Categorieën

Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste...als jij je als werkgever aan alle WIA regels hebt gehouden! Ontdek de regels van de WIA en welke regels er gelden voor de werkgever.

Zou ik deze verzekering wel of niet afsluiten? Wat als… Twijfel je? Probeer de online keuzehulp en ontvang binnen 2 minuten een antwoord op welke verzekeringen jij nodig hebt.

Inhoudsopgave

WIA-uitkering, hoe werkt het?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Dit wordt ook wel de WIA-uitkering genoemd. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

Het UWV beoordeelt of jouw werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Of hij een WIA-uitkering krijgt hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Er zijn 2 soorten WIA uitkeringen

Afhankelijk van hoeveel iemand nog kan werken, kan een zieke werknemer een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) aanvragen of een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Functionele mogelijkheden

Hoeveel hij nog kan werken, hangt af van de functionele mogelijkheden van de werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt. Die functionele mogelijkheden, dus wat iemand nog wel kan, worden gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer met zijn mogelijkheden nog zou kunnen verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Verdiencapaciteit

Op basis daarvan maakt de arbeidsdeskundige van het UWV een rekensom door de inkomsten die iemand nú nog kan verdienen af te trekken van het vroegere inkomen. De uitkomst van dat sommetje is iemands ‘verdiencapaciteit. Die is bepalend voor de vraag óf de aanvrager een uitkering krijgt en zo ja, de hoogte daarvan.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Of anders gezegd: kan je werknemer nog 65% of meer van zijn oude loon verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering.

Meer dan 35% arbeidsongeschikt?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Je werknemer is 35 tot 80% arbeidsongeschikt

Hij is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).

2. Je werknemer is meer dan 80% arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken, maar de verwachting is dat hij in de toekomst weer (meer) zal kunnen werken. Ook dan krijgt hij een WGA-uitkering.

3. Je werknemer is meer dan 80% arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken, is duurzaam arbeidsongeschikt, en de kans dat hij herstelt is minimaal. In dat geval heeft hij recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Twee praktijkvoorbeelden

1. Léon

Werkt in de bouw en verdient € 30.000. Hij gaat door zijn rug en kan zijn werk niet meer doen. Hij is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De keuringsarts bepaalt dat hij wel aan de slag zou kunnen als callcentermedewerker. Daar kan hij € 26.000 verdienen. Hij valt minder dan 35% terug in verdiencapaciteit ten opzichte van zijn oude loon, valt níet onder de WIA en kan dus geen WIA-uitkering krijgen.

Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Léon blijft in dienst. En jij moet een andere functie voor hem zien te vinden. Maar jouw bedrijf zit misschien niet te springen om een callcentermedewerker. Dan is het zaak om Léon te helpen elders een baan te vinden.

2. Sarah

Verdient als salesmanager € 60.000. Wanneer zij wordt geveld door RSI, stelt de keuringsarts vast dat de functie van bibliothecaresse aansluit bij wat ze nog wel kan. Op die plek kan ze € 24.000 verdienen. Ze valt meer dan 35% terug in verdiencapaciteit – haar arbeidsongeschiktheidspercentage is 60% – dus Sarah krijgt een WGA-uitkering.

Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Sarah krijgt een uitkering, maar jij blijft als werkgéver verantwoordelijk voor haar re-integratie – binnen of buiten de deur – en draagt de kosten daarvan. Als je haar binnenboord wilt houden, kun je bekijken wat Sarah nog kan betekenen voor het bedrijf. Lukt het Sarah niet om 50% van haar verdiencapaciteit binnen te halen, dan valt zij na haar loongerelateerde uitkering fors terug in inkomen.

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer is zelf degene die een WIA-uitkering aanvraagt bij het UWV. Maar daar gaat een langdurig traject aan vooraf. Daarin speel jij als werkgever een belangrijke rol.

Wet verbetering poortwachter

Om te beginnen kan je werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering als jij je als werkgever gedurende zijn gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Dat betekent onder meer dat je:

 • een plan voor aanpak re-integratie hebt gemaakt
 • een re-integratiedossier hebt aangelegd
 • je werknemer aan zijn re-integratieverplichtingen hebt gehouden
 • een 42e-weekmelding hebt gedaan bij het UWV (aangifte van langdurige ziekte)
 • een eerstejaarsevaluatie hebt gedaan (na één jaar ziekte)
 • een re-integratieverslag hebt opgesteld (na twintig maanden)


WIA-uitkering aanvragen, hoe gaat dat?

Als je werknemer na 87 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid nog niet volledig aan de slag is, ontvangen jullie beiden in week 88 een brief van het UWV over de WIA-aanvraag.

Je werknemer kan vanaf dat moment – maar uiterlijk in week 93 – de WIA-uitkering online aanvragen. Hij heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV de volgende aanvullende documenten nodig:

Re-integratieverslag

Dit moet jij als werkgever online aanleveren via het werkgeversportaal van het UWV. Als je werknemer daar iets op tegen heeft, kan hij dit ook zelf doen. Zorg er in ieder geval voor dat je werknemer kopieën krijgt van alle documenten in het verslag. Hij heeft deze nodig voor het indienen van de aanvraag.

Eindevaluatie

Je vult de eindevaluatie online in op de website van het UWV. Dat doe je samen met je werknemer. Daarna ondertekenen jullie beiden het formulier. De werknemer krijgt een kopie en jij levert het formulier online aan bij het UWV.

Medische informatie

Deze gegevens mag jij niet aanleveren, dit moet je werknemer zelf doen. Hij kan deze gegevens opvragen bij de bedrijfsarts. Deze moet hem ook een kopie geven van de Probleemanalyse en het Actueel oordeel bedrijfsarts (of arbodienst).

Wat gebeurt er na de aanvraag van een WIA-uitkering?

Het UWV checkt of bij de aanvraag van de WIA-uitkering alle benodigde formulieren zijn ingeleverd. Ook controleert het UWV of jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan de re-integratie.

Verzekeringsarts

Als alles is goedgekeurd, krijgt je werknemer een uitnodiging om op gesprek te komen bij de verzekeringsarts. Deze beoordeelt of hij nog in staat is om te werken.

Als dat zo is, volgt een tweede gesprek, dit keer met een arbeidsdeskundige. Die bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid en bekijkt wat voor soort werk je werknemer nog aan kan.

Krijgt je werknemer een WGA-uitkering?

Dan kan het UWV van je verlangen dat je in overleg met hem een plan opstelt voor zijn re-integratie. In sommige gevallen biedt het UWV ondersteuning bij de re-integratie van een werknemer.

De premie

Voor de WAO en de WIA draag je premies af aan de Belastingdienst. Hierbij is het van belang of je publiek verzekerd bent (bij het UWV aangesloten) of eigenrisicodrager bent. Eigenrisicodragers betalen alleen de basispremie WAO/WIA. Bij het UWV verzekerde bedrijven betalen daarnaast een uniforme WAO-premie en een gedifferentieerde WGA-premie.

 1. De Basispremie WAO/WIA is voor alle werkgevers gelijk.
 2. Bij UWV verzekerde werkgevers betalen naast de basispremie WAO/WIA een uniforme WAO-premie.
 3. Bij UWV verzekerde werkgevers betalen tevens een gedifferentieerde premie voor de WGA. De hoogte van deze premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in hun bedrijf. Afhankelijk van het aantal arbeidsongeschikte werknemers die aanspraak maken op de arbeidsongeschiktheidsregeling, vindt er een korting of opslag plaats op de zogenaamde rekenpremie. Tevens is van belang of je een grote of een kleine werkgever bent.


Aan het einde van ieder jaar ontvang je van de Belastingdienst de beschikking met het af te dragen WGA-premiepercentage voor het volgende jaar. Bij de berekening van het gedifferentieerde premiepercentage wordt gebruik gemaakt van jaarlijks door UWV en het ministerie van SZW vastgestelde premies en parameters.

Eigen risico, verzekeraars en het UWV

De overheid laat jou als werkgever de keuze:

 • of je je verzekert bij het UWV;
 • of je het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van jouw werknemers zelf draagt;
 • of dat je dat risico doorverzekert bij een verzekeringsmaatschappij.


Deskundig advies

Waar je ook voor kiest, je hebt áltijd de verplichting om jouw werknemers aan het werk te houden en/of te re-integreren. Welke oplossing voor jou het beste is, hangt nauw samen met de omstandigheden binnen je bedrijf. Zet ze op een rij en vraag een deskundige jouw opties en de consequenties daarvan op een rij te zetten.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


WGA-premies verhalen

Werkgevers die bij het UWV verzekerd zijn, kunnen de gedifferentieerde WGA-premie voor maximaal 50% verhalen op hun werknemers. Eigenrisicodragers kunnen óf de WGA-lasten (als zij geen private verzekering hebben) óf de verzekeringspremie voor maximaal de helft verhalen op het nettoloon van de werknemers. Het gaat om het deel van de premie dat betrekking heeft op het WGA-risico.

No-riskpolis en premiekorting

Er zitten verschillende financiële voordelen vast aan het in dienst houden, dan wel in dienst nemen van een arbeidsongeschikte:

 • Zijn er speciale voorzieningen nodig om jouw zieke werknemer terug te plaatsen op zijn oude plek – aanpassing van de werkplek, van werkmethoden, van de inrichting van het bedrijf – dan kun je het UWV vragen om vergoeding van de kosten.
 • Houd je een arbeidsongeschikte binnenboord, dan kun je aanspraak maken op een premiekorting voor de sociale verzekeringen, die kan oplopen tot maximaal € 2042,- per jaar.
 • Als je een deels arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt, is jouw financiële risico beperkt. Als de werknemer binnen vijf jaar na indiensttreding weer uitvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan heeft hij recht op ziekengeld. Dit wordt door het UWV uitbetaald: aan jou of rechtstreeks aan de werknemer.


Lees meer over de financiële prikkels waarmee de overheid werkgevers wil stimuleren om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers in dienst te nemen of houden »

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inventaris, ongevallen, brand, enzovoort. De lijst met verzekeringen voor ondernemers lijkt eindeloos. Met de handige ZZP- en MkB-keuzehulp weet je direct welke verzekeringen voor jou echt nodig zijn.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Stel je voor: tijdens een klus beschadigt een van je medewerkers per ongeluk een kostbaar object van de klant. Of een klant struikelt over een…
De gevolgen van bedrijfsbrand gaan verder dan materiële schade. Je hele bedrijf kan komen stil te liggen. Een goede brandverzekering dekt veel meer…