Categorieën

De gevolgen van bedrijfsbrand gaan verder dan materiële schade. Je hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer dan brand alleen, maar soms zul je toch ook een bedrijfsschade- of reconstructieverzekering nodig hebben. Een brandverzekering is dus zeker essentieel te noemen.

Tip: Bespaar gemiddeld €150 – €350 per jaar op je autoverzekering, met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken direct jouw besparing en profiteer van onze aanbieding.

Inhoudsopgave

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

De moderne brandverzekering is een verzamelbegrip voor diverse zogenaamde bedrijfsschadeverzekeringen. Deze dekken de financiële gevolgen van ‘een vermindering of stagnatie van het productie- of bedrijfsproces’.

Dat is dus veel meer dan alleen directe brandschade. Ook blikseminslag-, storm-, water-, ontploffings- en inbraakschade vallen eronder. Plus indirecte schade door blusmiddelen of door diefstal tijdens brand. Een uitgebreide dekking biedt compensatie bij aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening.

Definitie van een brand

Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een daarvoor bedoelde omgeving zoals een open haard of vuurplaats. Een zakelijke brandverzekering is ontwikkeld om je onderneming tegen brandschade te verzekeren.

Eigenaar of huurder?

Bij het afsluiten van een brandverzekering is van belang of je jouw pand huurt of eigenaar bent. Ben je huurder? Dan zul je genoeg hebben aan een inboedelverzekering. De opstalverzekering komt doorgaans voor rekening van de eigenaar van het pand.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering verzekert de bedrijfsinventaris tegen de risico’s van brand, storm, inbraak en waterschade. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer een verzekering rampbestendig is.

Het is verstandig om alle verzekerde objecten vooraf te laten taxeren. Zo kun je discussies over de waarde achteraf overkomen. Voor goederen is het van belang dat de magazijnvoorraad op papier staat of in overeenstemming is met de balanspost.

Je kunt de inventaris en goederen meeverzekeren voor stormschade. Bedrijfsschade door overstroming als gevolg van storm is niet gedekt. Stormschade aan ruiten, jaloezieën, rolluiken en uithangborden kunnen tegen extra premie meeverzekerd worden.

Bedrijfsschade door inbraak wordt in het algemeen alleen gedekt als de dader zich ‘wederrechtelijk toegang tot de bedrijfsruimte heeft verschaft’. Kon de inbreker zo naar binnen wandelen? Dan keert de verzekering zelden uit.

De hoogte van de premie voor een inbraakverzekering is afhankelijk van de misdaadstatistieken op jouw bedrijfslocatie en van preventiemaatregelen zoals rolluiken, hekken, tralies en hang-en-sluitwerk.

Opstalverzekering

De brandverzekering voor het bedrijfspand (opstal) komt in de meeste gevallen voor rekening van de eigenaar. De bedrijfsschadeverzekering dekt tenminste het risico van brandschade, maar het is raadzaam om de dekking uit te breiden naar storm-, inbraak- en diverse vormen van waterschade.

Bijgebouwen, schuttingen, antennes en zonweringen zijn vaak meeverzekerd. Fundamenten lang niet altijd, omdat die bij brand vaak worden gespaard. Je kunt ze natuurlijk altijd laten meeverzekeren.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw. Is het verzekerd bedrag te laag? Dan vindt in geval van schade de vergoeding naar verhouding plaats. Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een taxatie worden vastgesteld.

Wat wordt gedekt door een brandverzekering zakelijk?

Hieronder vind je een opsomming van risico’s die de meeste bedrijfsschade verzekeringen – onder voorwaarden – dekken. Het is verstandig om na te gaan of ze bij jouw polis ook onder de dekking vallen en je zo nodig, bij te verzekeren.

 • Brand
 • Ontploffing
 • Schade door luchtvaartuigen of daarvan losgeraakte onderdelen
 • Storm en hagel
 • Waterschade, hieronder valt ook neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen
 • Het onvoorzien uitstromen van olie uit verwarmingsinstallaties dan wel uitgestoten rook en roet
 • Aanrijdings- en aanvaringsschade
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Het omvallen van kranen en heistellingen
 • Gevolgen van relletjes, vandalisme en staking van werk
 • Inbraakschade
 • Diefstal van tot bij het gebouw behorende voorwerpen
 • Directe bliksemschade

De brandverzekering dekt standaard de schade die ontstaat als de bliksem inslaat in woning of bedrijfspand. Er bestaat echter ook indirecte bliksemschade. Als de bliksem nabij jouw bedrijfspand inslaat, kan de vrijkomende stroom een stroompiek of inductie veroorzaken en elektrische apparatuur vernielen.

Controleer altijd of die inductieschade meeverzekerd is. Vaak bestaat er de mogelijkheid om dit met een uitgebreide dekking te zekeren. Zo voorkom je dat je onderverzekerd raakt. Afhankelijk van het type onderneming zijn er misschien meerdere verzekeringen nodig.

Extra uitgebreide dekking

Neem je een extra dekking bij jouw brandverzekering? Dan ben je vaak ook verzekerd tegen:

 • Kosten voor het wegruimen, afbreken en afvoeren van het ‘object’ dat je verzekerd had. Laat het verzekerde bedrag aansluiten op jouw activiteiten. Is er bij een ramp kans op milieuschade? Neem dit dan mee in de begroting.
 • Extra kosten die je op last van de overheid maakt, bijvoorbeeld door een nieuwe wet.
 • Schade die je derden aanricht.
 • Het afmakingscourtage. Met andere woorden: het bedrag dat de assurantiemakelaar in rekening brengt voor de schadeafwikkeling.

Uitsluitingen

Gebruikelijke uitsluitingen zijn molest, atoomkernreacties en vulkanische uitbarstingen.

Wat is de gemiddelde premie brandverzekering zakelijk?

De premie kan grofweg variëren van € 0,22 tot € 2,27 per € 454 verzekerd bedrag. Maar gezien de huidige verliezen op deze verzekering – mede door strengere eisen en veel grote branden – overwegen verzekeraars om de premies fors omhoog te gooien. Met wel 10 procent per jaar.

De hoogte van de premie is afhankelijk van vele factoren zoals de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsactiviteiten, de bouw van het pand en de getroffen preventiemaatregelen.

Aan de andere kant van het spectrum ligt de premie voor het verzekerd bedrag, bestaand uit de vaste kosten, vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode (gemiddeld tussen de 2 en 5 procent).

Er gelden nog extra toeslagen voor het meeverzekeren van vliegtuigschaderisico, toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgaslevering. Deze bijzondere risico’s kun je soms ook afdekken met een aparte verzekering met een andere premie.

Meld verandering gebruik bedrijfsruimte direct

In de verzekeringspolis staat vaak omschreven welke bestemming het bedrijfspand heeft en wordt de aard van het bedrijf kort beschreven. De verzekeraar let bij de beoordeling van de risico’s ook op de bestemming. Mocht die op het moment van de brand anders zijn dan bij het afsluiten van de verzekering? Dan kan de verzekeraar lastig doen. Meld een bestemmingsverandering daarom direct en bij voorkeur schriftelijk. 

Voorbeeld: De bovenverdieping van jouw pand geldt als bewoond, terwijl ze op het moment van de brand dienst doet als opslagruimte. De verzekeraar kan oordelen dat er sprake is van een risicoverzwaring en in het slechtste geval geen cent uitkeren. Meld het ook wanneer je andersoortige waar gaat opslaan, bijvoorbeeld metaal in plaats van textiel. Of als een deel van het pand leeg komt te staan.

Brandbedrijfsschadeverzekering

Wanneer je na een brand jouw bedrijfsactiviteiten tijdelijk moet staken, kan dat een aanzienlijke strop zijn. De brandverzekering dekt alleen de schade aan jouw pand en goederen, maar een brandbedrijfsschadeverzekering dekt de ongewilde staking van jouw werkzaamheden, zoals de vaste doorlopende kosten en de gederfde nettowinst.

Onder vaste kosten worden onder meer verstaan salarissen en andere personeelskosten, telefoon, huur en hypotheeklasten. De hoogte van de premie is afhankelijk van het type bedrijf, de grootte en de termijn waarvoor de verzekering wordt afgesloten.

Reconstructieverzekering

De heropbouw van jouw administratie of het opnieuw maken van jouw tekeningen vallen buiten de brandverzekering.

Vooral voor administratieve bedrijven (boekhoudkantoren, reclame- en adviesbureaus en architecten) is het daarom verstandig om een reconstructieverzekering af te sluiten. De risico’s die de reconstructiekostenverzekering dekt, komen overeen met die van een bedrijfsschadeverzekering (brand, bliksem, ontploffing).

Je kunt kiezen voor uitbreiding met bijvoorbeeld lekkage, inbraak, storm, vliegtuigcrashes, stroomonderbreking, aanrijding of aanvaring en dergelijke.

Brandverzekering afsluiten

Een felle brand kan verstrekkende gevolgen hebben. Laat je onderneming geen onnodig risico lopen en zorg altijd voor een passende verzekering. Wil je weten welke verzekeringen je het beste kan afsluiten of wat er wel of niet gedekt is bij een bepaalde verzekering? Speciaal voor jou hebben we een helpdesk opgezet waar je terecht kunt met deze en andere vragen.

Veelgestelde vragen

 

Wat wordt gedekt door een inboedelverzekering zakelijk?

Een zakelijke inboedelverzekering is een verzekering tegen onder andere water, storm, brand en diefstal.

Wat is de gemiddelde premie inboedelverzekering zakelijk?

In Nederland betaal je gemiddeld € 15 euro per maand als premie voor een inboedelverzekering zakelijk. Dit is een gemiddelde dat uiteraard erg samenhangt met de waarde van de te verzekeren inboedel.

Is een brandverzekering huis vergelijkbaar met een zakelijke brandverzekering?

Een brandverzekering huis is inderdaad vergelijkbaar met de zakelijke brandverzekering, maar een zakelijke verzekering zorgt vaak voor meer maatwerk voor je bedrijf. Ook is het goed om te weten dat je particuliere brandverzekering geen soelaas zal bieden voor een zakelijke brand.

Wat wordt gedekt door een opstalverzekering zakelijk?

Binnen de opstalverzekering is standaard verzekerd:

 • schade na brand
 • waterschade
 • stormschade
 • vandalisme of diefstal

Wat is de gemiddelde premie opstalverzekering bedrijfspand?

De gemiddelde premie opstalverzekering komt neer op zo’n 400 euro per jaar.

Betaal jij teveel voor je autoverzekering? Dan is het tijd om ook jaarlijks tot €350 op je autoverzekering te besparen met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken hier je premie.

Lees ook…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…