 

*middelloonregeling = je bouwt pensioen op over je gemiddelde loon gedurende je dienstjaren. Het pensioen is afhankelijk van je pensioengrondslag, het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage per dienstjaar.

*eindloonregeling = je volledige pensioen is gebaseerd op je laatstverdiende loon, het eindloon. Het pensioen is afhankelijk van je laatste pensioengrondslag, het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage per dienstjaar.

Wat zijn de gevolgen van de overgang naar DC voor je werknemers?

Een pensioenregeling is een secundaire arbeidsvoorwaarde. De werkgever kan de pensioenregeling niet eenzijdig wijzigen. En zal met de or of met de individuele werknemers in gesprek gaan, omdat er instemmingsverplichting is. Dus zorg ervoor dat je je werknemers vanaf het begin in de transitie meeneemt. Een DC-regeling is een premieregeling waarvan de pensioenuitkering niet vaststaat. Maar een DC-regeling biedt de werknemer meer flexibiliteit. De werknemer krijgt meer keuzemogelijkheden, bij het beleggen en dus bij de pensioenuitkering. Zo wordt het pensioen maatwerk en kan de werknemer het naar zijn of haar eigen wensen aanpassen.

Wat betekent DC voor jou als werkgever?

Sommige werkgevers hebben de overstap naar DC al gemaakt. Maar een aantal nog niet. Is de pensioenregeling van jouw bedrijf nog gebaseerd op de vastgestelde uitkering? Dan moet je uiterlijk in 2027 overstappen naar een beschikbare premieregeling. En dat houdt in dat je als werkgever snel met je adviseur aan de slag moet. Waar moet je als werkgever onder andere over nadenken?

 1. Wat gaan de beschikbare premiepercentages worden voor de werknemers?
 2. Moeten werknemers wel of niet gecompenseerd gaan worden als ze er in de nieuwe regeling op achteruit gaan?
 3. Wat gaat het percentage worden voor het partnerpensioen?
 4. Ga in gesprek met de or, omdat het een wijziging van de arbeidsvoorwaarde betreft met instemmingsverplichting.

Uitstel voorbereidingen is niet verstandig

Stel de voorbereidingen niet uit. Je moet advies inwinnen, met de or overleggen, en je werknemers meenemen in het traject. Dat doe je niet binnen een paar maanden! Onderschat deze werkzaamheden die vooraf gaan aan de nieuwe pensioenregeling niet.

Wat moet je als werkgever doen bij de overgang naar DC?

Begin op tijd! Neem een onafhankelijk adviseur in de arm en overleg met de or welke nieuwe pensioenregeling passend is voor jouw bedrijf. De wet schrijft ook voor dat je als werkgever over pensioenzaken communiceert met je personeel, dus niet alleen met de or. Deze communicatie is belangrijk bij keuzemomenten als bij indiensttreding, zoals wel of geen aanvullende verzekering of welke keuzes je als werknemer kan maken in de pensioenregeling. Een pensioenregeling is maatwerk en iedere deelnemer heeft weer andere behoeftes.

Hoe informeer je als werkgever je werknemers?

Neem je medewerkers mee in het proces. Communiceer regelmatig over het belang van pensioen en wat het hen kan brengen. Kom bijvoorbeeld met een informatiebulletin of speciale voorlichtingsbijeenkomsten, zodat je je werknemers in het traject betrekt. Je kunt natuurlijk ook je adviseur een presentatie of webinar laten geven. En werknemers met persoonlijke vragen kun je doorverwijzen naar de or of naar HR.

Hoe ga je als werkgever om met werknemers die moeite hebben met deze nieuwe regeling?

Natuurlijk kan het gebeuren dat sommige werknemers niets willen weten van de beschikbare premieregeling. Er zijn werknemers die niet na willen denken over later. Werknemers die zelf geen keuzes willen maken voor hun pensioen, kunnen de standaardregeling volgen waar je als bedrijf voor hebt gekozen. De DC-regeling wordt uiterlijk 1 januari 2028 verplicht. Dus níet kiezen voor de beschikbare premieregeling is geen optie.

Kunnen werknemers nu zelf invloed hebben op de opbouw van hun pensioen?

Bij een DB-regeling had de werknemer zelf geen invloed tot pensioendatum. Bij een DC-regeling wel. In de jaren dat de werknemer pensioen opbouwt, kan hij of zij keuzes maken. Of het nu gaat om de manier van beleggen, bijvoorbeeld voorzichtiger of ambitieuzer, het vooraf inkopen van garantie, extra inleggen of de keuze voor een vaste of variabele uitkering: de werknemer kan nu zelf invloed uitoefenen.

In de toekomst kan de werknemer het pensioen beter laten aansluiten bij de persoonlijke situatie en wensen. Iedereen heeft weer andere wensen ten aanzien van later. Sommigen staan aan het begin van hun carrière, anderen denken na over het kopen van een huis, het stichten van een gezin en weer andere zijn aangekomen aan het einde van hun werkende leven. Pensioenadvies is de taak van de adviseur. Zorg dat er onafhankelijk advies voor je medewerkers beschikbaar is.

Wat zijn de voordelen van DC voor de werkgever?

Voor de werkgever heeft DC een belangrijk voordeel. En dat zijn de voorspelbare kosten van de pensioenen door de vaste premies.

Meer informatie over de overstap van DB naar DC?

Je eigen pensioenadviseur vertelt je graag meer over de verplichte overstap naar een DC-regeling. En natuurlijk: over de verschillende mogelijkheden. Heb je nog geen eigen adviseur? Vind dan via onze website een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Nieuw pensioenstelsel door Wet toekomst pensioenen: wat verandert er voor jou als werknemer?

Bij een DC-regeling heb je zelf invloed hoe jij je pensioen opbouwt. In de manier van beleggen: bijvoorbeeld voorzichtiger of ambitieuzer. Het vooraf inkopen van garantie, extra inleggen of de keuze voor een vaste of variabele uitkering.

De belangrijkste veranderingen aan de AOW

De AOW-leeftijd stijgt minder hard. Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe pensioenwet?

Van een pensioenstelsel waar we uitgingen van een toegezegd pensioen Defined Benefit (DB) gaan we naar Defined Contribution (DC) waarbij de werkgever pensioenpremie toezegt, maar vooraf niet zeker is wat het uiteindelijke pensioen gaat worden.

Je hebt als werknemer meer invloed op de opbouw van je pensioen

Stijgt de levensverwachting met een jaar?

Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu.

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel?

Pensioenen konden bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.

Jongeren betaalden te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betaalden te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij een of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze bijvoorbeeld op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog

Als de levensverwachting met een jaar stijgt, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog

Wat blijft hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo sparen veel mensen in Nederland samen voor hun pensioen. Dat krijgen ze als aanvulling op hun AOW. Dat blijft zo.
 • Iedereen ontvangt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • De belastingdienst stimuleert het opbouwen van pensioen, ook in het nieuwe stelsel.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven vaak pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers.

Waarom is een nieuwe pensioenwet nodig?

Meer aandacht voor belangrijke zaken: 

 • een meer persoonlijke manier van pensioensparen
 • een gelijk pensioen voor álle generaties
 • een eerdere verhoging of verlaging van je pensioen

Maar sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

 • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen

Vroegpensioen voor zware beroepen 3 jaar voor je AOW-leeftijd

Regeling in het kort:

De werknemer die fysieke arbeid in de afbouw verricht, kan 3 jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat moment krijgt hij een uitkering van het O&O-fonds tot zijn pensioen.

Wist jij dat je werknemers aanvullend pensioen kunnen opbouwen met jaarruimte? Ontdek nu hoe je met belastingvoordeel extra pensioen kan opbouwen.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden, partner van De Zaak

Er gebeurt veel op het gebied van pensioen. Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid en pensioenoplossingen worden individueler en persoonlijker. Daarnaast groeit voor werknemers de uitdaging om zo gezond en financieel fit mogelijk hun pensioen te bereiken en mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. In dit veranderende speelveld ontstaan er voor jou als werkgever ook nieuwe uitdagingen. Nationale-Nederlanden Pensioen helpt je met oplossingen die verdergaan dan alleen een goede pensioenregeling. We willen jou, samen met je adviseur, zo goed mogelijk helpen invulling te geven aan goed werkgeverschap. Wij wijzen daarom op diensten op het gebied van aanvullend pensioenbeleggen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit- & verzuimbeleid en langer doorwerken. Ga naar nn.nl/ondernemendoejesamen voor meer informatie.

Bekijk alle artikelen van Nationale-Nederlanden>

Lees ook…
Pensioen is een zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je medewerkers aantrekt én binnenhoudt. Hoe sluit je zo’n pensioenregeling…
Op dit moment heb je in Nederland vanaf 67 jaar recht op AOW, maar sommige werknemers willen of kunnen niet doorwerken tot deze leeftijd. De Regeling…
Wist je dat je met jaarruimte extra pensioen kunt inleggen? En dat dit je flink wat belastingvoordeel kan opleveren? Dat is goed nieuws voor al die…