Ondernemers die op eigen terrein of bij derden met milieugevaarlijke of belastende stoffen werken, lopen risico. De milieuschadeverzekering (MSV) biedt echter uitkomst.

Tip: Bespaar gemiddeld €150 – €350 per jaar op je autoverzekering, met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken direct jouw besparing en profiteer van onze aanbieding.

Inhoudsopgave

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de MSV?

De belangrijkste eigenschap van een milieuschadeverzekering (MSV) is dat dekking wordt geboden voor milieuschade op zowel de eigen als andermans locatie. Bedrijfsinterne milieuzorg, wetten- en regelgeving – hoe noodzakelijk ook – kunnen veel ondernemingen niet altijd met zekerheid vrijwaren voor milieurisico’s. Wat zijn nu de andere specifieke kenmerken van een MSV?

Integrale dekking

Inclusief vergoeding van schade aan en vanaf de eigen locatie.
De MSV-polis voorziet in dekking van milieuschade op de eigen locatie. Het moet daarbij gaan om verontreiniging van bodem en water. Op dezelfde polis is ook de uitgaande vervuiling gedekt, ofwel de water- of bodemverontreiniging die aan de locatie van anderen wordt toegebracht.
Niet meer, zoals voorheen, op basis van aansprakelijkheid, maar in de vorm van een zogeheten directe verzekering.

Gedifferentieerd aanbod

Voor het verzekeren van verschillende risico’s, afhankelijk van de zwaarte van het milieurisico.
De MSV-polis is een Rubriekenpolis. Voor bedrijven met een vaste locatie is er keuze uit drie rubrieken. Oplopend in dekkingsomvang zijn dit:

 1. Basisrubriek. Deze biedt dekking tegen milieuschade ten gevolge van brand, ontploffing en blikseminslag.
 2. Uitgebreide Evenementenrubriek. Deze biedt dekking zoals bij de Basisrubriek, echter uitgebreid met storm, luchtverkeer, aanrijding, aanvaring, braak, vandalisme, rellen en opstootjes, overspanning/inductie, omvallen van bomen en kranen e.d., het breken of barsten van bovengrondse tanks door van buiten komend onheil, laden en lossen van verpakte stoffen en het vullen van bovengrondse tanks.
 3. Toprubriek. Biedt dekking tegen alle milieuschade ten gevolge van een van buiten komend onheil plus een dekking voor eigen gebrek. Uiteraard geldt vooral voor deze Toprubriek een krachtig preventieregime.

Locatiedekking voor werkzaamheden bij anderen

Voor de verzekerden die tijdelijk werkzaamheden uitvoeren bij anderen is er een werklocatiedekking in twee varianten:

 1. Bij Derdenpolis. Deze wordt ook wel de ‘loodgieterspolis’ genoemd en is bedoeld voor bedrijven die op weg zijn om hier en daar klussen te verrichten. Een soort doorlopende verzekering dus voor mensen die steeds op andere locaties werk uitvoeren met alle milieurisico’s daaraan verbonden.
 2. Tijdelijk Vastpolis. Deze is projectgebonden. In de polis wordt met naam en toenaam een locatie omschreven waar tijdens een zekere periode verzekerde zijn werkzaamheden zal uitvoeren.

U bent direct verzekerd

Het is van belang dat u in een MSV-polis voor aan derden toegebrachte milieuschade niet meer op basis van aansprakelijkheid, maar direct verzekerd bent. Het komt hierop neer, dat wanneer een MSV-verzekerde zijn buurman onverhoopt milieuschade berokkent, deze een beroep kan doen op de MSV-dekking zonder dat buurman de schuldige aansprakelijk hoeft te stellen. Wel moet hij het verband bewijzen tussen schade en oorzaak. De directe verzekering heeft het grote voordeel dat de vaak langdurige en moeizame weg van het aansprakelijkheidsrecht niet hoeft te worden bewandeld. De schade kan dus sneller, eenvoudiger en goedkoper worden vergoed.

Aansprakelijkheidsrecht niet buiten werking

Het aansprakelijkheidsrecht is hiermee overigens niet zomaar van de baan. Dat kan ook niet, want het blijft voor iemand die schade lijdt, altijd mogelijk een beroep op dit recht te doen. Maar als de MSV-dekking van degene die aansprakelijk is, voldoende waarborg biedt, is een dergelijk beroep niet nodig. Als de dekking echter te beperkt is, bijvoorbeeld de Basisrubriek, dan kan de buurman die schade lijdt toch een aansprakelijkheidsclaim indienen en zal de schuldige de schade bij toewijzing ook zelf moeten betalen.

Als de buurman ook een MSV-polis heeft, kan hij dan de schade op zijn eigen MSV claimen? Nee, want het systeem werkt zo dat de schade altijd moet zijn veroorzaakt op de verzekerde locatie. Als dat systeem consequent wordt toegepast, vallen alle locaties onder de MSV-dekking.

Verweerskostendekking is mogelijk

De verzekerde kan beschikken over een verweerskostendekking, alleen als het verzekerde bedrag ontoereikend is om de schade te betalen. Ook dan zal de schuldige aansprakelijk worden gesteld, en wel voor het restant van de schade. Uit die dekking worden dan uitsluitend de kosten vergoed die gemaakt worden om de aansprakelijkheid te betwisten, als dat mogelijk en de moeite waard is. Mocht de schade toch worden toegewezen, dan komt dat restant weer voor eigen rekening.

Welk prijskaartje hangt er aan

Dat hangt af van de hoogte van de dekking die wordt gekozen en van het beleid van de verzekeringsmaatschappij. Risico en risicobeleving kunnen per situatie sterk uiteenlopen. De MSV is daarom een flexibele verzekering die aan iedere situatie kan worden aangepast, zodat er niet meer of niet minder hoeft te worden verzekerd dan het risico dat daadwerkelijk wordt gelopen.

Risicocategorieën

Voor de risicobeoordeling ten behoeve van MSV-polissen is een indeling gemaakt van vijf risicocategorieën, waarbij 1 de lichtste en 5 de zwaarste categorie omvat. Deze indeling is vooral gebaseerd op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Bovendien is bepalend voor de indeling in de betreffende risicocategorie de vraag, of bedrijven onder de werking van de Wet milieubeheer vallen, vergunningplichtig zijn of onder algemene voorschriften van de Wet vallen.

Welke kosten bij schade dekt de MSV?

Behalve saneringskosten zijn binnen de grenzen van het verzekerd bedrag meeverzekerd:

 1. expertisekosten
 2. bereddingskosten
 3. kosten van preventieve opruiming
 4. kosten in verband met opruimen en afvoeren van asbest
 5. kosten van herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering
 6. kosten, noodzakelijk om de sanering uit te voeren, waaronder mede verstaan de kosten van hulpconstructies
 7. schade als noodzakelijk gevolg van de sanering, waaronder mede verstaan de kosten van afbraak en herbouw
 8. kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging beschadigd zijn.

Welke kosten zijn niet gedekt?

 1. schade ontstaan door luchtverontreiniging (de MSV-polis dekt bodem- en waterverontreiniging)
 2. milieuschade die is veroorzaakt voor het ingaan van de verzekering
 3. personenschade (blijft evenals luchtverontreiniging gedekt onder AVB)
 4. milieuschade als direct gevolg van merkelijke schuld of nalatigheid van de verzekerde
 5. schade ontstaan door molest, overstroming, aardbeving, atoomkernreacties.

Extra aandacht voor schadepreventie

De verzekeraar vraagt aanvullende preventieve voorzieningen van bedrijven om optimaal beheersbare milieurisico’s te kunnen waarborgen. Hiervoor is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de dagelijkse praktijk van bedrijven. Die praktijk wordt met betrekking tot milieuschadepreventie in hoofdzaak bepaald door de milieuwetgeving en de daarvan afgeleide vergunningen en algemene voorschriften of richtlijnen ter bescherming van het milieu.

Betaal jij teveel voor je autoverzekering? Dan is het tijd om ook jaarlijks tot €350 op je autoverzekering te besparen met de exclusieve korting van De Zaak. Bereken hier je premie.

Lees ook…
Is jouw werknemer langdurig ziek? Misschien heeft deze dan na 2 jaar ziekte recht op een WIA-uitkering. Tenminste…als jij je als werkgever aan alle…